Isabel Marant x L’Oreal Paris

Kocha­my ją za  kobie­cy, non­sza­lanc­ki, nie­wy­mu­szo­ny, wygod­ny a zara­zem nowo­cze­sny, iście pary­ski styl nie­zmien­nie od 1994 roku, kie­dy świa­tło dzien­ne ujrza­ła jej pierw­sza kolek­cja- Isa­bel Marant. Mamy dobrą wia­do­mość:  pro­jek­tant­ka wła­śnie roz­po­czę­ła współ­pra­cę z mar­ką L’Oreal Paris i wkrót­ce poja­wi się jej pierw­sza linia kosme­ty­ków do maki­ja­żu!

Pod­sta­wo­we, wie­lo­funk­cyj­ne kosme­ty­ki zapro­jek­to­wa­ne przez Marant do ust, oczu oraz policz­ków, pozwo­lą na stwo­rze­nie natu­ral­ne­go, pary­skie­go wyglą­du za dnia i  wyra­zi­ste­go, dzi­kie­go smo­key eye nocą- możesz zabrać je ze sobą gdzie­kol­wiek zechcesz i w każ­dej sytu­acji bły­ska­wicz­nie popra­wisz maki­jaż!

Pre­mie­ra kosme­ty­ków  pla­no­wa­na jest na 27 wrze­śnia tego roku pod­czas pre­zen­ta­cji naj­now­szej kolek­cji pro­jek­tant­ki na Pary­skim Tygo­dniu Mody. 

 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: @isabelmarant
Komentarze

komen­ta­rzy