JAK URZĄDZIĆ BALKON I TARAS NA LATO?

Tekst: Gosia Bere­za
Zdję­cia: pinterest.com, hm.com, net-a-porter.com

Documents

 Sezon imprez ple­ne­ro­wych bez wąt­pie­nia już się zaczy­na. Czy myśle­li­ście kie­dy­kol­wiek o tym, że świet­ną alter­na­ty­wą dla pik­ni­ku czy ogro­do­we­go par­ty może być Wasz bal­kon lub taras? Raz na jakiś czas ide­al­ne dla zapro­szo­nych gości, a na co dzień ide­al­ne dla Was. Każ­dy chy­ba potrze­bu­je takie­go miej­sca, w któ­rym będzie mógł pozwo­lić sobie na odro­bi­nę relak­su.

W wiel­kim mie­ście cięż­ko o miej­sce pik­ni­ko­we w pry­wat­no­ści, dla­te­go taras lub bal­kon jest do tego stwo­rzo­ny. Jak więc urzą­dzić go tak, by stał się miej­scem, w któ­rym chęt­nie czas spę­dzać będzie­cie Wy i Wasi zna­jo­mi? Waż­nym ele­men­tem jest zie­leń. Dużo zie­le­ni. Jeśli miej­sce to ma choć w nie­wiel­kim stop­niu przy­po­mi­nać łono natu­ry, rośli­ny to ele­ment koniecz­ny. Może­cie posta­wić na tra­dy­cyj­ne – sto­ją­ce w masyw­nych doni­cach lub zaba­wić się prze­strze­nią tara­su i gdzie­nie­gdzie je pod­wie­sić. Wyjąt­ko­wo dobrze wyglą­da­ją też pousta­wia­ne na para­pe­cie donicz­ki z samo­dziel­nie wyho­do­wa­ny­mi zio­ła­mi, któ­re przy oka­zji ide­al­nie spraw­dzą się w Waszej kuch­ni (świe­ża mię­ta to pod­sta­wa na let­nie, upal­ne dni). Jeśli urzą­dza­cie taras z myślą o poten­cjal­nych gościach, war­to pamię­tać o nie­zbęd­nych meblach – stół i mini­mum dwa krze­sła to pod­sta­wa. Żeby nie przy­tło­czyć wystro­ju, wybie­raj­cie raczej te w jasnych kolo­rach.

Aby Wasz taras speł­niał swo­ją rolę o róż­nych porach dnia, musi­cie pamię­tać o nie­zbęd­nej ochro­nie przed słoń­cem w posta­ci para­so­la, a gdy zacznie robić się już ciem­no – o oświe­tle­niu. Nie­sa­mo­wi­cie będą wyglą­da­ły gir­lan­dy z desi­gner­skich żaró­wek; wystarz­czy pod­wie­sić je rów­no­le­gle do linii kar­ni­szy lub, jeśli macie taką moż­li­wość, prze­cią­gnąć przez śro­dek tara­su. Gwran­tu­je­my, że wpro­wa­dzą magicz­ny kli­mat. Do wie­czor­ne­go nie­zbęd­ni­ka trze­ba dorzu­cić też koc, bo wie­czo­ry potra­fią być dosyć chłod­ne. Nie zapo­mi­naj­cie też o dodat­kach i akce­so­riach zapa­cho­wych – to bar­dzo waż­ne ele­men­ty, któ­re dopeł­nia­ją cało­ści, a czę­sto są pomi­ja­ne.

Poniżej znajdziecie nasze propozycje. Zainspirujcie się i stwórzcie swoje niepowtarzalne miejsce do relaksu.

1 zestaw stół + 2 krzesła ikea 457 pln

Zestaw stół + 2 krze­sła ikea, 457 pln

Parasol NAP  4 100 pln

Para­sol NAP, 4 100 pln

3 girlanda bylight.pl 449 pln

Gir­lan­da bylight.pl, 449 pln

4 roślina palmowa ikea 79,99 pln

Rośli­na pal­mo­wa Ikea, 79,99 pln

7 poduszka + poszewka zara home 19,90 + 99,90 pln

Podusz­ka + poszew­ka zara home, 19,90 + 99,90 pln

9 wazon h&m home 39,99 pln

Wazon h&m home, 39,99 pln

6 latarenka h&m home 79,90 pln

Lata­ren­ka h&m home, 79,90 pln

10 torebka NAP 72 pln

Toreb­ka NAP, 72 pln

8 pled Twist a Twill 459 pln

Pled Twist a Twill, 459 pln

11 świeca ITTAR 45 pln

Świe­ca ITTAR, 45 pln

13 album Net-A-Porter 68,94 euro

Album Net-A-Por­ter, 68,94 euro

12 patyczki zapachowe zara home 69,90 pln

Patycz­ki zapa­cho­we zara home, 69,90 pln

5 doniczka GrowRaw 33,15 pln

Donicz­ka Grow­Raw, 33,15 pln

 For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEŻ:
ZOOM ON: LA MANIA
JAK OPAKOWANIE STAŁO SIĘ SZTUKĄ?
DRESS CODE: JAK UBRAĆ SIĘ DO TEATRU?Komentarze

komen­ta­rzy