MakijażUroda

Jak naturalnie powiększyć usta? 

Zastanawiasz się, jak powiększyć usta bez zastrzyków z kwasu hialuronowego? Istnieje kilka sprawdzonych trików, dzięki którym przestaniesz zastanawiać się nad wizytą u lekarza medycyny estetycznej. Może efekty nie będą tak spektakularne jak u Kim Kardashian – ale na pewno zauważysz różnicę. Sprawdź, jak naturalnie powiększyć usta i ciesz się naturalnym pięknem, które ma każda z nas! 

Jak naturalnie powiększyć usta – odpowiednia pielęgnacja Jak naturalnie powiększyć usta – odpowiednia pielęgnacja Jak naturalnie powiększyć usta – odpowiednia pielęgnacja 

Jak naturalnie powiększyć usta – odpowiednia pielęgnacja 

Odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja ust spra­wi, że sta­ną się jędr­ne, gład­kie oraz powięk­szo­ne. Powin­naś przede wszyst­kim oce­nić fak­tycz­ny stan swo­ich ust. Jeśli Two­je war­gi są suche, spę­ka­ne oraz spierzch­nię­te to jest to alarm, że potrze­bu­ją inten­syw­ne­go nawil­że­nia. Pomoc­na w tym przy­pad­ku będzie peelin­gu­ją­ca masecz­ka na bazie łatwo dostęp­nych skład­ni­ków – oli­wa z oli­wek, miód, szczyp­ta cyna­mo­nu oraz cukier w krysz­tał­kach. Wszyst­kie skład­ni­ki powin­naś dokład­nie ze sobą wymie­szać, nało­żyć na usta, deli­kat­nie wma­so­wać i na sam koniec spłu­kać. Zawar­te w peelin­gu natu­ral­ne skład­ni­ki spo­wo­du­ją, ze popra­wi się ukrwie­nie Two­ich ust, suchy naskó­rek zosta­nie złusz­czo­ny a efekt nawil­żo­nych, powięk­szo­nych ust poczu­jesz nie­mal od razu. 

Inny spo­sób na lep­sze ukrwie­nie warg, a co za tym idzie – ich optycz­ne powięk­sze­nie, to zasto­so­wa­nie roz­grze­wa­ją­ce­go olej­ku, np. euka­lip­tu­so­we­go bądź mię­to­we­go. Sam pro­ces apli­ka­cji jest bar­dzo przy­jem­ny, bowiem pole­ga on na wma­so­wa­niu pro­duk­tu w usta. Pamię­taj, że nie­któ­re z olej­ków mogą uczu­lać, dla­te­go tak waż­ne jest, aby wyko­nać pró­bę uczu­le­nio­wą. 

Jak naturalnie powiększyć usta – odpowiedni makijaż

Jeśli chcesz powięk­szyć swo­je usta w natu­ral­ny spo­sób, spek­ta­ku­lar­ne efek­ty uzy­skasz sto­su­jąc odpo­wied­nie kosme­ty­ki. Przede wszyst­kim powin­naś uni­kać ciem­nych kolo­rów szmi­nek i mato­we­go wykoń­cze­nia, któ­re będą optycz­nie pomniej­szać Two­je usta. Two­im MUST HAVE powi­nien stać się bez­barw­ny błysz­czyk z deli­kat­nym poły­skiem. Iskrzą­ce dro­bin­ki, któ­re są zawar­te w pro­duk­cie powo­du­ją, że war­gi wyglą­da­ją na gład­sze, peł­niej­sze oraz bar­dziej jędr­ne. Kon­tur pocią­gnij nie­co ciem­niej­szą kred­ką do ust o natu­ral­nym odcie­niu, wycho­dząc poza ich obrys – peł­ne, jędr­ne i uwo­dzi­ciel­skie usta? Voilà i goto­we! 

Jak naturalnie powiększyć usta – kosmetyki powiększające usta 

Nie od dziś wia­do­mo, że peł­ne i zmy­sło­we usta to atry­but kobie­co­ści. Powięk­sze­nie ust za pomo­cą kwa­su hia­lu­ro­no­we­go jest nadal jed­nym z popu­lar­niej­szych zabie­gów w gabi­ne­tach medy­cy­ny este­tycz­nej. Wycho­dząc naprze­ciw tym tren­dom powsta­ła mar­ka Plump It, dzię­ki któ­rej powięk­sza­nie ust moż­na prze­pro­wa­dzić samo­dziel­nie w domu bez żad­nych igieł i kom­pli­ka­cji. Dosko­na­łym przy­kła­dem jest wypeł­niacz do ust Volu­mi­sing Lip Plum­per, któ­ry zapew­nia natych­mia­sto­we i wyraź­ne powięk­sze­nie ust.  Pro­dukt jest nie­zwy­kle pro­sty w apli­ka­cji, dzię­ki spe­cjal­nie wypro­fi­lo­wa­ne­mu apli­ka­to­ro­wi i ultra lek­kiej for­mu­le. Wystar­czy jed­no klik­nię­cie, aby uzy­skać sub­tel­ny, spek­ta­ku­lar­ny efekt wypeł­nie­nia ust. Dodat­ko­wo kosme­tyk inten­syw­nie nawil­ża usta, zapew­nia­jąc im przy tym uwo­dzi­ciel­ski blask. Kolej­nym MUST HAVE w Two­jej kosme­tycz­ce powi­nien być Hyalu­ro­nic Lip Plum­perpowięk­sza­ją­ca pomad­ka do ust.  Kosme­tyk natych­miast ujędr­nia i wzmac­nia usta, zapew­nia­jąc im dłu­go­trwa­łe nawil­że­nie, a tak­że powięk­sza je, zapew­nia­jąc nie­zwy­kłą mięk­kość. Już po pię­ciu minu­tach od apli­ka­cji Two­je war­gi będą wyglą­dać na peł­niej­sze i więk­sze niż są w rzeczywistości.

Uwa­ga: Zawar­ta w kosme­ty­kach kap­sa­icy­na może powo­do­wać pie­cze­nie przez kil­ka minut po apli­ka­cji. 

Jak widzisz, osią­gnię­cie pięk­nych, wydat­nych ust bez inwa­zyj­nych inge­ren­cji jest jak naj­bar­dziej moż­li­we. Pamię­taj, że pod­sta­wą osią­gnie­cia pięk­ne­go wyglą­du ust jest ich odpo­wied­nia i regu­lar­na pie­lę­gna­cja. Istot­ne jest rów­nież to, by odpo­wied­nio nawad­niać nasz orga­nizm. Wpły­wa to nie tyl­ko na  nasz stan zdro­wia, skó­rę, wło­sy i paznok­cie ale rów­nież na usta. Gdy jeste­śmy odwod­nie­ni, nasze usta sygna­li­zu­ją nam o tym jako pierw­sze w posta­ci spierzch­nię­tych, wyschnię­tych warg – dla­te­go pamię­taj, zdro­we usta to pięk­ne usta!

Pro Tip: Zde­cy­do­wa­nie odra­dza­my inne, nie­spraw­dzo­ne spo­so­by na natu­ral­ne powięk­sze­nie ust. Jedy­nym z naj­bar­dziej nie­bez­piecz­nych spo­so­bów jest powięk­sza­nie ust kie­lisz­kiem. Efekt jest krót­ko trwa­ły, a nasze nabrzmia­łe, zasi­nio­ne usta mogą zostać uszko­dzo­ne. 

IG: plum­pit­pol­ska 

Tekst: Joan­na Stasiak
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Naturalne powiększenie ust z marką Plump It!

Zasta­na­wiasz się, jak powięk­szyć swo­je usta w natu­ral­ny spo­sób? Kosme­ty­ki Plump It pozwo­lą Ci osią­gnąć pożą­da­ny efekt bez koniecz­no­ści uda­wa­nia się do gabi­ne­tu medy­cy­ny este­tycz­nej. Aby spro­stać Two­im ocze­ki­wa­niom, stwo­rzy­li­śmy sze­reg pro­fe­sjo­nal­nych kosme­ty­ków, któ­re w…
Więcej