Jak nie przytyć w wakacje?

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska
Zdję­cia: pinterest.com

Słoń­ce, wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry sprzy­ja­ją waka­cyj­nym poku­som. Urlo­py i wyjaz­dy są naj­czę­ściej pierw­szym trud­nym momen­tem od począt­ku sta­rań o nową, lep­szą figu­rę, któ­re czę­sto roz­po­czę­ły się w stycz­niu. Kuszą gofry, lody, piwo z sokiem – ist­ne bom­by kalo­rycz­ne. Jak jeść w waka­cje żeby nie zepsuć efek­tów sta­rań poczy­nio­nych od wio­sny, a mimo to poczuć odro­bi­nę luzu w kwe­stiach die­ty? Wystar­czy umie­jęt­nie zesta­wiać posił­ki, a masa cia­ła nie zwięk­szy się zna­czą­co.

dd8675d2ae98f328942b393e0ac725b4

Pod­sta­wo­wą zasa­dą jest pla­no­wa­nie. Jeśli nie prze­my­śli­cie dzień wcze­śniej swo­je­go menu i nie uda­cie się do skle­pu po świe­że skład­ni­ki, pew­nie w wie­lu przy­pad­kach skoń­czy się tak, że obia­dem sta­nie się miska cze­re­śni a dese­rem pucha­rek lodów. O ile raz czy dwa taka sytu­acja nie zawa­ży na efek­cie, o tyle jeże­li sta­nie się to nawy­kiem waka­cyj­nym może zepsuć wypra­co­wa­ne efek­ty. W cią­gu całe­go dnia spo­ży­je­cie taką daw­kę cukru, że z pew­no­ścią odło­ży się on na bio­drach.

Przed­sta­wi­my Wam kil­ka pomy­słów na to, jak nie pogu­bić się na waka­cyj­nym wyjeź­dzie z opcją all inc­lu­sie, pod­czas waka­cyj­nych imprez lub pod­czas waka­cyj­nych week­en­dów w mie­ście.

  • Zasa­da nr. 1 – jedze­nie posił­ków a nie pomię­dzy nimi. Sta­raj­cie się trzy­mać usta­lo­nych przez sie­bie godzin. Nie doja­daj­cie żad­nych owo­ców mię­dzy. Postaw­cie na 4–5 posił­ków,  co 3–4 godzi­ny z uwzględ­nie­niem w każ­dym z nich por­cji warzyw i/lub owo­ców. Por­cją np. tru­ska­wek jest mała misecz­ka, nie wiel­ka sala­ter­ka.

99d9dc27468d82ae2ab9db75fc0c7468

  • Zasa­da nr. 2 – woda – im wyż­sza jest tem­pe­ra­tu­ra na zewnątrz, tym orga­nizm potrze­bu­je wię­cej wody do pro­ce­sów ter­mo­re­gu­la­cji. Zatem 1,5–2 l jest pod­sta­wą. Jeże­li pla­nu­je­cie wysi­łek fizycz­ny, nie zapo­mi­naj­cie o dodat­ko­wym litrze. Wody sma­ko­we obfi­tu­ją w cukier i sztucz­ne sub­stan­cje sma­ko­we, dla­te­go mię­ta, cytry­na i lód powin­ny wystar­czyć, aby „pod­krę­cić” smak napo­ju. Uni­kaj­cie słod­kich, gazo­wych bute­lek i soków kar­to­no­wych.
  • Zasa­da nr. 3 – jeden żywie­nio­wy grze­szek dzien­nie – jeśli w danym dniu wie­cie, że szy­ku­je się więk­sza impre­za, na któ­rej będzie alko­hol i tort, w cią­gu dnia sta­raj­cie się jeść lek­ko. Co to zna­czy? Kok­tajl warzyw­no-owo­co­wy na śnia­da­nie, mała prze­ką­ska i lek­ki lunch w posta­ci gril­lo­wa­nej czy pie­czo­nej ryby z surów­ką wystar­czy, aby zapew­nić odpo­wied­nią ilość ener­gii i deli­kat­ny defi­cyt ener­ge­tycz­ny prze­zna­czo­ny na uczto­wa­nie. Zre­zy­gnuj­cie w takim dniu z chle­ba rano czy ziem­nia­ków, kasz do obia­du. Tym spo­so­bem bez ner­wów będzie­cie mogli sobie pozwo­lić na kil­ka toa­stów i małą świą­tecz­ną kola­cję u znajomych/ rodzi­ny. Podob­nie wyglą­da sytu­acja ze spę­dza­niem cza­su na pla­ży. Jeśli macie ocho­tę na por­cję lodów po obie­dzie – ok, nie będzie to pro­blem jeśli w mię­dzy­cza­sie nie wypi­je­cie kil­ku piw z sokiem. Zasa­da albo-albo jest naj­lep­sza. Jed­ne­go dnia gofry, inne­go dnia dwa kawał­ki piz­zy z sałat­ką – nigdy wszyst­ko na raz.

430a779a4662d48cf9c8cdded4eb70fa

  • Zasa­da nr. 4 – jedze­nie za 2 na wyjeź­dzie z opcją all inc. Jeśli sto­ły ugi­na­ją się od pysz­nych i kuszą­cych potraw, war­to wró­cić myśla­mi do zaci­sza wła­snej kuch­ni. Zanim nało­ży­cie sobie na tale­rzyk tonę jedze­nia od rana (oczy­wi­ście z dese­rem), przy­po­mnij­cie sobie czy wła­śnie tak wyglą­da­ły posił­ki w domu. Jeże­li wystar­cza­ła Wam misecz­ka owsian­ki czy dwie kanap­ki, to czy war­to jeść talerz roz­ma­ito­ści z pszen­ny­mi, droż­dżo­wy­mi buł­ka­mi od same­go rana? Nie pozwól­cie na to, aby przez 2 tygo­dnie np. w Egip­cie żołą­dek roz­cią­gną się, przez co rów­nież po wyjeź­dzie będzie­cie jeść wię­cej i efekt jo-jo muro­wa­ny.

Naj­waż­niej­szy jest umiar i zdro­wy roz­są­dek.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
Długa koszula – must have sezonu wiosna/lato 2015
10 MUST-HAVE NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
MARIOS, JEŚLI SZUKASZ NIEZALEŻNEGO STYLU!
HISTORIA PEWNEGO PŁASZCZAKomentarze

komen­ta­rzy