Jak ubrać mężczyznę na wesele?

Sierpień i wrzesień to czas, kiedy do naszych skrzynek przychodzi najwięcej zaproszeń na śluby i wesela. Bez wątpienia większość z nas, stylizacje na tę okazję ma już przygotowane od dłuższego czasu. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy mamy pomóc ubrać się naszemu partnerowi. Na jaki styl postawić, jaki kolor marynarki wybrać i czy wolno założyć mu krótkie skarpetki? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Okazja

Sty­li­za­cja ślub­na Two­je­go męż­czy­zny powin­na być prze­my­śla­na i paso­wać do cha­rak­te­ru orga­ni­zo­wa­ne­go wese­la. Dla­te­go też zależ­nie od oko­licz­no­ści, powin­ni­ście zde­cy­do­wać się na okre­ślo­ny styl stro­ju. Wese­le jest orga­ni­zo­wa­ne w ogro­dzie, będzie skrom­ne i przyj­dzie nie­wiel­ka ilość gości? Wte­dy z czy­stym sumie­niem możesz zde­cy­do­wać się na styl smart casu­al. Jaśniej­sze spodnie( mogą być beżo­we czy brą­zo­we), bia­ła koszu­la czy gra­na­to­wa mary­nar­ka. Wese­le jest jed­nak bar­dziej ele­ganc­kie i wie­cie, że jest orga­ni­zo­wa­ne w mod­nej restau­ra­cji? Wte­dy sty­lu nigdy za wie­le. W takich oko­licz­no­ściach spo­koj­nie może­cie posta­wić na czerń. Czar­ny zestaw war­to jed­nak uroz­ma­icić. Po co zakła­dać bia­łą koszu­lę, gdy możesz posta­wić na sza­rą, a całość dopeł­nić cie­ka­wym kra­wa­tem.

PS. Czerń nie powin­na być zakła­da­na przed godzi­ną 18.00!

Dwuczęściowy czy trzyczęściowy?

Mowa oczy­wi­ście o gar­ni­tu­rze! Pierw­szy z nich to naj­bar­dziej kla­sycz­na oraz bez­piecz­na opcja na tego typu wyda­rze­nie. Kie­dy nie chce­cie ryzy­ko­wać ze smo­kin­giem ani fra­kiem( woli­cie, żeby Twój wybra­nek nie przy­po­mi­nam pana mło­de­go), taki gar­ni­tur będzie strza­łem w dzie­siąt­kę. Kie­dy kupi­cie ten dobry mate­ria­ło­wo, może to być inwe­sty­cja na kolej­ne lata i słu­żyć na inne, mniej ofi­cjal­ne oka­zję. Chce­cie być bar­dziej ele­ganc­cy? Zde­cy­duj­cie się na mary­nar­kę, a pod nią załóż­cie kami­zel­kę. Ele­gan­cja gwa­ran­to­wa­na!

Na jakie buty postawić?

War­to wie­dzieć, że wybie­ra­ne przez nas buty, powin­ny mieć jak naj­prost­szy design i naj­le­piej być czar­ne­go kolo­ru. Wzór, któ­re­go powin­ni­ście szu­kać to oxfor­dy oraz lot­ni­ki. Pierw­sze z nich to for­ma z małą ilo­ścią zapięć czy dodat­ków. Dzię­ki temu ide­al­nie będą paso­wa­ły do każ­de­go rodza­ju gar­ni­tu­ru. Lot­ni­ki  to obu­wie w cało­ści wyko­na­ne z jed­ne­go pła­ta skó­ry. Dzię­ki temu, są  bar­dzo uni­wer­sal­ne oraz mini­ma­li­stycz­ne. Obie pary mają zamknię­ta pode­szwę. Nie popeł­nisz w nich modo­we­go faux-paux.

Skarpetki, które wybrać?

Skar­pet­ki są rów­nież kwe­stią, któ­rej nie war­to pomi­jać! Dla­te­go koniecz­nie dobierz je do kolo­ru spodni. Postaw na gład­ką fak­tu­rę lub zde­cy­duj się na prąż­ko­wa­ny mate­riał i pamię­taj! Powin­ny być wyso­kie,

Krawat? Tak czy nie?

Na ślub nie powin­no się przy­cho­dzić z gołą szy­ją. Dla­te­go też koszu­lę war­to dopeł­nić sty­lo­wym dodat­kiem. Chcesz zało­żyć kra­wat? Postaw na deli­kat­ny wzór lub ten w jed­nym kolo­rze. W naj­lep­szym guście będzie ten jedwab­ny. I teraz pamię­taj­cie! Żaden kra­wat nie  powi­nien być dopa­so­wa­ny kolo­ry­stycz­nie do sukien­ki. Jest to bar­dzo nie sty­lo­we!

Pozo­sta­je nam życzyć uda­nej zaba­wy na wese­lu Tobie i Two­je­mu part­ne­ro­wi!
Komentarze

komen­ta­rzy