Jak się pozbyć cellulitu?

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska
Zdję­cia: pinterest.com

Cel­lu­lit – ter­min spę­dza­ją­cy sen z powiek wie­lu kobie­tom. Jest stward­nie­niem tkan­ki tłusz­czo­wej o cha­rak­te­rze nie­za­pal­nym. Wyglą­dem przy­po­mi­na poma­rań­czo­wą skór­kę i tak też jest potocz­nie nazy­wa­ny. Naj­czę­ściej wystę­pu­je na udach, poślad­kach i bio­drach. Z pew­no­ścią nie doda­je nam uro­dy. O ile w zimę ukry­ty pod ubra­niem nie prze­szka­dza, o tyle przed waka­cja­mi zaczy­na nam doskwie­rać. Co zro­bić, aby się go pozbyć?

Przy­czyn powsta­wa­nia cel­lu­li­tu jest kil­ka. Stre­su­ją­cy tryb życia czy zabu­rze­nia hor­mo­nal­ne i nie­pra­wi­dło­wy prze­pływ lim­fy są czyn­ni­ka­mi, któ­re cięż­ko wyeli­mi­no­wać, jed­nak czyn­ni­ki żywie­nio­we zale­żą od nas. Die­ta obfi­tu­ją­ca w nad­miar cukru, tłusz­czu, soli, kawy, alko­ho­lu czy pale­nie sprzy­ja­ją gro­ma­dze­niu się tok­syn , a co za tym idzie cel­lu­li­tu. Uni­ka­nie picia wody, zastę­po­wa­nie ich słod­ki­mi napo­ja­mi gazo­wa­ny­mi potę­gu­je pro­blem. Dodat­ko­wym czyn­ni­kiem jest sie­dzą­cy tryb życia, zero­wa aktyw­ność fizycz­na.  Jedy­ną recep­tą na pozby­cie się go są dzia­ła­nia odwrot­ne.

8fd19b9fe3b73e5ac9353ca50926a119

Jeśli Wy na pla­ży czy base­nie chce­cie wyglą­dać dobrze, musi­cie zasto­so­wać wszyst­kie poniż­sze pora­dy. Każ­da z nich jest rów­nie waż­na.

  • Kawę i her­ba­tę zamień­cie za wodę mine­ral­ną, a tak­że zie­lo­ną, bia­łą i czer­wo­ną her­ba­tę. Inny­mi dopusz­czal­ny­mi napo­ja­mi są natu­ral­nie wyci­ska­ne soki warzyw­no-owo­co­we. Wypi­jaj­cie oko­ło 2 litrów wody dzien­nie. Jeśli nie zapew­ni­cie orga­ni­zmo­wi pra­wi­dło­we­go nawod­nie­nia, pro­blem cel­lu­li­tu nie znik­nie.
  • Wyeli­mi­nuj­cie cał­ko­wi­cie alko­hol i papie­ro­sy.
  • Zadbaj­cie o codzien­ną daw­kę błon­ni­ka pokar­mo­we­go. Aby zre­ali­zo­wać zapo­trze­bo­wa­nie orga­ni­zmu na ten skład­nik, powin­ni­ście do KAŻDEGO posił­ku włą­czać warzy­wa, owo­ce lub peł­no­ziar­ni­ste pro­duk­ty zbo­żo­we.
  • Postaw­cie na zdro­we tłusz­cze: oli­wa z oli­wek, olej rze­pa­ko­wy lub tłuszcz pocho­dzą­cy z pestek i orze­chów doda­wa­nych do posił­ków. Naj­le­piej spo­ży­wać tłuszcz na zim­no, uni­kać sma­że­nia. Sałat­ki z dodat­kiem oli­wy z oli­wek lub kok­taj­le z jej dodat­kiem będą sprzy­ja­ły zacho­wa­niu ela­stycz­no­ści i pra­wi­dło­we­go pozio­mu nawil­że­nia skó­ry.
  • Uni­kaj­cie goto­wych, wyso­ko prze­two­rzo­nych potraw. Pro­duk­ty pusz­ko­wa­ne oraz instant powin­ny być cał­ko­wi­cie wyeli­mi­no­wa­ne.
  • Sól ogra­nicz­cie do nie­zbęd­ne­go mini­mum. Sprzy­ja ona zatrzy­my­wa­niu się w orga­ni­zmie pły­nów. W związ­ku zamień­cie ją na świe­że, aro­ma­tycz­ne zio­ła, czo­snek i cebu­lę. Od nad­mier­ne­go sole­nia moż­na się odzwy­cza­ić.
  • Cukier i sło­dy­cze są wro­ga­mi pięk­nej syl­wet­ki. Miód rów­nież powi­nien być wyeli­mi­no­wa­ny jeśli macie nie­wie­le cza­su do waka­cji , a  chce­cie wyglą­dać dobrze.
  • Włą­czaj­cie do swo­je­go codzien­ne­go menu jak naj­wię­cej warzyw boga­tych w potas: pomi­do­ry, szpa­ra­gi, świe­że ogór­ki, natka pie­trusz­ki czy cebul­ka. Cytru­sy są sprzy­mie­rzeń­ca­mi w wal­ce z cel­lu­li­tem: ana­nas, melon, papa­ja, grejp­fru­ty, kiwi a tak­że tru­skaw­ki i borów­ki są owo­ca­mi, któ­re może­cie jeść codzien­nie (oczy­wi­ście w roz­sąd­nej ilo­ści, w pierw­szej czę­ści dnia – naj­póź­niej do pod­wie­czor­ku).
  • Pamię­taj­cie o regu­lar­nych porach posił­ków. Jedz­cie co 3–3,5 godzi­ny – 3 głów­ne posił­ki- i dwa mniej­sze np. owo­ce.
  • Ostat­nim, ale jed­nym z naj­waż­niej­szych punk­tów jest obrób­ka ter­micz­na potraw. Jeśli w eks­pre­so­wym tem­pie chce­cie pozbyć się cel­lu­li­tu postaw­cie na suro­we posił­ki i goto­wa­nie (ewen­tu­al­nie pie­cze­nie). Sma­że­nie wyeli­mi­nuj­cie w 100 %. Z pew­no­ścią zoba­czy­cie szyb­kie efek­ty.

Dodat­ko­wo, codzien­nie ćwicz­cie – wystar­czy 30 min, po mie­sią­cu zoba­czy­cie róż­ni­ce w wyglą­dzie skó­ry i samo­po­czu­ciu. Pod­czas kąpie­li war­to uży­wać spe­cjal­nych dre­nu­ją­cych ręka­wic. Bal­sa­my anty­cel­lu­li­to­we sta­ną się krop­ką nad i. Zaczy­na­my?

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
10 MODELI OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH NA LATO
10 MUST-HAVE NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
MARIOS, JEŚLI SZUKASZ NIEZALEŻNEGO STYLU!
HISTORIA PEWNEGO PŁASZCZAKomentarze

komen­ta­rzy