Zaraz po ogłoszeniu tej wspaniałej wiadomości H&M świętowało, a jednocześnie było gospodarzem 100 urodzin Iris podczas New York Fashion Week 2021. W tak wyjątkowy sposób marka postanowiła uhonorować ukochaną muzę mody, która od dziesięcioleci dostarcza stylowych inspiracji dla entuzjastów mody na całym świecie.

Kolekcja Iris Apfel x H&M

Abso­lut­nie wyjąt­ko­wa kolek­cja Iris Apfel x H&M odda­je hołd jej wyjąt­ko­we­mu sty­lo­wi. Biz­nes­men­ka,  histo­ryk sztuk, deko­ra­tor­ka wnętrz, pro­jek­tant­ka mody i nie­za­prze­czal­na iko­na sty­lu – Iris ma wie­le twa­rzy i zna­na jest przede wszyst­kim ze swo­je­go wyróż­nia­ją­ce­go się sty­lu, nie­by­wa­łej indy­wi­du­al­no­ści i odważ­nych wybo­rów modo­wych. Apfel nie ma sobie rów­nych w łącze­niu zarów­no wzo­rów, fak­tur, jak i form. Od lat wier­na swo­im prze­ko­na­niom, mimo wie­ku nie­ustan­nie czer­pią­ca inspi­ra­cje z miejsc, ludzi i wszyst­kie­go, co ją otacza.

Dla­cze­go H&M tym razem zapro­si­ło do współ­pra­cy wła­śnie Iris? Jej eks­cen­trycz­ny styl i ogrom­ny wpływ na spo­łecz­ność modo­wą przy­cią­ga, elek­try­zu­je i od 100 lat inspi­ru­je do two­rze­nia, cele­bro­wa­nia i akcep­to­wa­nia wła­sne­go, oso­bi­ste­go sty­lu. Za każ­dym razem jej kolo­ro­we stro­je i odważ­ne dodat­ki pod­kre­śla­ją rów­nie barw­ną oso­bo­wość, poka­zu­jąc, co to zna­czy być praw­dzi­wą, nie­ustra­szo­ną iko­ną sty­lu. Styl Iris jest nie do pod­ro­bie­nia – nie­zwy­kle oso­bi­sty, a jed­no­cze­śnie pięk­nie eks­tra­wa­ganc­ki i eklek­tycz­ny, a przy tym tak­że ponad­cza­so­wy. Każ­da sty­li­za­cja poka­zu­je, na czym pole­ga moda, przy­po­mi­na­jąc, że to spo­sób na wyra­że­nie sie­bie – tego, kim jesteś lub chcesz być – a jed­no­cze­śnie wciąż dobra zabawa.

Kolek­cja Iris Apfel x H&M to ubra­nia i akce­so­ria dla każ­de­go – wszyst­kie stwo­rzo­ne w duchu odważ­ne­go i nie­po­wta­rzal­ne­go sty­lu Iris. Klu­czo­we to bez wąt­pie­nia kolo­ro­we gar­ni­tu­ry w kwia­ty oraz war­stwo­we sukien­ki z fal­ba­na­mi cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się mie­szan­ką fak­tur, cie­ka­wych kro­jów i wzo­rów. Uzu­peł­nie­niem gar­de­ro­by będzie ponad­to linia biżu­te­rii i akce­so­riów. Czer­piąc inspi­ra­cję z wie­lo­barw­ne­go wize­run­ku Iris i jej miło­ści do masyw­nych, zdob­nych ele­men­tów, akce­so­ria będą inspi­ro­wa­ne moty­wa­mi roślin czy zwie­rząt. Ponad­to, co istot­ne, wszyst­kie mate­ria­ły uży­te w kolek­cji będą pocho­dzić z recy­klin­gu lub z bar­dziej zrów­no­wa­żo­nych źró­deł, a każ­da część gar­de­ro­by i akce­so­riów zosta­nie wyko­na­na z myślą o obie­gu zamkniętym.

Naj­now­sza kola­bo­ra­cja Iris Apfel x H&M poja­wi się wybra­nych skle­pach mar­ki oraz onli­ne na począt­ku 2022 roku.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/ Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy