Idealne sukienki na imprezę

Tekst: Ewe­li­na Woje­wo­dzic
Zdję­cia: polyvore.com, mostrami.pl, pinterest.com

8159098259_12af3e75b7_o

Nie­dzie­la wie­czo­rem. Nagle sobie przy­po­mi­nasz – to już za tydzień. Zaba­wa orga­ni­zo­wa­na w jed­nym z naj­lep­szych klu­bów w mie­ście. Od daw­na cze­ka­łaś na ten wie­czór. Musisz wyglą­dać olśnie­wa­ją­co. Ale jaką sukien­kę zało­żyć? Mamy dla Cie­bie kil­ka pro­po­zy­cji.

Moż­li­wo­ści jest wie­le, a wszyst­ko zale­ży od gustu. Jed­na z nas czu­je się dobrze w bar­dzo krót­kiej mini, dru­ga wybie­rze dłu­gość mak­si, a trze­cia midi. Naj­waż­niej­sza jest wygo­da – masz być ubra­na, a nie prze­bra­na. Z pomo­cą w poszu­ki­wa­niach przy­cho­dzą zwy­kłe sie­ciów­ki (np. Zara, w któ­rej możesz zna­leźć ślicz­ne sukien­ki w inten­syw­nych kolo­rach), domy mody oraz skle­py inter­ne­to­we typu Asos lub Net-a-Por­ter.

8159130578_68dd2b8353_o

Mode­li sukie­nek jest masa – od dłu­gich po krót­kie, od jed­no­ko­lo­ro­wych po te z nadru­ka­mi, od gład­kich po koron­ko­we, od roz­klo­szo­wa­nych po te ide­al­nie dopa­so­wa­ne do syl­wet­ki. Nie spiesz się i daj sobie tro­chę cza­su na zasta­no­wie­nie. Przy­mierz każ­dą sukien­kę na spo­koj­nie. Pomyśl, czy czu­jesz się w niej dobrze i czy nie będziesz się zasta­na­wiać całą impre­zę nad tym, czy dekolt nie jest zbyt głę­bo­ki lub dół za krót­ki. Możesz zabrać na zaku­py swo­ją przy­ja­ciół­kę, na pew­no pomo­że Ci w wybo­rze. Naj­waż­niej­sze: nie szu­kaj sukien­ki na dzień przed zaba­wą! Pod wpły­wem stre­su i z bra­ku cza­su możesz kupić kre­ację, w któ­rej będziesz czuć się nie­kom­for­to­wo.

Nadal wahasz się, jaki strój wybrać? Zerknij na nasze propozycje.

144 euro

Asos 144 euro

045089_1

Bal­ma­in 9720 pln

image1xxl

Asos 270 pln

Nasty Gal 928 zą

Nasty Gal 928 pln

CZ621C00E-T11@10

Zalan­do 60 fun­tów

197990_1

Papil­lon 1400 pln

Redvalentino 339 funtĘw

Red Valen­ti­no 339 fun­tów

image1xxl-2

Asos 61 euro

33755778_011_a

Free people 925 pln

Zara 79,90 zą

Zara 79.90 pln

Victoria Beckham 1200 euro

Vic­to­ria Bec­kham 1200 euro

Zara 149 zą

Zara 149 pln

35L13INAV_3_large

Top­shop 100 fun­tów

 For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
10 NAJLEPSZYCH STYLIZACJI POLSKIEJ BLOGOSFERY
TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
INTERVIEW / 5 MINUT Z MARGARETKomentarze

komen­ta­rzy