Moda

Iris van Herpen w Starym Browarze – wystawa ALCHEMIC COUTURE

Poznański Stary Browar, niemal od samego początku, za sprawą Grażyny Kulczyk słynie z organizacji wyjątkowych wystaw związanych ze światową sztuką, modą i designem ostatniej dekady. Mieszcząca się w nim Galeria na Dziedzińcu to zaś jedna z najbardziej wyjątkowych przestrzeni wystawienniczych w Polsce, która oprócz wspaniałego designu nieustannie prezentuje czołowe dzieła sztuki w świecie mody. W Galerii zaprezentowano już wystawy poświęcone twórczości m.in. Davida LaChapelle, Björk czy Daniela Lismore. 

Iris van Herpen

Kura­tor tego­rocz­nej wysta­wy – Woj­ciech Piotr Onak, współ­pra­co­wał wcze­śniej ze Sta­rym Bro­wa­rem pod­czas kil­ku edy­cji Art&Fashion Festi­val, a tak­że przy pro­jek­cie “Björk Digi­tal” i wysta­wie LaChapelle’a I Danie­la Lismore’a. Tym razem, w paź­dzier­ni­ku w Gale­rii na Dzie­dziń­cu zagosz­czą awan­gar­do­we kre­acje hau­te coutu­re Iris van Her­pen. Wysta­wa zaty­tu­ło­wa­na „Alche­mic Coutu­re” przy­bli­ży wizjo­ner­ski pro­ces twór­czy pro­jek­tant­ki, w któ­rym inno­wa­cje oraz rze­mio­sło wza­jem­nie i nie­ustan­nie się przeplatają.

Holen­der­ska pro­jek­tant­ka – Iris van Her­pen, uzna­wa­na za jed­ną z naj­bar­dziej kon­cep­tu­al­nych arty­stek w świe­cie mody, zapre­zen­tu­je pol­skiej publicz­no­ści swo­je kre­acje w ramach autor­skiej wysta­wy „Alche­mic Coutu­re” już 16 paź­dzier­ni­ka. Dzię­ki temu, każ­dy będzie mógł zagłę­bić się w jej świat i podzi­wiać luk­su­so­we dzie­ła, któ­re uprzed­nio zosta­ły już sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ne, wspól­nie z kura­to­rem wysta­wy Woj­cie­chem Pio­trem Onakiem.

Wysta­wa zbie­gnie się tak­że z przy­pa­da­ją­cy­mi 5 listo­pa­da uro­dzi­na­mi Sta­re­go Bro­wa­ru, któ­ry co roku „świę­tu­je” je zapra­sza­jąc do swo­je­go wnę­trza oso­bo­wo­ści pokrew­ne jego idei, a więc pre­kur­so­rów, któ­rych ambi­cją jest two­rzyć coś, cze­go dotąd jesz­cze nie było, kre­ato­rów wyty­cza­ją­cych nowe ścież­ki, oraz poszu­ku­ją­cych nowych roz­wią­zań. Tym samy, poznań­ska Gale­ria na Dzie­dziń­cu sta­ła się miej­scem pre­zen­ta­cji pro­jek­tów arty­stycz­nych z pogra­ni­cza sztuk, a więc przede wszyst­kim mody, któ­ra ści­śle zwią­za­na jest ze Sta­rym Bro­wa­rem od począt­ku jego ist­nie­nia. 

Dla­cze­go wysta­wa poświę­co­na kre­acjom Iris van Her­pen? W jej świe­cie nie ma bowiem rze­czy nie­moż­li­wych. Pro­jek­tant­ka w nie­kon­wen­cjo­nal­ny spo­sób postrze­ga Hau­te Coutu­re jako język trans­for­ma­cji i inter­dy­scy­pli­nar­ny byt wyła­nia­ją­cy się z prze­strze­ni, w któ­rej inno­wa­cje oraz rze­mio­sło wza­jem­nie się ze sobą prze­pla­ta­ją. Sym­bio­tycz­ne rela­cje wystę­pu­ją­ce w zawi­łej sie­ci natu­ry, nie­wi­dzial­ne siły, któ­re budu­ją wzor­ce archi­tek­to­nicz­ne, oraz hybry­do­wy taniec kon­fron­tu­ją­cy cia­ło i umysł to zagad­nie­nia kształ­tu­ją­ce wizjo­ner­ski pro­ces twór­czy pro­jek­tant­ki. Van Her­pen łączy więc w swo­ich pro­jek­tach nowe tech­no­lo­gie, takie jak druk 3D czy cię­cie lase­ro­we z deli­kat­ny­mi pra­ca­mi ręcz­ny­mi Hau­te Coutu­re: hafto­wa­niem lub dra­po­wa­niem. Dzię­ki takim połą­cze­niom, Iris van Her­pen spryt­nie dąży do zrów­no­wa­żo­ne­go podej­ścia do mody, któ­re reali­zu­je w swo­ich luk­su­so­wych kre­acjach. Zain­te­re­so­wa­nie Iris van Her­pen świa­tem mate­rial­nym i nie­ma­te­rial­nym skło­ni­ło artyst­kę do wyko­rzy­sta­nia tech­no­lo­gii do bada­nia ele­men­tów i nie­wi­dzial­nych sił, kształ­tu­ją­cych naszą fizycz­ną rze­czy­wi­stość. Pra­gnie­nie pro­jek­tant­ki, by rzu­cić wyzwa­nie zmie­nia­ją­cej się natu­rze per­cep­cji czło­wie­ka kie­ru­je chęć zro­zu­mie­nia tajem­nic natu­ry i deter­mi­na­cja, aby nie­ustan­nie je odkry­wać. Dzię­ki swo­je­mu podej­ściu, współ­pra­cu­jąc z arty­sta­mi, archi­tek­ta­mi i naukow­ca­mi, Iris wzbo­ga­ca swo­ją wie­dzę, łącząc dru­ko­wa­nie 3D, pro­duk­cję cyfro­wą, pro­ce­sy che­micz­ne i elek­trycz­ne w two­rze­niu swo­ich kolek­cji. Ze wzglę­du na głę­bo­kie zain­te­re­so­wa­nie nowy­mi tech­no­lo­gia­mi, bio­lo­gią i sztu­ką, pro­jek­tant­ka prze­no­si modę na nie­zba­da­ne obsza­ry. Wysta­wa szcze­gól­nie pod­kre­śla nie­usta­ją­cą współ­pra­cę Iris van Her­pen i Phi­li­pa Beesleya, któ­ra odzwier­cie­dla ich wspól­ną pasję do kon­struk­cji archi­tek­to­nicz­nych. Kobie­ce, wysu­bli­mo­wa­ne pro­jek­ty Van Her­pen są w dodat­ku efek­tem obser­wa­cji klien­tek. Naj­więk­szą inspi­ra­cję widać tu muza­mi, tj. Cate Blan­chett, Til­dą Swin­ton czy Naomi Campbell.

Ponad­to, już od 9 lat, Van Her­pen regu­lar­nie pre­zen­tu­je swo­je kre­acje pod­czas Pary­skie­go Tygo­dnia Mody Hau­te Coutu­re, za każ­dym razem zaska­ku­jąc nowa­tor­ską for­mą swo­ich awan­gar­do­wych pro­jek­tów. Zwią­za­na z tań­cem, zain­spi­ro­wa­na bale­tem kla­sycz­nym pro­jek­tant­ka do ruchu pod­cho­dzi bar­dzo poważ­nie, trak­tu­jąc go jako meta­mor­ficz­ną siłę, któ­ra w połą­cze­niu z modą może roz­sze­rzyć for­mę ludz­kie­go cia­ła, rzeź­biąc nie­po­wta­rzal­ne syl­wet­ki lub odzwier­cie­dla­jąc spo­sób poru­sza­nia się.

Wyjąt­ko­wa wysta­wa „Alche­mic Coutu­re” to nie tyl­ko odzwier­cie­dle­nie wie­lo­let­niej pra­cy Iris van Her­pen, ale tak­że jej poszu­ki­wa­nia arty­stycz­ne i tech­no­lo­gicz­ne, w tym klu­czo­we kola­bo­ra­cje, któ­re na prze­strze­ni lat przy­czy­ni­ły się do prze­kształ­ce­nia obra­zu Coutu­re. Kura­tor wysta­wy – Woj­tek Piotr Onak pod­kre­śla, że ​​tytuł wysta­wy (zgod­nie z wizją Iris van Her­pen) pod­kre­śla trans­for­ma­cyj­ną siłę mody.

Już 16 paź­dzier­ni­ka br. war­to odwie­dzić Sta­ry Bro­war. Pro­jek­tant­ka zapo­wie­dzia­ła bowiem swój udział w wer­ni­sa­żu, któ­ry otwo­rzy tę wyjąt­ko­wą wysta­wę w poznań­skiej Gale­rii na Dziedzińcu.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy