Styl życia

Impreza z tortem bez wpadki

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska

tort

Imie­ni­ny, uro­dzi­ny, rocz­ni­ca, wese­le… w cią­gu roku jest tak wie­le oka­zji, pod­czas któ­rych jemy tort! Ci, któ­rzy zazwy­czaj przy­cho­dzą na goto­we nie wie­dzą jak trud­nym zada­niem jest pocię­cie tor­tu na ide­al­nie rów­ne kawał­ki. Wbrew pozo­rom wyma­ga to nie­wia­ry­god­nej zręcz­no­ści.

Na szczę­ście świat jest pełen geniu­szy, któ­rzy uła­twia­ją innym życie. Dotych­czas na ryn­ku roiło się od wiel­gach­nych, dzi­wacz­nych urzą­dzeń, któ­re pomo­gły­by nam pora­dzić sobie w uro­czy­stej sytu­acji, jed­nak dopie­ro nie daw­no uda­ło nam się zna­leźć coś wyjąt­ko­wo zgrab­ne­go.

 

Pomy­sło­daw­ca gadże­tu o nazwie Cake Divi­der stał się wybaw­cą wie­lu kobiet, ale i męż­czyzn. Wystar­czy umie­ścić to nie­wiel­kie urzą­dze­nie dokład­nie w środ­ku tor­tu, a spe­cjal­na obro­to­wa koń­ców­ka zapew­ni peł­ną kon­tro­lę nad nożem. Potra­fi wydzie­lić tort na 6, 8, 10, a nawet 14. per­fek­cyj­nie rów­nych por­cji. Do wybo­ru kolor różo­wy i zie­lo­ny, cena już od 16 zło­tych w skle­pach inter­ne­to­wych.

_____

DOSTĘPNY:
thinkgeek.com

 

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *