Styl życiaTechnologia

Instagramowe okulary przeciwsłoneczne

Tekst: Anna Jankowska
Zdję­cia: telegraph.co.uk

2-tens-launches-sunglasses-to-filter-real-life-like-instagram

Przed­sta­wia­my inte­re­su­ją­cą pro­po­zy­cję dla wiel­bi­cie­li fil­trów słu­żą­cych do obra­bia­nia zdjęć na Insta­gra­mie. Od teraz mamy moż­li­wość pod­ko­lo­ro­wy­wa­nia nie tyl­ko fotek, któ­ry­mi za chwi­lę podzie­li­my się z całym świa­tem, może­my obser­wo­wać ota­cza­ją­cy nas świat przez nowa­tor­skie fil­try w oku­la­rach prze­ciw­sło­necz­nych, podob­ne do tych z popu­lar­nej plat­for­my społecznościowej!

tens-sunglasses-photo-filter-designboom01

Do tej pory nie powsta­ły  jesz­cze soczew­ki, któ­re odda­wa­ły­by natu­ral­ny kolor oto­cze­nia nie przy­ciem­nia­jąc obra­zu, a jed­no­cze­śnie zatrzy­mu­jąc szko­dli­we pro­mie­nie UV (ochro­na UV400).

tens-sunglasses-photo-filter-designboom02
tens2

Takie są oku­la­ry, któ­re opra­co­wał zespół badaw­czy z Edyn­bur­ga. Wyko­na­ne ze sztucz­ne­go two­rzy­wa, a dzię­ki temu odpor­ne na zary­so­wa­nia i ude­rze­nia, dostęp­ne w czte­rech kla­sycz­nych, uni­se­xo­wych i mato­wych mode­lach. Są dowo­dem na tech­no­lo­gicz­ny triumf designu.

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  Design

  Instagram - architekt naszych czasów?

  Insta­gram to kopal­nia pomy­słów. Nie tyl­ko tych modo­wych, kuli­nar­nych czy uro­do­wych. Ostat­nio bar­dzo popu­lar­ne sta­ły się bowiem pro­fi­le przed­sta­wia­ją­ce aran­ża­cje wnętrz. Cięż­ko też nie przy­znać, że pierw­sze kro­ki w poszu­ki­wa­niu inspi­ra­cji kie­ru­je­my obec­nie wła­śnie tam.…
  Więcej
  InnaStyl życia

  Profile na Instagramie, które codziennie dostarczą Ci dawki inspiracji

  Obec­nie ilość pro­fi­li w mediach spo­łecz­no­ścio­wych przy­pra­wia o zawrót gło­wy. I cho­ciaż scrol­lo­wa­nie jest uza­leż­nia­ją­ce i pochła­nia wie­le cza­su, to gwa­ran­tu­je nam nie­mal nie­ogra­ni­czo­ny kon­takt ze świa­tem, szcze­gól­nie teraz. Są takie kon­ta, któ­re doku­men­tu­ją codzienne…
  Więcej
  Styl życia

  Poradnik: Jak zarabiać na Instagramie?

  Szyb­ko, wygod­nie i przy­jem­nie – oto jak zara­biać na Insta­gra­mie. Wraz z roz­wo­jem plat­form spo­łecz­no­ścio­wych  wzro­sła licz­ba osób, któ­re trak­tu­ją ją jako spo­sób do zara­bia­nia na życie. W dzi­siej­szych cza­sach móc nazwać się praw­dzi­wym Instagrammerem…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *