Instagramowe okulary przeciwsłoneczne

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: telegraph.co.uk

2-tens-launches-sunglasses-to-filter-real-life-like-instagram

Przed­sta­wia­my inte­re­su­ją­cą pro­po­zy­cję dla wiel­bi­cie­li fil­trów słu­żą­cych do obra­bia­nia zdjęć na Insta­gra­mie. Od teraz mamy moż­li­wość pod­ko­lo­ro­wy­wa­nia nie tyl­ko fotek, któ­ry­mi za chwi­lę podzie­li­my się z całym świa­tem, może­my obser­wo­wać ota­cza­ją­cy nas świat przez nowa­tor­skie fil­try w oku­la­rach prze­ciw­sło­necz­nych, podob­ne do tych z popu­lar­nej plat­for­my spo­łecz­no­ścio­wej!

tens-sunglasses-photo-filter-designboom01

Do tej pory nie powsta­ły  jesz­cze soczew­ki, któ­re odda­wa­ły­by natu­ral­ny kolor oto­cze­nia nie przy­ciem­nia­jąc obra­zu, a jed­no­cze­śnie zatrzy­mu­jąc szko­dli­we pro­mie­nie UV (ochro­na UV400).

tens-sunglasses-photo-filter-designboom02
tens2

Takie są oku­la­ry, któ­re opra­co­wał zespół badaw­czy z Edyn­bur­ga. Wyko­na­ne ze sztucz­ne­go two­rzy­wa, a dzię­ki temu odpor­ne na zary­so­wa­nia i ude­rze­nia, dostęp­ne w czte­rech kla­sycz­nych, uni­se­xo­wych i mato­wych mode­lach. Są dowo­dem na tech­no­lo­gicz­ny triumf desi­gnu.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy