INGLOT OGŁASZA WSPÓŁPRACĘ Z JENNIFER LOPEZ

Limi­to­wa­na kolek­cja 70 pro­duk­tów poja­wi się w glo­bal­nej sprze­da­ży już w kwiet­niu!

Po latach bycia muzą prze­my­słu kosme­tycz­ne­go i inspi­ra­cją w dzie­dzi­nie sty­lu i maki­ja­żu dla kobiet na całym świe­cie, Jen­ni­fer Lopez debiu­tu­je w bran­ży beau­ty limi­to­wa­ną kolek­cją kosme­ty­ków do maki­ja­żu stwo­rzo­ną we współ­pra­cy z pol­ską mar­ką INGLOT.

’Limi­to­wa­na kolek­cja, któ­rą stwo­rzy­łam wspól­nie z mar­ką INGLOT jest peł­na moich must-haves maki­ja­żo­wych w ulu­bio- nych kolo­rach. Mamy tutaj wszyst­ko – od maska­ry, przez pomad­ki, róże do policz­ków, rzę­sy, aż po cie­nie do powiek i oczy­wi- ście bron­ze­ry’’ – mówi Jen­ni­fer. „To, co uni­kal­ne i zara­zem eks­cy­tu­ją­ce w tej kolek­cji to pale­ty Fre­edom Sys­tem, któ­re umoż- liwia­ją wykre­owa­nie wła­snej, sper­so­na­li­zo­wa­nej pale­ty do maki­ja­żu, zawie­ra­ją­cej pro­duk­ty i kolo­ry, któ­rych potrze­bu­jesz. Nie musisz kupo­wać palet do maki­ja­żu z pię­cio­ma cie­nia­mi, żeby mieć jeden kolor, któ­re­go napraw­dę chcesz użyć.”

Współ­pra­ca odzwier­cie­dla wspól­ną dla Jen­ni­fer i INGLOT wizję siły kobie­co­ści, czy­li nie­zli­czo­ne moż­li­wo­ści wyra­że­nia sie­bie oraz pod­kre­śle­nia indy­wi­du­al­ne­go pięk­na poprzez maki­jaż. Jen­ni­fer bar­dzo bli­sko współ­pra­co­wa­ła z mar­ką w każ­dym aspek­cie zwią­za­nym z kolek­cją. Mia­ła bez­po­śred­ni wpływ na kolo­ryst­kę, wybór pro­duk­tów, kam­pa­nię mar­ke­tin­go- wą, wygląd opa­ko­wań, a tak­że nazwy fla­go­wych pro­duk­tów, jak „Boogie Down Bron­ze” czy „Livin’ The High­li­ght”, inspi­ro­wa- nych jej karie­rą. Jako mię­dzy­na­ro­do­wa gwiaz­da spraw­dza­ją­ca się w wie­lu rolach z macie­rzyń­stwem na cze­le, Jen­ni­fer stwo- rzy­ła linię kosme­ty­ków dla kobiet, któ­re tak jak ona są w cią­głym bie­gu.

Nie mogli­śmy sobie wyma­rzyć lep­sze­go amba­sa­do­ra. Jen­ni­fer jest praw­dzi­wą wizjo­ner­ką w dzie­dzi­nie maki­ja­żu” – mówi Grze­gorz Inglot, Wice­pre­zes INGLOT USA. „Oprócz świet­ne­go sty­lu, jest rów­nież eks­per­tem w sfe­rze beau­ty. Po wie­lu latach pra­cy z naj­lep­szy­mi w tej bran­ży dokład­nie wie cze­go pra­gną kobie­ty oraz jakie pro­duk­ty są im nie­zbęd­ne, aby wykre­ować pięk­ny blask, z któ­re­go sły­nie”.

Kolek­cja Jen­ni­fer Lopez INGLOT skła­da się z 70 ele­men­tów, wśród któ­rych zna­la­zły się mię­dzy inny­mi pudry, pomad­ki do ust, cie­nie do powiek czy sta­no­wią­ce moc­ny akcent kaset­ki Fre­edom Sys­tem. Linię cha­rak­te­ry­zu­ją zaawan­so­wa­ne for­mu­ły pro­duk­tów i sze­ro­ki wachlarz kolo­ry­stycz­ny – od sub­tel­nych, a zara­zem wyra­zi­stych odcie­ni nude, przez poły­sku­ją­ce akcen- ty, aż do głę­bo­kich, zmy­sło­wych kolo­rów ide­al­nych do wykre­owa­nia maki­ja­żu w sty­lu smo­ky eyes. Boga­ta gama pro­duk­tów pozwa­la na two­rze­nie nie­po­wta­rzal­nych maki­ja­ży, inspi­ro­wa­nych iko­nicz­nym sty­lem Jen­ni­fer – począw­szy od natu­ral­ne­go dzien­ne­go, po efek­tow­ny, wie­czo­ro­wy look.

Zdję­cia do kam­pa­nii rekla­mo­wej wyko­nał jeden z naj­lep­szych na świe­cie foto­gra­fów beau­ty – Solve Sunds­bo.

W Pol­sce kolek­cja Jen­ni­fer Lopez INGLOT dostęp­na będzie od 26 kwiet­nia w punk­tach sprze­da­ży INGLOT oraz onli­ne na inglot.pl i jenniferlopezinglot.com.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy