Styl życiaTechnologia

Inteligentna bransoletka Razer Nabu

Tekst:  Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: benchmark.pl, geekweek.pl

razer-nabu

Spe­cja­li­ści Raze­ra przy­go­to­wa­li pro­jekt opa­ski na nad­gar­stek, któ­ra będzie czymś wię­cej niż tyl­ko spor­to­wym dodat­kiem lub zwy­kłym zegar­kiem. Razer Nabu to inte­li­gent­ny gadżet, któ­ry komu­ni­ku­je infor­ma­cje ze smart­fo­nów. Ozna­cza to, że prze­sy­ła dane doty­czą­ce nad­cho­dzą­cych połą­czeń, wia­do­mo­ści tek­sto­wych oraz tych, wysy­ła­nych przez róż­no­rod­ne apli­ka­cje zain­sta­lo­wa­ne na naszym tele­fo­nie. Sygna­li­za­tor połą­czeń znaj­du­je się na ekra­nie po zewnętrz­nej stro­nie opa­ski, zaś dru­gi ekran OLED, umiej­sco­wio­ny od wewnątrz, wyświe­tla już treść każ­dej wia­do­mo­ści. Poło­że­nie ekra­nów nie jest przy­pad­ko­we, płyt­ka po wewnętrz­nej stro­nie opa­ski ma za zada­nie chro­nić pouf­ność danych, któ­re odczytujemy.

1

Poza łącz­no­ścią z naszym smart­fo­nem, Razer Nabu kon­tro­lu­je aktyw­ność fizycz­ną, poło­że­nie, prze­by­ty dystans, a nawet ana­li­zu­je cykl nasze­go snu.

” Tworząc Razer Nabu udało nam się poprawić słabości innych produktów przeznaczonych do codziennego noszenia na nadgarstku. Razer Nabu likwiduje lukę pomiędzy najlepszymi produktami typu smartwatch i fitness band.  Prezentuje tylko te informacje, których sobie życzysz, zbiera wyłącznie te dane, które chcesz śledzić, a co więcej wspiera Twoje interakcje towarzyskie. Co jednak najlepsze, Nabu stanowi otwartą platformę, a deweloperzy z całego świata mogą łatwo tworzyć nowe aplikacje i realizować swoje rewolucyjne pomysły na analizę danych w służbie zdrowia, ciekawszej eksploracji otoczenia czy po prostu zwiększenia komfortu życia”  – zapewnia Min-Liang Tan, współzałożyciel, CEO i dyrektor kreatywny Razer.

For Vers-24 , Warsaw

_____

WIĘCEJ:
razerzone.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  NewsroomUroda

  JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

  Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
  Więcej
  Wydarzenia

  Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

  Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
  Więcej
  FilmKultura

  Kino dla feministki. 5 filmów, które warto obejrzeć

  Jakie mamy być? Takie, jak chce­my – sil­ne mimo sła­bo­ści, pięk­ne wbrew temu, co nam się w sobie nie podo­ba, szczę­śli­we bez narzu­co­ne­go męskie­go ramie­nia. Do tego doszły boha­ter­ki obra­zów ze zna­kiem „Girl Power”. Rozsiądźmy…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *