Jak zacząć cieszyć się życiem i być szczęśliwym?

Żyjemy w czasach konsumpcjonizmu. Rzeczywistość obok nas pędzi i często wśród zgiełku codzienności zapominamy o jednej z najważniejszych rzeczy jaką jest nasze właśnie szczęście. Oczywiście dla każdego jest to rzecz względna. Dla jednego z nas przyjemnością będzie już wypicie porannej kawy a drugi odnajdzie je dopiero przy wyjeździe do dalekiego kraju. Nie ma jednak wątpliwości, że wynika ono z nas samych i warto pracować nad jego osiągnięciem. Jak jednak wśród trudów dnia codziennego nie zgubić się i pomimo pracy, kolejnych zleceń czy szkoły pozwolić sobie być po prostu szczęśliwym?

Ludzie od nie­pa­mięt­nych cza­sów poszu­ku­ją spo­so­bów na szczę­ście. Jego poj­mo­wa­nie zmie­nia się wraz z epo­ka­mi i miej­sca­mi na glo­bie. Ist­nie­je jed­nak parę zasad, któ­re war­to sto­so­wać aby nasze życie było uda­ne.

1. Naucz się odpoczywać

Pamię­taj o tym, że nie samą pra­cą czło­wiek żyje. Dla­te­go też war­to nauczyć się odpo­czyn­ku. Brzmi to kurio­zal­nie jed­nak wie­lu ludzi nie potra­fi porząd­nie odprę­żyć się po wyko­ny­wa­nych przez sie­bie zada­niach. W swo­jej codzien­nej dro­dze do szczę­ścia war­to więc zda­wać sobie spra­wę, że po powro­cie do domu war­to odłą­czyć się od inter­ne­tu, odło­żyć na bok tele­fon i po pro­stu się zre­lak­so­wać. Bez wąt­pie­nia może Ci pomóc w tym dobra książ­ka, jaz­zo­wa muzy­ka i poświę­ce­nie się jed­nej ze swo­ich pasji.

2. Rób w życiu to co kochasz

Jest to jed­na z naj­waż­niej­szych rze­czy, dzię­ki któ­rym ponie­dział­ki prze­sta­ną być dla Cie­bie strasz­ne, a życie sta­nie się po pro­stu przy­jem­ne. O wie­le lepiej jest prze­cież codzien­nie robić to co się lubi, niż każ­de­go dnia zda­wać sobie spra­wę z tego, że czas spę­dza­ny w pra­cy jest dla Cie­bie cięż­kim okre­sem. Dla­te­go też rusz wodzę fan­ta­zji i już dziś zasta­nów się czy Two­ja pra­ca spra­wia Ci przy­jem­ność.

3. Znajdź swoją pasje

Życie jest o wie­le bar­dziej uda­ne, kie­dy masz hob­by. Dla­te­go też kie­dy jesz­cze nie zna­la­złaś rze­czy, któ­rą lubisz robić nie ogra­ni­czaj się! Zapisz się na jaz­dę kon­ną, lek­cje bale­tu czy też basen. Nie ma zna­cze­nia co oka­że się dla Cie­bie przy­jem­ne. Waż­ne jest to, żeby spra­wia­ło Ci to szczę­ście i było czymś bez cze­go nie wyobra­żasz sobie swo­je­go życia. 

4. Otaczaj się dobrymi przyjaciółmi

Istot­ne rów­nież jest to czy masz z kim dzie­lić swój czas. Kie­dy jesteś oto­czo­ny przez grup­kę przy­ja­ciół, na któ­rych zawsze możesz pole­gać i wiesz, że nie­za­leż­nie od pory dnia czy nocy możesz liczyć na ich wspar­cie, życie od razu sta­je się łatwiej­sze!

5. Miej dystans do rzeczywistości

Pamię­taj, że życia nie moż­na brać do koń­ca na poważ­nie. Dla­te­go naucz się z dystan­sem patrzeć na swo­je pro­ble­my. Zdaj sobie rów­nież spra­wę, że nie na wszyst­ko możesz mieć wpływ. Sta­raj się więc mniej zadrę­czać i po pro­stu dać sobie tro­chę luzu.

6. Bądź optymistką

Two­ja szklan­ka jest do poło­wy pusta czy peł­na? Zawsze patrz się na pozy­ty­wy w swo­im życiu. Dzię­ki temu mniej czas poświę­cisz na nie­po­trzeb­ne zamar­twia­nie się a wię­cej będziesz mogła zyskać na miłe spę­dza­nie cza­su, pozna­wa­nie nowych ludzi i roz­wi­ja­nie swo­ich pasji.

Tekst: Julia Downa­ro­wicz

Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

Zdję­cia: Prin­te­rest
Komentarze

komen­ta­rzy