Napisałam tę książkę, ponieważ chciałam zrobić coś poza prowadzeniem
telewizyjnego show”, otwarcie przyznaje Alexa Chung, wyjaśniając przy tym,
że pragnęła skoncentrować się na innych projektach.
“Ta książka pomogła mi przeanalizować minione lata i zajrzeć do
dawno zapomnianych zdjęć. Jej treść jest prosta. Jest to raczej zbiór myśli na
różne tematy, więc napisanie jej było dla mnie zabawą”

Dzie­ło bry­tyj­skiej iko­ny sty­lu Ale­xy Chung.

IT”

 

Książka „IT”, zawiera ciekawe spostrzeżenia dotyczące stylu, muzyki,
ludzi, inspiracji i innych aspektów życia trendsetterki.
Prezentuje też zbiór rysunków wykonanych przez samą Chung.
Książka przepełniona jest intymnymi fotografiami oraz
pamiętnikami fotograficznymi jej idoli – Jane Birkin i Micka Jaggera.

_____

DOSTĘPNA:
www.empik.pl
POLECAJCIE:

For Vers-24 , Warsaw

Komentarze

komentarzy

Related posts
KsiążkiKultura

Te książki pomogą Ci odnaleźć wewnętrzne szczęście 

Oso­bi­ste pro­ble­my nawar­stwia­ją się, tra­ci­my sens życia i zatra­ca­my się w nega­tyw­nych myślach… Brzmi zna­jo­mo? To doty­czy wie­lu z nas, szcze­gól­nie gdy świat dosłow­nie zmie­nia się na naszych oczach. Odczu­wa­my lęk przed tym co będzie…
Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które Cię zainspirują

Sty­czeń jest mie­sią­cem posta­no­wień. Dla wie­lu z nas nowa deka­da ozna­cza bowiem szan­sę na wyzna­cze­nie i osią­gnię­cie spek­ta­ku­lar­nych celów. I cho­ciaż bar­dziej sku­pia­my się na fizjo­lo­gii niż na naszej psy­chi­ce, w 2020 roku waż­ne, by…
Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które warto przeczytać

Chłod­ne zimo­we wie­czo­ry spra­wia­ją, że w poszu­ki­wa­niu histo­rii któ­re poru­sza­ją, a jed­no­cze­śnie intry­gu­ją i cie­ka­wią, czę­ściej się­ga­my po książ­ki. To chwi­le, kie­dy może­my być sam na sam ze sobą oraz wła­sny­mi myśla­mi – na chwi­lę zapominamy…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *