Ile masz lat? Powie Ci … aplikacja

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz
Zdję­cia: dazeddigital.com

1119494

Ładu­jesz zdję­cie i po kil­ku sekun­dach wiesz na ile wyglą­dasz. Apli­ka­cja ana­li­zu­je dane odczy­ta­ne z twa­rzy i sta­ra się odgad­nąć wiek, choć nie­ko­niecz­nie cel­nie.

Od momen­tu poja­wie­nia się nowej „zabaw­ki” Micro­so­ftu, w 24 godzi­ny aż 15 tysię­cy osób Twit­te­rze uży­ło hasz­ta­gu #HowOl­dRo­bot (od nazwy How Old Do I Look). Apli­ka­cja jest dzie­cin­nie pro­sta w obsłu­dze, wystar­czy zała­do­wać swo­je zdję­cie, by po chwi­li detek­tor wycią­gnął wnio­sek na temat wie­ku. Jak każ­da maszy­na popeł­nia jed­nak błę­dy, bo nie zawsze cel­nie tra­fia w metry­kę. Wygląd prze­cież bywa mylą­cy i jest na to teraz nama­cal­ny dowód.

Mimo tego zain­te­re­so­wa­nie pro­duk­tem jest ogrom­ne, prze­ra­sta­jąc ocze­ki­wa­nia swo­ich twór­ców, Coro­ma Thomp­so­na i San­to­sha Bala­su­bra­ma­nia­na. Wystar­czy­ło kil­ka godzin, by zna­leź­li śmiał­ko­wie, któ­rzy odważ­nie posta­no­wi­li spraw­dzić wiek – i było ich aż 35 tysię­cy. Oczy­wi­ście, wśród nich zna­leź­li się tacy, któ­rzy zamiast wła­snej podo­bi­zny, pod­da­wa­li dzia­ła­niu maszy­ny fot­ki cele­bry­tów i osób publicz­nych. W ten spo­sób wia­do­mo już, że według Micro­so­ftu Madon­na ma … 30 lat.

1119482

Oka­zu­je się, że oce­na wie­ku zale­ży m.in. od tego, czy uśmie­cha­my się na zdję­ciu albo jakie ma ono bar­wy. Czuj­ny mecha­nizm bie­rze pod lupę naj­mniej­sze komu­ni­ka­ty, któ­re zwy­kle prze­sy­ła­my nie­świa­do­mie mina­mi czy mikro­ge­sta­mi. Maszy­na Micro­so­ftu korzy­sta z algo­ryt­mów podob­nych do tych, któ­rych uży­wa Face­bo­ok, po to odgad­nąć, kto znaj­du­je się na naszych zdję­ciach, trud­no więc spraw­dzić do cze­go posłu­żą one w przy­szło­ści (docho­dze­nia, poszu­ki­wa­nia zagi­nio­nych osób lub prze­stęp­ców). Za to spe­cja­li­ści zasta­na­wia­ją się jak How Old Do I Look wpły­nie na naszą samo­oce­nę…

Wie­lu w nowej apli­ka­cji widzi zagro­że­nie dla dobra jed­nost­ki, któ­ra współ­cze­śnie i tak odczu­wa pre­sję bycia ide­al­nym, pięk­nym i wiecz­nie mło­dym. Wize­ru­nek nigdy nie miał aż takie­go zna­cze­nia, jak dzi­siaj – naj­waż­niej­szy jest odbiór zewnętrz­ny i to na nim budu­je­my swo­ją toż­sa­mość. Czy How Do I Look zatem będzie kolej­nym gadże­tem, któ­ry zmu­si do jesz­cze więk­szej kon­cen­tra­cji na sobie?

1119492
1119495
1119504

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
CO MÓWI O TOBIE ULUBIONA KAWA?
HAMAKI I KSIĄŻKI NAD WISŁĄ, W RAMACH PROJEKTU OTWARTA WARSZAWA
SIOSTRZANE MARKI H&MKomentarze

komen­ta­rzy