Jak pomalować jajka? Inspiracje dla świątecznych pisanek.

Przygotowaliśmy dla was kilkanaście inspiracji do stworzenia pisanek w domu! Przy niewielkim nakładzie pracy oraz czasu możesz dokonać cudów! Pisanki, malowanki – nie tylko wielkanocna tradycja Przejęte przez Kościół pisanki i malowanki dzisiaj kojarzą się z chrześcijańską odnową, ale czym były wcześniej?

Tekst– Vers-24
Zdję­cia- Pin­te­rest

Jajo w prze­szło­ści było trak­to­wa­ne jako łącz­nik mię­dzy świa­tem żyją­cych a świa­tem duchów. Jego magicz­ne wła­ści­wo­ści dostrze­ga­li już sta­ro­żyt­ni – póź­niej­si wie­rzy­li zaś, że z nie­go miał naro­dzić się Bóg. Wte­dy  i dzi­siaj jest sym­bo­lem począt­ku wszech­świa­ta i życia. Nie dzi­wi więc, że ozda­bia­nie jajek mia­ło ogrom­ne zna­cze­nie dla reli­gij­no­ści pogan, któ­rzy w ten spo­sób oka­zy­wa­li swą wia­rę. Obrzęd ten prze­jął Kościół, cho­ciaż przez jakiś czas nie łączył go z Wiel­ka­no­cą  – pew­ne rytu­ały mia­ły się nijak do zało­żeń chrze­ści­jań­stwa. W XII wie­ku jed­nak chcąc odświe­żyć tra­dy­cję, prze­two­rzo­no zaka­za­ne wcze­śniej zwy­cza­je i włą­czył do swo­ich.

Dzi­siaj pisan­ki to obo­wiąz­ko­wa pozy­cja w świą­tecz­nym menu. Zgod­nie ze zwy­cza­jem dzie­li­my się nimi, zanim zasią­dzie­my do wiel­ka­noc­ne­go śnia­da­nia. Trak­tu­je­my je jako ozna­kę rodzą­cej się nadziei, któ­rą czer­pie­my z wia­ry w zmar­twych­wsta­nie Chry­stu­sa. W ten spo­sób łączy­my się jed­nak nie tyl­ko ze sobą, ale i … histo­rią.

pisanki w stylu skandynawskim-20

pisanki w stylu skandynawskim-17

pisanki w stylu skandynawskim-10

pisanki w stylu skandynawskim-11

pisanki w stylu skandynawskim-12

pisanki w stylu skandynawskim-13

pisanki w stylu skandynawskim-14

pisanki w stylu skandynawskim-15

pisanki w stylu skandynawskim-16

pisanki w stylu skandynawskim-2

pisanki w stylu skandynawskim-3

pisanki w stylu skandynawskim-4

pisanki w stylu skandynawskim-5

pisanki w stylu skandynawskim-6

pisanki w stylu skandynawskim-7

pisanki w stylu skandynawskim-8

pisanki w stylu skandynawskim-9

pisanki w stylu skandynawskim-19

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy