Jak udekorować mieszkanie na Święta?

Do Świąt jeszcze miesiąc, ale to już najwyższa pora, żeby zacząć zastanawiać się nad przygotowaniem świątecznych dekoracji. Przecież każdy z nas lubi, gdy już na początku grudnia w całym domu panuje ciepła, świąteczna atmosfera. Wiemy, że tak tak jak my nie możecie doczekać się zapachu cynamonowych świeczek, pomarańczy z goździkami i świątecznych piosenek. Jednak w natłoku tego co przed Świętami oferują sklepy, łatwo jest się pogubić i kupić masę niepotrzebnych przedmiotów, które sprawią, że nasze wnętrze będzie wyglądać po prostu tandetnie. Dlatego przedstawiamy Wam najbardziej inspirujący poradnik, dzięki któremu Wasze mieszkanie będzie prezentować się przytulnie, stylowo i wyjątkowo pięknie.

W Świą­tecz­nej atmos­fe­rze cho­dzi przede wszyst­kim o cie­pły i przy­tul­ny kli­mat. Naszym fawo­ry­tem spo­śród świą­tecz­nych deko­ra­cji są świecz­ki. O tym dla­cze­go, chy­ba nie musi­my Was prze­ko­ny­wać. Sta­raj­my się wybie­rać te w jasnych, kre­mo­wych bra­wach, w czer­wie­niach oraz w zło­cie. War­to zwró­cić uwa­gę na to, żeby zapach świecz­ki nie był zbyt inten­syw­ny. Jeśli decy­du­je­my się na zapa­le­nie więk­szej ilo­ści, niech więk­szość z nich będzie bez­za­pa­cho­wa.

War­to rów­nież zwró­cić uwa­gę na akce­so­ria do świe­czek – świecz­ni­ki i lam­pio­ny ze świą­tecz­nym moty­wem wyglą­da­ją wyjąt­ko­wo kli­ma­tycz­nie.

 

 

 

Zja­wi­sko­wo będzie wyglą­dać miesz­ka­nie ude­ko­ro­wa­ne mały­mi świa­teł­ka­mi. Już od dłuż­sze­go cza­su lamp­ki cho­in­ko­we zaczę­ły scho­dzić na pod­ło­gę, zawi­sać na ścia­nach i lam­pach. Obec­nie w skle­pach znaj­dzie­my sze­ro­ką ofer­tę róż­nych kształ­tów – śnie­ży­nek, sopli lodu, czy gwiaz­dek. My jed­nak pozo­sta­je­my przy kla­sy­ce – wybie­ra­my małe drob­ne świa­teł­ka i indu­strial­ne żarów­ki. A jeśli nie jeste­ście prze­ko­na­ni do świa­te­łek, pięk­nie będą pre­zen­to­wać się rów­nież gir­lan­dy.

Pomiesz­cze­nie, w któ­rym szcze­gól­nie uwiel­bia­my czuć świą­tecz­ną atmos­fe­rę to kuch­nia, któ­ra koja­rzy nam się z rodzin­nym pie­cze­niem pier­nicz­ków i zapa­chem poma­rań­czy z goź­dzi­ka­mi. Na szczę­ście, jeśli cho­dzi o świą­tecz­ne deko­ra­cje, kuch­nia daje nam ogrom­ne pole do popi­su. Od szkla­nek i kubecz­ków ze śnież­no-gwiazd­ko­wy­mi wzo­ra­mi po ścier­ki i far­tusz­ki z cho­in­ko­wy­mi moty­wa­mi. Wybór jest ogrom­ny, więc zachę­ca­my Was żeby­ście wcze­śniej usta­li­li w jakiej kon­wen­cji pra­gnie­cie ozdo­bić Waszą kuch­nię, aby póź­niej nie oka­za­ło się, że każ­dy doda­tek jest zupeł­nie w innym sty­lu. My w tym roku sta­wia­my na jasny krem, czer­wień, zło­to i oczy­wi­ście zie­leń. W małych ilo­ściach, w rusty­kal­nym sty­lu.

Przy­po­mi­na­my rów­nież o tym, że war­to powo­li zacząć zaopa­try­wać się w pre­zen­ty, gdyż w poło­wie grud­nia tłu­my w skle­pach mogą być przy­tła­cza­ją­ce. Już nie­dłu­go, po dokład­niej­szym rese­ar­chu, Vers-24 przy­go­tu­je dla Was pro­po­zy­cje świą­tecz­nych pre­zen­tów dla niej i dla nie­go a tak­że porad­nik o tym jak pięk­nie zapa­ko­wać pre­zen­ty. Pla­nu­je­my dla Was wie­le tema­tycz­nych arty­ku­łów, chce­my, żeby te Świę­ta były wyjąt­ko­we. Przy­go­tuj­cie się na Świę­ta 2017 razem z Vers-24!

 

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Komentarze

komen­ta­rzy