Jagger przejmuje stery Reserved!

Tekst: Beata Chro­mik
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

jagger3

Cór­ka Jer­ry Hall i Mic­c­ka Jag­ge­ra. Poja­wia­ła się na okład­kach ame­ry­kań­skie­go i bry­tyj­skie­go Vogue , Ellei-D Maga­zi­ne oraz Herper’s Baza­ar. Współ­pra­co­wa­ła mię­dzy inny­mi z Cha­nel, H&M i Just Caval­li. Geo­r­gia May Jag­ger, wraz mamą i sio­strą Liz­zy, jest amba­sa­dor­ką naj­now­szej kam­pa­nii  Rese­rved Stre­et fashion wio­sna-lato 2015. W naj­bliż­szym cza­sie będzie mia­ła oka­zję spraw­dzić się w zupeł­nie nowej roli… pro­jek­tant­ki!

jagger1

Bry­tyj­ska iko­na mody zapew­nia, że kolek­cja odzwier­cie­dli jej wła­sny uni­ka­to­wy styl i modo­we pre­fe­ren­cje. Gwiaz­da mode­lin­gu, nazy­wa­na czę­sto nową Bri­git­te Bar­dot, uwiel­bia kli­ma­ty boho w połą­cze­niu z rock’n’rollowymi akcen­ta­mi. Czy pro­jek­ty May Jag­ger zdo­bę­dą ser­ca Polek? Odpo­wiedź na to pyta­nie pozna­my wcze­sną jesie­nią, kie­dy to jej kolek­cja tra­fi do wybra­nych salo­nów Rese­rved.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy