JAK SPĘDZAĆ CZAS Z DZIECKIEM? 

Jeśli­by tak zapy­tać star­sze oso­by, cze­go bra­ko­wa­ło im w dzie­ciń­stwie – zazwy­czaj odpo­wia­da­ją, że cza­su spę­dza­ne­go z rodzi­ca­mi. Codzien­ne obo­wiąz­ki i szyb­kie tem­po życia spra­wia­ją, że cho­ciaż chce­my, to nie jeste­śmy w sta­nie poświę­cić dzie­ciom wystar­cza­ją­co dużo cza­su. W week­end może­my to nad­ro­bić i pięk­ny sobot­ni lub nie­dziel­ny pora­nek spę­dzić z dziec­kiem na pie­cze­niu pysz­nych cia­ste­czek. Pomi­mo mło­de­go wie­ku pocie­chy, pozwól jej na kre­atyw­ność, tak by stwo­rzy­ło pięk­ne wypie­ki według wła­snej wyobraź­ni. 

Prze­pis: 

- 100 g masła

- 200 g mąki (np. bez­glu­te­no­wej)

- 100 g ksy­li­to­lu albo cukru 

- 1 jaj­ko 

- odro­bi­na soli

 

Wycią­gnij masło z lodów­ki na ok. 20 minut. Następ­nie zetrzyj je przez tar­kę z duży­mi oczka­mi. Dodaj ksy­li­tol i mąkę oraz wymie­szaj. Ubij jaj­ko – dodaj je do całej masy i wymie­szaj, jed­nak nie za dłu­go, tak, żeby masło nie roz­to­pi­ło się, a masa nie sta­ła się zbyt rzad­ka. Umieść masę w lodów­ce, co naj­mniej na godzi­nę. Po upły­nię­ciu tego cza­su, na opró­szo­nym mąką bla­cie wał­kuj masę. Następ­nie dziec­ko może przy­stą­pić do wyci­na­nia kształ­tów cia­ste­czek. Do tego może użyć szkla­nek, kub­ków, wazo­ni­ków albo spe­cjal­nych fore­mek. Na koniec ufor­mo­wa­ne cia­stecz­ka ułóż na papie­rze  do pie­cze­nia, oprósz je cukrem/ksylitolem i wstaw do nagrza­ne­go do 180C pie­kar­ni­ka na 15 minut. 

Ten czas, któ­ry spę­dzisz z dziec­kiem na pie­cze­niu cia­ste­czek to bez­cen­ne chwi­le, wypeł­nio­ne rado­ścią. Dodat­ko­wo wypie­ki, któ­re Two­ja pocie­cha wyko­na z małą, Two­ją pomo­cą – będą jej sma­ko­wa­ły jesz­cze bar­dziej. Smacz­ne­go! 

Tekst/zdjęcia: Vers-24
Komentarze

komen­ta­rzy