ModaTrendy

IDEALNE SUKIENKI NA WESELE

Dostajesz zaproszenie na czyjś ślub i jedna z pierwszych myśli to: w co mam się ubrać?. Sezon ślubów i wesel właśnie się rozpoczął, więc jeśli chcesz wiedzieć jak przeżyć weselną gorączkę, a dokładniej jej modową część, zerknij na nasze propozycje.

Hasło: wesele

Wie­le z Was reagu­je pew­nie pani­ką za każ­dym razem, gdy je sły­szy. Po licz­nych zasta­no­wie­niach, jaką suk­nię będzie mia­ła pan­na mło­da, pada pyta­nie: jaką sukien­kę będę mieć ja? Wia­do­mo, nie wypa­da zało­żyć byle cze­go, ale prze­sa­da też jest nie­wska­za­na – w koń­cu to pan­na mło­da ma być gwiaz­dą wie­czo­ru. Jak więc odpo­wied­nio wyglą­dać na wese­lu? Zada­nie przy­go­to­wa­nia kre­acji, któ­ra będzie zarów­no dzien­na jak i wie­czo­ro­wa jest trud­niej­sze niż mogło­by się wyda­wać. Są trzy głów­ne kry­te­ria dobo­ru wesel­nej sukien­ki: kolor, krój i dłu­gość. Pierw­sza waż­na zasa­da doty­czą­ca kolo­ry­sty­ki: uni­kaj bie­li – to kolor zare­zer­wo­wa­ny dla pan­ny mło­dej oraz czer­ni – jesteś na ślu­bie, nie na pogrze­bie. Bez­piecz­nym wyj­ściem są na pew­no beże, sza­ro­ści, odcie­nie nie­bie­skie­go i różu, a dla odważ­niej­szych z Was – czer­wień. Nie­zwy­kle waż­ne jest też dopa­so­wa­nie kro­ju sukien­ki do oka­zji. Musi­cie pamię­tać, że jak­kol­wiek wese­le jest roz­ryw­ko­wym wyda­rze­niem, tak obo­wią­zu­ją na nim pew­ne modo­we zasa­dy. Uni­kaj­cie więc zbyt głę­bo­kich dekol­tów i prze­sad­nie opi­na­ją­cych, spra­wia­ją­cych wra­że­nie lek­ko przy­cia­snych sukie­nek. Macie wyglą­dać ele­ganc­ko i z kla­są, a nie wyzy­wa­ją­co i wul­gar­nie. Zwią­za­na jest z tym tak­że dłu­gość Waszej sukien­ki; tu zasa­da jest pro­sta – lep­sze będzie maxi niż przy­krót­kie mini.

Pro­po­zy­cji jak widzi­cie jest wie­le – od topo­wych domów mody, przez niszo­wych pro­jek­tan­tów, po sie­ciów­ki – moż­na zna­leźć napraw­dę wie­le cie­ka­wych i ory­gi­nal­nych sukie­nek. Nawet jeśli nie jeste­ście ich spe­cjal­ny­mi entu­zjast­ka­mi, na to jed­no popo­łu­dnie i noc może­cie zro­bić wyją­tek. Bo prze­cież lubi­cie wyglą­dać szy­kow­nie, prawda?

13 tibi via net-a-porter 715 euro

TIBI, 715 euro

eng_pl_-10262_2

Sim­ple CP, 1299 pln

1 zara 149 pln

Zara, 149 pln

12 asos 54.79 euro

Asos, 54.79 euro

35902_isabel_marant__sukienka

Isa­bel Marant, Molie­ra 2, 2480 pln

11 asos 116.43 euro

Asos, 116.43 euro

10 simone rocha via net-a-porter 1500 euro

Simo­ne Rocha, 1500 euro

5 hm 799 pln

H&M, 799 pln

Sukienka_gorsetowa_z_granatowa_poswiata

Boho­bo­co, 2460 pln

6 hm 399 pln

H&M, 399 pln

rtw_435x0_2110ddd2a9c5cf931a20b78e10bc37461429854732

Bizuu, 2290 pln

7 mango 399 pln

Man­go, 399 pln

Tekst: Gosia Bere­za

 For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *