Jak dobrze się ubrać? Warsztat z Oliver Sweeney i The School of Life, Londyn

Tekst: Julia Ger­man
Zdję­cia: blog.oliversweeney.com, oliversweeney.com

14 maja 2015 w buti­ku Oli­ver Swe­eney w Covent Gar­den w Lon­dy­nie odby­ła się pre­mie­ra Buta Filo­zo­fa (Philosopher’s Shoe), inspi­ro­wa­na grec­kim filo­zo­fem – Tha­le­sem.

x43252800_9756fe7306b207c.jpg,qv=2015-04-14+11,P3A28,P3A42.pagespeed.ic.GT-iOcNpYg

But Filo­zo­fa – dostęp­ny na: https://www.oliversweeney.com.

Z tej oka­zji zespół Oli­ver Swe­eney i The Scho­ol of Life wspόl­nie zor­ga­ni­zo­wa­li warsz­tat sty­lu.

Wyda­rze­nie było pro­wa­dzo­ne przez dzien­ni­ka­rza i tera­peu­tę David’a Waters’a:

file

oraz sty­list­kę Saman­the Clar­ke:

file2

Pod­czas warsz­ta­tu były poru­szo­ne tema­ty zwią­za­ne z rodza­jem per­so­nal­ne­go sty­lu., np. pro­fe­sjo­nal­nym, nowo­cze­snym, tra­dy­cyj­nym, ducho­wym. Gru­po­wa reflek­sja doty­czy­ła tego jak stwo­rzyć zesta­wy ubrań, któ­re przy­nio­są nam kom­fort i suk­ces w życiu pod­czas pod­rόży, week­en­du, czy na spo­tka­niach biz­ne­so­wych.

Tre­ne­rzy prze­ko­ny­wa­li, że styl nie jest czymś z czym się uro­dzi­li­śmy i że moż­na się go nauczyć oraz iż może­my się ubie­rać mani­fe­stu­jąc nasze war­to­ści, to kim jeste­śmy i kim chcie­li­by­śmy być.

W trak­cie wykła­du i ćwi­czeń gru­po­wych słu­cha­cze mie­li szan­sę przyj­rzeć się stra­te­giom doty­czą­cym:

  • ­  two­rze­nia sza­fy, ktόra będzie źrόdłem ‘dobre­go pierw­sze­go wra­że­nia’,
  • ­  prze­my­śla­ne­go sto­sun­ku do ubio­ru,
  • ­  wzmoc­nie­nia pew­no­ści sie­bie pod­czas zaku­pόw,
  • ­  pozby­wa­nia się ubrań w ktόrych nie czu­je­my się sobą.

Zapra­sza­my do obej­rze­nia dys­ku­sji na temat filo­zo­fii sty­lu mię­dzy głόw­nym szew­cem mar­ki Oli­ver Swe­eny – Tim’em Cooper’em i Mor­gwn Rimel ­ dyrek­tor The Scho­ol of Life:

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy