Styl życiaTechnologia

Instagramowe okulary przeciwsłoneczne

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: telegraph.co.uk

2-tens-launches-sunglasses-to-filter-real-life-like-instagram

Przed­sta­wia­my inte­re­su­ją­cą pro­po­zy­cję dla wiel­bi­cie­li fil­trów słu­żą­cych do obra­bia­nia zdjęć na Insta­gra­mie. Od teraz mamy moż­li­wość pod­ko­lo­ro­wy­wa­nia nie tyl­ko fotek, któ­ry­mi za chwi­lę podzie­li­my się z całym świa­tem, może­my obser­wo­wać ota­cza­ją­cy nas świat przez nowa­tor­skie fil­try w oku­la­rach prze­ciw­sło­necz­nych, podob­ne do tych z popu­lar­nej plat­for­my spo­łecz­no­ścio­wej!

tens-sunglasses-photo-filter-designboom01

Do tej pory nie powsta­ły  jesz­cze soczew­ki, któ­re odda­wa­ły­by natu­ral­ny kolor oto­cze­nia nie przy­ciem­nia­jąc obra­zu, a jed­no­cze­śnie zatrzy­mu­jąc szko­dli­we pro­mie­nie UV (ochro­na UV400).

tens-sunglasses-photo-filter-designboom02
tens2

Takie są oku­la­ry, któ­re opra­co­wał zespół badaw­czy z Edyn­bur­ga. Wyko­na­ne ze sztucz­ne­go two­rzy­wa, a dzię­ki temu odpor­ne na zary­so­wa­nia i ude­rze­nia, dostęp­ne w czte­rech kla­sycz­nych, uni­se­xo­wych i mato­wych mode­lach. Są dowo­dem na tech­no­lo­gicz­ny triumf desi­gnu.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Avatar
  Related posts
  Styl życia

  Poradnik: Jak zarabiać na Instagramie?

  Szyb­ko, wygod­nie i przy­jem­nie – oto jak zara­biać na Insta­gra­mie. Wraz z roz­wo­jem plat­form spo­łecz­no­ścio­wych  wzro­sła licz­ba osób, któ­re trak­tu­ją ją jako spo­sób do zara­bia­nia na życie. W dzi­siej­szych cza­sach móc nazwać się praw­dzi­wym Insta­gram­me­rem…
  Więcej
  Styl życia

  5 aplikacji, które pomogą Ci sprawnie zarządzać Instagramem

  Ostat­nio jeste­śmy onli­ne nie­mal 24/7- w obli­czu pre­sji o utrzy­ma­nie wyso­kie­go, sta­łe­go gro­na obser­wa­to­rów, poświę­ca­my por­ta­lom spo­łecz­no­ścio­wym coraz wię­cej cza­su, zapo­mi­na­jąc o praw­dzi­wym życiu tu i teraz. Dla­cze­go więc nie sko­rzy­stać z inno­wa­cyj­nych apli­ka­cji, któ­re…
  Więcej
  Styl życiaVers24 Bloguje

  W sidłach Instagrama - sztuka panowania nad social mediami

  Laj­ki, zasię­gi, obser­wu­ją­cy: w ostat­nich latach to jed­ne z naj­po­pu­lar­niej­szych słów, obok któ­rych w szyb­kim cza­sie poja­wił się nowy, cał­kiem zresz­tą intrat­ny, dum­nie brzmią­cy zawód-influ­en­cer. W naj­bliż­szym oto­cze­niu obec­nie cięż­ko zna­leźć oso­bę, któ­ra co kil­ka…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *