Instagramowe selfie na adidasach!

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: gizmodo.com, fashionfindblog.com

adidasy

Kolej­nym tech­no­lo­giom pro­jek­to­wa­nia nie ma koń­ca! Mar­ka Adi­das stwo­rzy­ła nowa­tor­ską apli­ka­cję, któ­ra umoż­li­wi nakła­da­nie na pro­jek­ty spor­to­wych butów mode­lu ZX Flux gra­fik iden­tycz­nych do wybra­nych przez nas zdjęć z popu­lar­nej plat­for­my Insta­gram. Pho­to Print App – spe­cjal­na tech­no­lo­gia umoż­li­wia­ją­ca wyko­ny­wa­nie nadru­ków – dostęp­na będzie w sys­te­mach tele­fo­nicz­nych iOS oraz Andro­id jesz­cze w sierp­niu bie­żą­ce­go roku. Pro­du­cen­ci zapo­wia­da­ją, że moż­li­wo­ści zapro­jek­to­wa­nia sper­so­na­li­zo­wa­ne­go obu­wia będą nie­ogra­ni­czo­ne. Wystar­czy, jeśli odwie­dzi­my naj­bliż­szy salon Adi­da­sa i korzy­sta­jąc z apli­ka­cji na naszym smart­fo­nie wybie­rze­my pre­fe­ro­wa­ne zdję­cie i kolor, mają­ce zna­leźć się na naszych butach. Na goto­wy egzem­plarz trze­ba będzie zacze­kać ok. 3 – 4 tygo­dni.

Przy­pusz­cza się, że para mode­lu butów ZX Flux kosz­to­wać będzie ok. 90 dola­rów, ale nie wia­do­mo jesz­cze, ile war­ty będzie sam pro­ces nadru­ko­wy­wa­nia na nie naszych ulu­bio­nych insta­gra­mo­wych fotek. Bez­cen­ny pomysł, nie uwa­ża­cie?

For Vers-24 , War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy