Jak wyglądały topmodelki na pierwszych castingach?

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul
Zdję­cia: pinterest.com

Good3Top­mo­del­ki dzię­ki swo­jej zja­wi­sko­wej uro­dzie budzą zachwyt wśród kobiet i pod­bi­ją ser­ca męż­czyzn na całym świe­cie. Gise­le Bünd­chen, Miran­da Kerr, Adria­na Lima, Kar­lie Kloss i wie­le innych… To one inspi­ru­ją pro­jek­tan­tów i uskrzy­dla­ją foto­gra­fów. Znaj­du­ją się na pierw­szych stro­nach wszyst­kich naj­po­czyt­niej­szych gazet, a tak­że w samym cen­trum naj­go­ręt­szych modo­wych wyda­rzeń każ­de­go sezo­nu. Jak bogi­nie wybie­gów pre­zen­to­wa­ły się na począt­ku swo­jej karie­ry?

Zobaczcie jak wyglądały podczas pierwszych castingów:

Good2

Good

Good5

Choć łowie­nie talen­tów dla booke­rów agen­cji mode­lin­go­wych to chleb powsze­dni, budo­wa­nie wize­run­ku i sty­mu­lo­wa­nie roz­wo­ju karie­ry mode­lek z całą pew­no­ścią nie nale­ży do naj­prost­szych zadań. Nie­praw­daż, że w załą­czo­nych przy­pad­kach spi­sa­li się na medal?

Good6Good4 Good1

Zga­dza­my się z eks­per­ta­mi w stu pro­cen­tach. Każ­dy z przed­sta­wio­nych debiu­tów był nie­zwy­kle obie­cu­ją­cy. Wszyst­kie sła­wy na swo­ich pierw­szych pola­ro­idach mia­ły „to coś”. Jed­ne try­ska­ły ener­gią, inne – poza ory­gi­nal­ną uro­dą – lśni­ły wewnętrz­nym bla­skiem. Z nie­ukry­wa­ną przy­jem­no­ścią przy­zna­je­my, że wciąż będzie­my śle­dzić ich losy z zapar­tym tchem. A Wy?

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
JAK NOSIĆ DZWONY?
„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
MIŁOŚĆ NA ZAKRĘCIE. 6 ZNAKÓW, ŻE TO KONIEC
HELMUT NEWTON I KOBIETY
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
10 FAKTÓW KTÓRYCH NIE WIESZ O MARCE BALMAIN

 
Komentarze

komen­ta­rzy