Jak nosić dzwony?

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok
Zdję­cia: pinterest.com, byfunda.freshnet.com, horkruks.com

flared3

flared-jeans1

Jak już wszy­scy dobrze zauwa­ży­li, lata 70. są aktu­al­nie ulu­bio­ną deka­dą w świe­cie mody. To era, któ­ra ofe­ru­je nam spo­rą ilość trud­nych looków takich jak frędz­le, bluz­ki boho, a przede wszyst­kim dzwo­ny – spodnie o naj­trud­niej­szym w nosze­niu faso­nie. Dzię­ki radom Vers-24 nie będziesz musia­ła oba­wiać się tego zdra­dli­we­go tren­du.

Możesz usły­szeć, że dzwo­ny są bar­dzo retro i boho, a nawet że wyszczu­pla­ją, ale w rze­czy­wi­sto­ści musisz się z nimi obcho­dzić bar­dzo ostroż­nie.  Eks­tre­mal­nie waż­ne jest, żeby dobrać odpo­wied­nią dłu­gość – zbyt krót­kie nogaw­ki skró­cą nogi, a zbyt dłu­gie spra­wią, że będziesz po nich dep­tać. Nie­ste­ty dzwo­nów nie moż­na pod­wi­nąć tak jak uni­wer­sal­nych rurek. Naj­lep­szym spo­so­bem, aby unik­nąć wpad­ki, jest wybra­nie butów, któ­re będziesz nosić z tymi spodnia­mi. Jeśli wybie­rzesz się do kraw­ca, zabierz ze sobą kil­ka par szpi­lek lub sne­aker­sów i sprawdź, jak będą wyglą­dać z róż­ny­mi obca­sa­mi. Postaw na dłu­gość spodni, któ­ra nie­mal się­ga pod­ło­gi.

23

Dżin­sy ZARA

ekjbdn

Sze­ro­kie dżin­sy H&M

Wcze­śniej­sze roz­wa­ża­nia nasu­wa­ją inne pyta­nie: jaki rodzaj obu­wia  pasu­je naj­bar­dziej do dzwo­nów? Sta­wia­jąc na pła­skie buty nara­zisz się na ryzy­ko, że będziesz wyglą­dać krę­po. Zda­je się, że z dłu­gi­mi, sze­ro­ki­mi nogaw­ka­mi naj­le­piej zagra­ją wyso­kie szpil­ki, ale któ­ry model kon­kret­nie? Te z spi­cza­stym czub­kiem stwo­rzą kla­sycz­ne połą­cze­nie. Buty na niż­szym obca­sie (tzw. kit­ten heels) rów­nież doda­dzą ele­gan­cji. Są świet­ną alter­na­ty­wą dla wyso­kich kobiet, któ­re boją się tego tren­du. Jeśli chcia­ła­byś zary­zy­ko­wać i spró­bo­wać z pła­skim obu­wiem, prze­te­stuj połą­cze­nie czar­nych, nie­co węż­szych dzwo­nów z bia­łą lub błę­kit­ną męską koszu­lą i meta­licz­ny­mi (np. srebr­ny­mi) pła­ski­mi buta­mi. W ten spo­sób odej­dziesz od lat 70. w kie­run­ku młod­szych lat 90.

Wszy­scy chce­my uni­wer­sal­nej rady, któ­ra uła­twi nam życie – naj­lep­szym roz­wią­za­niem są wyso­kie szpil­ki. Połą­cze­nie obca­sów i dzwo­nów nie­wy­obra­żal­nie wydłu­ży nogi, jeśli zacho­wasz odpo­wied­nie pro­por­cje całej syl­wet­ki. Dłu­gie topy mogą zabu­rzyć linię talii, dla­te­go koszu­le wkła­daj do środ­ka i wybie­raj krót­kie swe­ter­ki. Jesz­cze bar­dziej wydłu­żysz swo­ją syl­wet­kę, sta­wia­jąc na dzwo­ny z wyso­kim sta­nem. Jak jesz­cze nie popeł­nić błę­dów? Zain­spi­ruj się gwiaz­da­mi stre­et style’u i blo­ger­ka­mi – one robią to bez­błęd­nie.

22

Dziń­sy MiH Jeans

1

Dżin­sy Vic­to­ria Bec­kham Denim

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEŻ:
BIŻUTERIA NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
ZAMSZ – JAK NOSIĆ TREND Z WYBIEGÓW
CODZIENNY LOOK – GRANATOWY PŁASZCZ
JEANS POWRACAKomentarze

komen­ta­rzy