ModaMust have

IT-BAGS WIOSNA 2017

Wiosna to czas na zmiany i eksperymenty- doskonale wiedzą o tym projektanci, proponując nam w tym sezonie zwrot o 180 stopni: zamiast standardowych i kultowych już kształtów, kolorów czy materiałów charakterystycznych i ulubionych przez nas toreb, nadszedł czas na zmianę warty. Powitajcie zupełnie nowe it-bags!

 

IT-BAGS WIOSNA 2017

 1. Chloe

Pozy­cja obo­wiąz­ko­wa w sza­fie każ­dej fashio­nist­ki. Mini­ma­li­stycz­na i kla­sycz­na, czar­na, skó­rza­na it-bag Chloe w kształ­cie pod­ko­wy ide­al­nie pasu­je i do gar­ni­tu­ru i spor­to­wych bluz. Z powo­dze­niem będzie Ci więc towa­rzy­szyć przez więk­szość dnia bez wzglę­du na to, czy cze­ka Cię służ­bo­wa kola­cja czy wypad z przy­ja­ciół­mi do kina.

2. MANU ATELIER 

Nasze ostat­nie odkry­cie, pro­jek­ty MANU ATELIER już stwo­rzy­ły swój kul­to­wy model tor­by: skó­rza­ny, mikro­sko­pij­ny model o wdzięcz­nej nazwie Pri­sti­ne, obo­wiąz­ko­wo w kolo­rze jasne­go różu na cien­kim, zło­tym łań­cusz­ku z powo­dze­niem możesz nosić tak­że jako koper­tów­kę pod­czas wie­czor­nych wyjść

3. Prada 

Pion­nie­re Miuc­ci przy­po­mi­na kla­sycz­ne myśliw­skie tor­by. Wyko­na­na ręcz­nie z wło­skiej skó­ry, z odpi­na­nym, sze­ro­kim paskiem. Poręcz­na i wygod­na, wprost ide­al­na na polo­wa­nia, do któ­rych wca­le nie zachę­ca­my. Spraw­dzi się za to pod­czas dłu­gich, let­nich spa­ce­rów, kie­dy jedy­ne cze­go potrze­bu­jesz pod ręką, to apa­rat foto­gra­ficz­ny.

4. Balenciaga 

Naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­na pozy­cja na naszej liście (któ­ra wyglą­dem przy­po­mi­na baza­ro­we rekla­mów­ki naszych babć), a zara­zem miłość od pierw­sze­go wej­rze­nia- bo te tor­by albo się kocha, albo nie­na­wi­dzi. Nas szcze­gól­nie zachwy­ci­ła ta w naj­mod­niej­szym kolo­rze tej wio­sny- zesta­wie­niem sub­tel­ne­go, pudro­we­go różu z bie­lą. Abso­lut­ny must-have

5. BOYY

Prak­tycz­na, wyko­na­na z mięk­kiej, czar­nej skó­ry. Na pozór zacho­waw­cza tor­ba mar­ki BOYY, któ­rej cha­rak­te­ru doda­je regu­lo­wa­na, duża klam­ra pozwa­la­ją­ca roz­sze­rzać i zmie­niać jej kształt pozwo­li dopa­so­wać ją w dowol­ny w spo­sób

6. MMC

Jed­na z naj­pręż­niej roz­wi­ja­ją­cych się ostat­nio pol­skich marek, MMC nie pozo­sta­je w tyle. Duet pro­jek­tan­tów stwo­rzył małą, czar­ną toreb­kę ze zło­ty­mi oku­cia­mi i czar­ny­mi prze­szy­cia­mi, któ­ra podob­nie jak ta od Chloe spraw­dzi się pod­czas sty­li­za­cji codzien­nych, ale i kok­taj­lo­wych kre­acji. Naj­lep­szym dowo­dem na to, że mamy do czy­nie­nia z kul­to­wym mode­lem w tym sezo­nie jest ilość wyprze­da­nych sztuk. Stay tuned

7. Gucci 

Jesz­cze nigdy (może od cza­sów Toma For­da) wło­ski dom mody Guc­ci nie noto­wał takiej popu­lar­no­ści oraz sprze­da­ży. To obec­nie na ryn­ku nie tyl­ko bez­kon­ku­ren­cyj­na mar­ka, ale teraz tak­że… styl życia!  Każ­de akce­so­ria zapro­jek­to­wa­ne przez Miche­le­go wyprze­da­ją się natych­miast i sta­ją się abso­lut­nym hitem. W przy­pad­ku mode­lu tor­by Sylvie nie mogło być ina­czej- wyko­na­na z bia­łej skó­ry, ele­ganc­ka i drob­na toreb­ka na łań­cusz­ku ze zło­tą klam­rą z ele­men­ta­mi czer­wo­no- gra­na­to­wych pasów

8. J.W.Anderson

Fan­ta­zyj­ne tor­by z dwo­ma otwo­ra­mi otwo­rzy­ły zupeł­nie nowy roz­dział w świe­cie mody w sfe­rze it-bags. Pro­jek­tu­jąc ten model J.W. Ander­son zapew­nił sobie abso­lut­ny awans i czo­łów­kę w zesta­wie­niu naj­bar­dziej pożą­da­nych toreb sezo­nu. Czer­wo­ny model skó­rza­nej Pier­ce z ozdob­ną, zło­tą obrę­czą kró­lo­wał w social mediach i na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy