Jak skutecznie schudnąć? – Obalamy mity dotyczące siłowni dla kobiet

Do lata zostało 80 dni – tak, to fakt. To znaczy, że pozostało mniej-więcej 3 miesiące do czasu, kiedy wyjedziemy na wakacje i będziemy chciały zaprezentować się w jak najlepszej formie na plaży. Zapewne, jeżeli bardzo Ci na tym zależy, już kupiłaś karnet na siłownie lub matę do ćwiczeń w domu, i bardzo dobrze bo przez 3 miesiące można zmienić bardzo wiele! Istnieje jednak wiele mitów, rozprzestrzenianych między innymi w internecie, dotyczących tego co powinnaś robić, aby schudnąć lub wysmuklić ciało. Pozwól, ze rozwiejemy kilka z nich.

Jak skutecznie schudnąć? - Obalamy mity dotyczące siłowni dla kobiet

Wysiłek cardio pozwoli Ci najszybciej schudnąć

…i spa­lić mię­śnie, zgu­bić wodę oraz roz­le­ni­wić meta­bo­lizm. Nie­ste­ty, ciagł robie­nie car­dio dopro­wa­dzi do tego, że będzie­my musia­ły go robić coraz wię­cej by widzieć efek­ty. Orga­nizm pod­czas dłu­go­trwa­łe­go wysił­ku pobie­ga ener­gię z tkan­ki tłusz­czo­wej ale tak­że z tkan­ki mię­śnio­wej. Na wadze będziesz waży­ła mniej, jed­nak w pew­nej czę­ści będzie to stra­ta mię­śni i wody (któ­ra wró­ci, gdy zaprze­sta­nie­my tre­nin­gów). Tre­nu­jąc tyl­ko na orbi­tre­ku lub bież­ni tra­cisz dużo kalo­rii – jed­nak po zej­ściu z maszy­ny po 60 min będziesz czu­ła wil­czy głód, któ­ry cież­ko Ci będzie opa­no­wać. Nie­ste­ty, po car­dio jeste­śmy skłon­ni do pochła­nia­nia więk­szej ilo­ści kalo­rii z jedze­nia, tym samym trud­niej jest nam utrzy­mać die­tę. Dosko­na­łą alter­na­ty­wa do typo­we­go tre­nin­gu car­dio jest tre­nin­gu inter­wa­ło­wy, w któ­rym na prze­mian wyko­nu­je się bieg o dużej pręd­ko­ści i marsz. Dzię­ki takie­mu tre­nin­go­wi wzmoc­nisz mię­śnie, spa­lisz dużo kalo­rii, roz­krę­cisz meta­bo­lizm, tre­ning ten będzie krót­szy niż ten car­dio, a efek­ty jesz­cze lep­sze. Dodat­ko­wo, twój orga­nizm będzie tak roz­krę­co­ny, ze będziesz spa­la­ła tłuszcz jesz­cze przez 12 h po tre­nin­gu!

Jak skutecznie schudnąć? - Obalamy mity dotyczące siłowni dla kobiet

Nie podnoś ciężarków bo urosną Ci mięśnie

Roz­rost tkan­ki mię­śnio­wej u kobiet nie jest tak pro­sty jak może Ci się wyda­wać. Przede wszyst­kim, musia­ła­byś spo­ży­wać tyle pokar­mu, aby być powy­żej swo­je­go zapo­trze­bo­wa­nia na kalo­rie. Dodat­ko­wo, musia­ła­byś moc­no prze­strze­gać odpo­wied­nich pro­por­cji biał­ka, tłusz­czu i węglo­wo­da­nów. Do tego tre­ning – inten­syw­ny, cięż­ki, z dużym obcią­że­niem i mała ilo­ścią powtó­rzeń. Wbrew pozo­rom, pra­ca nad przy­ro­stem mię­śni nie jest pro­sta, wyma­ga wie­le pra­cy nawet od męż­czyzn. Tak wiec, możesz nam wie­rzyć, że jeże­li weź­miesz w ręce han­tle, nawet 5 kilo­gra­mo­we, i zaczniesz wyko­ny­wać ćwi­cze­nia na ręce, klat­ki pier­sio­wa czy tez ple­cy, Two­je mię­śnie szyb­ciej się wysmu­kłą niż uro­sną, szcze­gól­nie jeśli będziesz trzy­mać die­tę reduk­cyj­ną (po pro­stu nie będzie to fizycz­nie moż­li­we).  Z pew­no­ścią zoba­czysz jak two­je cia­ło się wysmu­kli i nabie­rze jędr­no­ści, wysi­łek siło­wy jest głów­nym prze­ciw­ni­kiem celu­li­tu!

Zajęcia grupowe typu fitness są najlepsze, jeśli chcesz schudnąć

Nie­ste­ty, to nie praw­da. Takie zaję­cia na pew­no moty­wu­ją – bo pra­cu­je się z inny­mi, albo roz­ła­do­wu­ją stres – bo ska­cze się w rytm muzy­ki, jed­nak nie są naj­lep­szym roz­wią­za­niem jeśli chce­my zre­du­ko­wać tkan­kę tłusz­czo­wa. Są okej jeśli chcesz przy­wy­cza­ić swo­je cia­ło do wysił­ku, jed­nak znacz­nie nie schud­niesz, tym bar­dziej jeśli nie będziesz pil­no­wać die­ty. Jaki więc wysi­łek jest naj­lep­szy by schud­nąć? Bez wąt­pie­nia ten siło­wy. Spa­lisz w trak­cie wię­cej kalo­rii niż przy­pusz­czasz, a mię­śnie całe­go cia­ła bedą pra­co­wać, tym samym spa­la­jąc tłuszcz. Pamię­taj też, że im wię­cej masz mię­śni, tym wię­cej Twój orga­nizm potrze­bu­je ener­gii z jedze­nia.  Łatwiej jest więc wte­dy być poni­żej, wspo­mnia­ne­go wcze­śniej, zapo­trze­bo­wa­nia na kalo­rie. Pod­su­mo­wu­jąc, jeśli chcesz widocz­nie schud­nąć a tym samym popra­wić wygląd swo­je­go cia­ła, prze­stań zamę­czać się godzin­ny­mi tre­nin­ga­mi na maszy­nach typu car­dio a zamiast tego podejdź do tre­ne­ra na swo­jej siłow­ni i poproś o poka­za­nie kil­ku ćwi­czeń z obcią­że­niem. Gwa­ran­tu­je­my, że po mie­sią­cu zoba­czysz róż­ni­ce, Two­je ramio­na się wysmu­kłą a pupa pod­nie­sie, i nawet jeśli waga będzie wska­zy­wać tyle samo to z pew­no­ścią   ubra­nia sta­ną się nawet o roz­miar za duże!

Tekst/kolaż: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy