IT bag z wyprzedaży

 

Koniec świąt wca­le nie ozna­cza koń­ca zaku­po­we­go sza­leń­stwa. Wręcz prze­ciw­nie, ono dopie­ro się zaczy­na! To naj­lep­sza pora, by zain­we­sto­wać w ponad­cza­so­wy doda­tek, któ­ry będzie z nami przez lata i będzie towa­rzy­szył nam na co dzień.

Może­my się zało­żyć, że na liście Two­ich zaku­po­wych marzeń jest jed­na z tych toreb – naj­bar­dziej pożą­da­nych it bag na świe­cie. I jeśli do tej pory wciąż odkła­da­łaś jej zakup, teraz jest na to ide­al­na pora! Ale czy to moż­li­we? Vers-24 przy­go­to­wał dla Was listę naj­bar­dziej pożą­da­nych tore­bek, któ­re kupi­cie na wyprze­da­ży.


1. Pro­en­za Scho­uler PS1
Abso­lut­ny must-have każ­dej fashio­nist­ki, któ­ry poko­cha każ­da mini­ma­list­ka. Jeśli jesteś zor­ga­ni­zo­wa­na I lubisz pro­ste, zwy­czaj­ne roz­wią­za­nia, zako­chasz się w PS1 od pierw­sze­go wej­rze­nia! Przy­po­mi­na tor­ni­ster z nie­zli­czo­ną ilo­ścią kie­sze­ni, któ­re zapew­nia­ją kom­fort i porzą­dek. I już nigdy nie będziesz mieć pro­ble­mu ze zna­le­zie­niem klu­czy.

2. Valen­ti­no Rock­stud Rol­ling
Ta tor­ba Valen­ti­no nigdy nie wycho­dzi z mody. Kocha­my ją za regu­larn, mono­chro­ma­tycz­ny kształt, łań­cu­szek i wykoń­cze­nie za pomo­cą cha­rak­te­ry­stycz­nych dla tego domu mody ćwie­ków, co czy­ni ją uro­czym dodat­kiem. Wyglą­da nie­zwy­kle ele­ganc­ko w połą­cze­niu z sukien­ką, a zało­żo­na do zwy­kłych jean­sów w mig nada cało­ści szy­ku i kla­sy.

3. Saint Lau­rent Sac de Jour
Ta wyko­na­na z czar­nej skó­ry, geo­me­trycz­na mini tor­ba z oszczęd­nym, pra­wie nie­wi­docz­nym wytło­czo­nym logo z przo­du, jest ide­al­nym roz­wią­za­niem na co dzień. Ale to nie wszyst­ko. Sac de Jour posia­da odpi­na­ny i regu­lo­wa­ny pasek na ramię, dzię­ki cze­mu możesz nosić ją jak tyl­ko chcesz. I niech nie zmy­li Cię jej kon­struk­cja i roz­miar- w rze­czy­wi­sto­ści jest w sta­nie pomie­ścić o wie­le wię­cej, niż myślisz, a w środ­ku znaj­dziesz dodat­ko­wą kie­szeń zapi­na­ną na zamek.

4. Given­chy
Pro­sto­ta a zara­zem cha­rak­te­ry­stycz­ny i zaska­ku­ją­cy design to znak roz­po­znaw­czy Given­chy. A jeśli lubisz odważ­ne, nie­oczy­wi­ste roz­wią­za­nia, waria­cja na temat czar­nej, skó­rza­nej, kla­sycz­nej kon­struk­cji tor­by shop­per na pew­no Ci się spodo­ba- ten ele­ganc­ki, kla­sycz­ny model ozdo­bio­ny został tym razem wydru­ko­wa­nym ogrom­nym, czer­wo­nym napi­sem “miłość”.

5. Saint Lau­rent Love Heart Cha­in
Naj­bar­dziej uro­cza i zachwy­ca­ją­ca pozy­cja na naszej liście! Wyko­na­na z czar­nej skó­ry toreb­ka w kształ­cie ser­ca, wykoń­czo­na jest dużą ilo­ścią frędz­li w sty­lu boho. Ale niech nie zmy­li Was jej żar­to­bli­wy design- duże logo YSL nie daje zapo­mnieć, że to nadal tor­ba reno­mo­wa­ne­go, fran­cu­skie­go domu mody.

6. Chloe Drew Mini
Gwa­ran­tu­je­my, że ta inwe­sty­cja w toreb­kę Chloe będzie jed­ną z naj­lep­szych w Two­im życiu. Nie­wiel­ka i szy­kow­na, wyko­na­na z brą­zo­wej skó­ry, na błysz­czą­cym, zło­tym łań­cusz­ku i zło­ty­mi ele­men­ta­mi. Będzie per­fek­cyj­nym dodat­kiem nie tyl­ko do sty­li­za­cji boho, ale tak­że pro­stych i mini­ma­li­stycz­nych.

7. Saint Lau­rent Mono­gram Cha­in
Obo­wiąz­ko­wy ele­ment każ­dych wie­czor­nych wyjść. Ta minia­tur­ka od Saint Lau­rent, pokry­ta skrzą­cym, czar­nym bro­ka­tem lśni niczym nie­bo peł­ne gwiazd i zapew­nia­my, że dzię­ki niej będziesz lśnić na każ­dej impre­zie rów­nie moc­no. Zło­te ele­men­ty sta­no­wią ide­al­ne, sub­tel­ne wykoń­cze­nie. Możesz nosić ją tak­że jako koper­tów­kę.

8. Stel­la McCart­ney Fala­bel­la
Kul­to­wa tor­ba-worek bry­tyj­skiej pro­jek­tant­ki. Jeśli jesteś zabie­ga­na i w Two­jej toreb­ce zwy­kle jest… wszyst­ko, to jest znak, że zna­la­złaś swo­ją ide­al­ną toreb­kę! Kla­sycz­ny wzór mie­sza się tutaj z suro­wy­mi ele­men­ta­mi łań­cu­cha i frędz­li. Pomie­ści wszyst­ko, cze­go potrze­bu­jesz, a gór­ny uchwyt i pasek na ramię zapew­nią Ci wygo­dę i dowol­ność.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy