Jak się ubrać, a z czego zrezygnować na rozmowie o pracę?

Wysłałaś CV. Długo czekałaś na odpowiedź. W końcu dostałaś upragniony znak i zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Część drogi masz już więc za sobą. Zanim jednak pójdziesz na spotkanie, warto zdawać sobie sprawę z tego, że pierwsze wrażenie jakie na niej zrobisz, może zadecydować o zdobyciu przez Ciebie upragnionej posady. Zastanów się, więc nad tym jak chciałabyś się na niej zaprezentować i w jaki sposób wyglądać. Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka uniwersalnych zasad, dzięki którym na rozmowie o prace nie będziesz stresowała się źle dobraną bluzką a będziesz skupiona na tym, co chcesz powiedzieć.

Dopasuj swój strój do branży

Strój jak i nasza mowa cia­ła stwo­rzą na Two­im (moż­li­wym) przy­szłym pra­co­daw­cy pierw­sze wra­że­nie. Dla­te­go też nie powin­naś rezy­gno­wać z dobre­go zapre­zen­to­wa­nia się. Dru­giej szan­sy prze­cież nie dosta­niesz! Poja­wia­jąc się na takiej roz­mo­wie musisz więc wyglą­dać tak, żeby nie tyl­ko czuć się pew­nie ale rów­nież paso­wać do posa­dy, na któ­rą apli­ko­wa­łaś. Swój dres­sco­de powin­naś więc dopa­so­wać przede wszyst­kim do sta­no­wi­ska na jakie wysła­łaś CV. Chcesz zdo­być sta­no­wi­sko mana­ge­ra? Nie zapo­mnij o mary­nar­ce! Chcesz pra­co­wać w bran­ży mody? Pokaż swo­ją zna­jo­mość tren­dów!

Na co się zdecydować i z czego zrezygnować?

Naj­le­piej będzie jeśli posta­wisz na mini­ma­lizm. Żad­na skraj­ność nie jest prze­cież dobra! Dla­te­go też powin­naś zre­zy­gno­wać ze zbyt dużej ilo­ści maki­ja­żu, zbyt wyso­kich butów czy zbyt krzy­kli­wych blu­zek. Postaw na kla­sy­kę. Na każ­dej roz­mo­wie o pra­ce dobrze spraw­dzi się schlud­na koszu­la (lepiej ta w kolo­rze nie­bie­skim, nie bia­łym), lek­ki naszyj­nik i buty zakry­wa­ją­ce pal­ce oraz pię­ty. Kie­dy chcia­ła­byś ubrać się w sukien­kę, koniecz­nie musisz pamię­tać o zało­że­niu raj­stop. Bez nich będziesz wyglą­da­ła nie pro­fe­sjo­nal­nie. I naj­waż­niej­sze! Zawsze lepiej jest wyglą­dać bar­dziej ele­ganc­ko niż nie­zad­ba­nie. Dla­te­go też bez­piecz­niej będzie prze­sa­dzić w pierw­szą a nie dru­gą stro­nę.

Pora roku?

Nie waż­ne czy wła­śnie mamy lato, czy zimę. Zazwy­czaj roz­mo­wy o pra­cę odby­wa­ją się w poko­ju, w któ­rym tem­pe­ra­tu­ra nie powin­na prze­kra­czać 21C. Dla­te­go też nie­za­leż­nie od tego czy na dwo­rze jest 30 czy minus 3 stop­nie, powin­naś ubrać się pro­fe­sjo­nal­nie, a klap­ki czy koza­ki, któ­re masz na sobie zosta­wić w szat­ni czy scho­wać do tor­by. Kie­dy za oknem kró­lu­ją upa­ły, powin­naś zadbać o to, żeby Twój maki­jaż się nie roz­ma­zał (postaw na puder), a zało­żo­ne przez Cie­bie ubra­nia były z lek­kich i prze­wiew­nych mate­ria­łów. Nie chcesz myśleć o tym za bar­dzo? Ubierz się w kostium albo gar­son­kę. Dzię­ki temu zre­zy­gnu­jesz z nie­po­trzeb­ne­go stre­su a będziesz mia­ła pew­ność, że dobrze wyglą­dasz!

Najczęściej popełniane błędy

Zapo­mnij o prze­świ­tu­ją­cych bluz­kach, żuciu gumy czy zbyt wie­lu kolo­rach. Nie zakła­daj też zbyt obci­słych topów czy t-shir­tów z dużym dekol­tem. Nie umiesz cho­dzić w szpil­kach? Gwa­ran­tu­je­my, że nie uda Ci się nauczyć w cią­gu 10 minut. Dla­te­go też nałóż bale­rin­ki na małym słup­ku, a zre­zy­gnuj z wyż­sze­go obca­sa.

Tekst: Julia Downa­ro­wicz

Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy