Uroda

Jak dbać o ciało każdego dnia

Możesz używać drogich kremów albo chodzić na nowoczesne zabiegi do kosmetyczki, ale ostatecznie najważniejsza jest codzienna rutyna. Poznaj dobre nawyki, które warto wprowadzić do swojej pielęgnacji.

Jak dbać o ciało każdego dnia

Zdję­cia: Kyle Smith z Unsplash

Codzien­ne nakła­da­nie bal­sa­mu na cia­ło powin­no być jak mycie zębów. Małe nawy­ki, któ­re nie zaj­mu­ją wie­le cza­su każ­de­go dnia, pomo­gą odmie­nić wygląd całe­go cia­ła i two­jej skó­ry. 

Zimny prysznic

Krót­ki codzien­ny zim­ny prysz­nic poma­ga się obu­dzić i pobu­dzić krą­że­nie krwi, co prze­kła­da się na jej lep­szą kon­dy­cję. Brzmi strasz­nie? Spró­buj pod koniec codzien­ne­go prysz­ni­ca na kil­ka sekund puścić zim­ną wodę. Z cza­sem ten rytu­ał będzie łatwiejszy.

Nawilżanie skóry

Tak, jak nakła­dasz krem na twarz nie­za­leż­nie od jej rodza­ju, tak samo powin­naś nakła­dać bal­sam na skó­rę, nawet jeśli nie jest bar­dzo sucha. Świet­nym pro­duk­tem, któ­ry poma­ga zaosz­czę­dzić czas, a sku­tecz­nie nawil­ża skó­rę jest bal­sam pod prysz­nic, któ­ry nakła­da się na 2–3 minu­ty, a następ­nie spłu­ku­je . Tuż po wytar­ciu ręcz­ni­kiem możesz się ubrać, a masz pew­ność, że naskó­rek został nawil­żo­ny. 

Złuszczanie skóry

Skó­ra po peelin­gu wyglą­da po pro­stu lepiej, a inten­syw­ny peeling, na przy­kład za pomo­cą szczot­ki do cia­ła poma­ga pozbyć się cel­lu­li­tu i ujędr­nia skó­rę. Wybierz meto­dę naj­lep­szą dla sie­bie: peeling sol­ny, szczot­kę, szorst­ką gąb­kę i złusz­czaj cia­ło przy­naj­mniej raz w tygodniu!

Relaks i regeneracja

To jeden z naj­przy­jem­niej­szych punk­tów pie­lę­gna­cji cia­ła, dla­te­go war­to o nim nie zapo­mi­nać. Gorą­ca kąpiel, masaż za pomo­cą olej­ków – mini­mum raz w tygo­dniu pozwól sobie na chwi­lę relak­su, pod­czas któ­rej odży­wisz skó­rę i uko­isz zmysły.

Ochrona przed słońcem

Pro­mie­nio­wa­nie UV powo­du­je zmarszcz­ki nie tyl­ko na twa­rzy. Jeśli odsła­niasz dekolt i ramio­na, nigdy nie zapo­mi­naj o kre­mach z wyso­kim fil­trem UV. Jeśli lubisz moc­no opa­lo­ną skó­rę – wypró­buj bal­sa­my brą­zu­ją­ce lub opa­la­nie natry­sko­we. Unik­niesz prze­bar­wień, popa­rzeń i sucho­ści skó­ry, a za kil­ka lat bar­dzo sobie podziękujesz!

Tekst: Vers-24

 

Komentarze

komentarzy