Ile zarabia Cara Delevingne?

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia: fashiontography.net

numero-fashiontography-3
Cara Dele­vin­gne to 22-let­nia model­ka, bez któ­rej przez ostat­nich kil­ka sezo­nów nie mogły się obejść naj­waż­niej­sze poka­zy pod­czas tygo­dni mody na całym świe­cie, choć sama mówi, że jest to dla niej bar­dzo cięż­ki czas wzmo­żo­nej pra­cy, to pro­jek­tan­ci nie wyobra­ża­ją sobie pre­mie­ry swo­ich kolek­cji bez jej udzia­łu. Od kil­ku lat zdo­bi okład­ki naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych pism modo­wych i kam­pa­nii rekla­mo­wych, a bran­ża mody uwiel­bia jej kolo­ro­wą oso­bo­wość i nie­tu­zin­ko­wą uro­dę. Model­ka to mar­ka sama w sobie- w 2013 roku zastrze­gła wła­sne nazwi­sko, jako ofi­cjal­ny znak fir­mo­wy. Jej karie­ra nie zwal­nia tem­pa, a ory­gi­nal­na Bry­tyj­ka cią­gle nas zaska­ku­je. W czym tkwi jej suk­ces?

numero-fashiontography-2

Według ran­kin­gu Forbes’a Cara zaj­mu­je 15 miej­sce na liście naj­le­piej zara­bia­ją­cych mode­lek- egze­kwio z naszą rodacz­ką Anją Rubik. Ich rocz­ny doro­bek osza­co­wa­no na 3,5 milio­na dola­rów. Pierw­sze miej­sce nie­zmien­nie od kil­ku lat zaj­mu­je Gise­le Bund­chen, któ­ra zara­bia 47 mln $(!). Dela­vi­gne naj­więk­sze docho­dy przy­no­si jej wła­sna fir­ma Cara&Co, któ­rej jest zało­ży­ciel­ką, oraz odset­ki z kapi­ta­łu zało­żo­ne­go na rachun­kach Com­pa­nies House, opończ tego nie­zli­czo­ne kam­pa­nie rekla­mo­we, wła­sna kolek­cja tore­bek dla Mul­ber­ry czy impre­zo­we pro­po­zy­cje dla Top­sho­pu, któ­re wła­śnie mia­ły swo­ją pre­mie­rę. To spra­wia, że Cara nie może narze­kać na pro­ble­my finan­so­we. Czę­sto porów­ny­wa­na jest do Kate Moss- panie za sobą prze­pa­da­ją, a ich hono­ra­ria są zawrot­ne. Co praw­da Dele­vin­gne jesz­cze bra­ku­je do zarob­ków star­szej kole­żan­ki po fachu, Kate jako iko­na mody zara­bia ok.12 tysię­cy fun­tów dzien­nie. Hono­ra­rium Cary to kwo­ta ok.6,5 tysią­ca. Cięż­ka pra­ca i nie­zli­czo­ne pro­jek­ty dopro­wa­dzi­ły ją do tak wyso­kie­go sta­tu­su. Apa­rat ją uwiel­bia, a sama jest kobie­tą o wie­lu twa­rzach- potra­fi zmie­nić się z roc­ko­wej dziew­czy­ny, w praw­dzi­wą damę i sek­sow­ne­go kocia­ka, co świad­czy o jej ogrom­nym talen­cie aktor­skim- to jej praw­dzi­wa pasja, dla­te­go pró­bu­je swo­ich sił – z coraz lep­szym skut­kiem. Zagra­ła dru­go­pla­no­wą rolę w fil­mie Anna Kara­ni­na, ale to nie koniec jej przy­go­dy z dużym ekra­nem, w tym roku osią­gnę­ła kolej­ny suk­ces, wcie­li się w głów­ną postać w fil­mie inspi­ro­wa­nym książ­ką „Papie­ro­we Mia­sta”, któ­ry opo­wia­da o życiu o zbun­to­wa­nych nasto­lat­ków. Sam reży­ser jest zachwy­co­ny talen­tem Dela­vi­gne, mówi:

– To oficjalne. Cara Delevingne zagra postać Margo Roth Spiegelman w ekranizacji „Papierowych Miast”. Podczas castingu Cara była znakomita! Rozumie postać Margo, jak nikt inny! Jestem bardzo podekscytowany!

Jak się oka­zu­ję Cara to kobie­ta wie­lu talen­tów, tak napraw­dę nigdy nie marzy­ła o karie­rze model­ki, ale jej pierw­sze zdję­cia uka­za­ły się we wło­skim Vogue’u kie­dy mia­ła zale­d­wie 10 lat. Mode­ling przy­niósł jej ogrom­ną sła­wę i otwo­rzył drzwi na inne moż­li­wo­ści i roz­wój. Sza­nu­je i lubi swo­ja pra­cę, ale mówi, że tygo­dnie mody są dla niej bar­dzo trud­nym doświad­cze­niem:

Fashion Week jest okropny. Nie dosłownie okropny, to w rzeczywistości wspaniałe wydarzenie. Lecz ilość pracy każdego dnia jest przytłaczająca. Trudno radzić sobie z wszystkimi ludźmi i całym tym zamieszaniem. To czas, w którym media i fani śledzą każdy mój krok oraz okres najcięższej pracy– dodaje.

Może dla­te­go Cara swo­ją przy­szłość wią­że z aktor­stwem i muzy­ką. Model­ka gra na per­ku­sji, kom­po­nu­je i śpie­wa, spo­dzie­wa­my się, że za kil­ka lat jej pro­jek­ty zwią­za­ne będą wła­śnie z tą bran­żą, to kolej­ny cel, na impo­nu­ją­cej dro­dze karie­ry, któ­ry z pew­no­ścią uda jej się osią­gnąć. Ponad to Cara ma jesz­cze jed­ną alter­na­ty­wę na przy­szłość- jest  spad­ko­bier­czy­nią zna­nej bry­tyj­skiej sie­ci luk­su­so­wych domów towa­ro­wych Sel­frid­ges- mło­dziut­ka model­ka ma wie­le pomy­słów na przy­szłość, może­my jej tyl­ko zazdro­ścić i choć wyda­je się, że w mode­lin­gu osią­gnę­ła już wszyst­ko, to wie­le pro­jek­tów jesz­cze przed nią, na pew­no nie raz nas zasko­czy. Cze­ka­my i śle­dzi­my jej poczy­na­nia tak jak 8 milio­nów innych ludzi, któ­rzy obser­wu­ją jej pro­fil na Insta­gra­mie.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

 
Komentarze

komen­ta­rzy