Jak zadbać o skórę w czasie lata?

Wyobrażasz sobie lato bez słońca? Bez opalania się na plaży, piegów na twarzy i ciepła? Mimo tego, że uwielbia to każda z nas warto zdawać sobie sprawę, że wakacje to dla naszej skóry czas zwiększonego wysiłku. Przez niemal ciągły kontakt ze słońcem nasza cera może stawać się wysuszona, mogą pojawiać się zmarszczki i przebarwienia z którym później ciężko jest wygrać. Do tego wszystkiego dochodzą rozszerzone naczynka i skóra, która sprawia wrażenie zmęczonej i pozbawionej blasku. Co zrobić, aby po powrocie z wakacji odpowiednio zadbać o cere, aby móc cieszyć się niedawnym urlopem a nie martwić się o kondycje naszej twarzy?

War­to zda­wać sobie spra­wę z tego, że odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja dla każ­de­go rodza­ju cery będzie inna i będzie wyma­ga­ła innych dzia­łań. Oczy­wi­ście pierw­szą cześć zabie­gów takich jak oczysz­cze­nie i złusz­cze­nie skó­ry moż­na wyko­nać w domu. W domo­wym zaci­szu moż­na rów­nież sto­so­wać odpo­wied­nie kre­my aby zadbać o odpo­wied­nie nawil­że­nie skó­ry. Nie zaszko­dzi sto­so­wa­nie mase­czek, któ­re nie tyl­ko spra­wią, że Two­ja skó­ra odzy­ska daw­ną świe­żość ale dodat­ko­wo ją odży­wi. Nie zapo­mnij rów­nież o dobrej, zbi­lan­so­wa­nej die­cie i piciu odpo­wied­niej ilo­ści wody. Bez wąt­pie­nia pomo­że to w rege­ne­ra­cji, naszej zmę­czo­nej upa­ła­mi i kąpie­la­mi skó­rze.

Same zabie­gi robio­ne w domu mogą jed­nak nam nie wystar­czyć. Są one dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem dzia­łań, któ­re powin­ni­śmy zasto­so­wać w gabi­ne­cie lekar­skim. Na koniec lata i począ­tek jesie­ni war­to zasta­no­wić się nad taki­mi zabie­ga­mi jak mezo­te­ra­pia igło­wa, peelin­gi czy laser na powsta­łe w cza­sie upa­łów prze­bar­wie­nia i poja­wia­ją­ce się naczyn­ka. Dzię­ki mezo­te­ra­pii nasza skó­ra zyska odpo­wied­nie nawil­że­nie i odzy­ska stra­co­ny przez waka­cje blask. Kwas hia­lu­ro­no­wy zmniej­szy roz­sze­rzo­ne pory, usu­nie drob­ne zmarszcz­ki i prze­bar­wie­nia czy dosko­na­le spraw­dzi się jako likwi­da­cja po uszko­dze­niach sło­necz­nych na naszej skó­rze. Dzie­ki nie­mu będzie mogli uzu­peł­nić bra­ku­ją­ce naszej skó­rze wita­mi­ny, odpo­wied­nio nawil­żyć cerę czy wspo­móc budo­wę nowych włó­kien kola­ge­no­wych. Kolej­ną dobrą alter­na­ty­wą jest peeling. To wła­śnie przez ten zabieg, nasza skó­ra szyb­ciej się odbu­du­je po obcią­że­niu, któ­re spo­tka­ło ją latem. Nabie­ra ona jed­no­li­te­go kolo­ry­tu, zosta­je odświe­żo­na oraz niwe­lu­je prze­bar­wie­nia czy uszko­dze­nia sło­necz­ne. Dobrym roz­wią­za­niem będzie rów­nież zasto­so­wa­nie lase­ra. Przy jego pomo­cy może­my pozbyć się pęka­ją­cych naczy­nek, zna­mion czy odmło­dzić skó­rę ( resur­fa­cing) Nasza skó­ra dzię­ki temu będzie wyglą­da­ła mło­dziej i będzie spra­wia­ła wra­że­nie śwież­szej!

Jesień i coraz zim­niej­sze dni to jed­na z naj­lep­szych pór na odwie­dze­nie gabi­ne­tu leka­rza medy­cy­ny este­tycz­nej. Aby uzy­skać jak naj­lep­sze efek­ty, war­to zda­wać sobie spra­wę, że moż­na połą­czyć ze sobą dzia­ła­nia. Spo­so­bów jest napraw­dę wie­le a o naj­lep­sze dzia­ła­nia nale­ży zapy­tać zaufa­ne­go leka­rza. Dzię­ki temu lato będzie dobrym wspo­mnie­niem a jesień powi­ta­my z nową daw­ką świe­żo­ści i wital­no­ści. sło­necz­ne. Dobrym roz­wią­za­niem będzie rów­nież zasto­so­wa­nie lase­ra. Przy jego pomo­cy może­my pozbyć się posze­rzo­nych naczy­nek, zna­mion .Nasza skó­ra dzię­ki temu będzie wyglą­da­ła mło­dziej i będzie spra­wia­ła wra­że­nie śwież­szej!

Jesień i coraz zim­niej­sze dni to jed­na z naj­lep­szych pór na odwie­dze­nie gabi­ne­tu lekar­skie­go czy der­ma­to­lo­gia. Aby uzy­skać jak naj­lep­sze efek­ty, war­to zda­wać sobie spra­wę, że war­to połą­czyć ze sobą dzia­ła­nia. Spo­so­bów jest napraw­dę wie­le a o naj­lep­sze dzia­ła­nia nale­ży zapy­tać się zaufa­ne­go przez sie­bie leka­rza. Dzię­ki temu lato będzie dobrym wspo­mnie­niem a jesień powi­ta­my z nową daw­ką świe­żo­ści i wital­no­ści.

Tekst: Julia Downa­ro­wicz

Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy