Idealna szafa

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska
Zdję­cia: framboisefashion.com, happilygrey.com, songofstyle.com, sincerelyjules.com, pinterest.com

51af767bf25178914e01267b6cbe128d

Jeśli kwia­ty, prin­ty i wzo­ry kró­lu­ją­ce na let­nich uli­cach nie są w Two­im sty­lu, war­to wypró­bo­wać cze­goś inne­go. Co powie­cie na styl mini­ma­li­stycz­ny? Nad­cho­dzą­ce wyprze­da­rze są ide­al­nym momen­tem na skom­po­no­wa­nie sza­fy na jesień.

Kla­sy­ka, pro­ste, dobrej jako­ści tka­ni­ny pasu­ją na każ­dą oka­zję. Nie­za­prze­czal­nym plu­sem jest też ponad­cza­so­wość. Czerń, biel, odcie­nie beżu i sza­ro­ści nigdy nie wycho­dzą z mody. Umie­jęt­nie zesta­wia­jąc kolo­ry i fak­tu­ry mate­ria­łów moż­na wycza­ro­wać wie­le kom­bi­na­cji i zesta­wów na spo­tka­nie służ­bo­we, rand­kę czy imie­ni­ny cio­ci.

18687553401_3ef3a50367_c

  • Top z dłu­gim i krót­kim ręka­wem – czar­ny, sza­ry i bia­ły – pasu­je do każ­dej sty­li­za­cji. Dobra jako­ścio­wa bluz­ka jest dosko­na­łym tłem dla biżu­te­rii. War­to zain­we­sto­wać w mate­riał, któ­ry nawet po czę­stym pra­niu będzie wyglą­dał jak nowy. Dekolt powi­nien być dobra­ny do figu­ry. Jeśli jesteś posia­dacz­ką obfi­te­go biu­stu, nie zakry­waj go mate­ria­łem aż do samej szyi, postaw na więk­sze wycię­cie. Panie z mniej­szym biu­stem mogą pozwo­lić sobie na bar­dziej zabu­do­wa­ne bluz­ki.
  • Bia­ła koszu­la – kolej­ny ele­ment, któ­ry mini­ma­list­ka powin­na mieć w swo­jej sza­fie. Pasu­je na każ­dą oka­zję. Wycho­dząc rano do pra­cy spraw­dzi się na biz­ne­so­wych spo­tka­niach, po połu­dniu w kawiar­ni z kole­żan­ką. Bia­łą koszu­lę możesz nosić zarów­no z czar­ny­mi, ele­ganc­ki­mi spodnia­mi jak i jean­so­wy­mi shor­ta­mi w lato.

dolce.jpg_effected-001

  • Czar­na mary­nar­ka – po bia­łej koszu­li jeden z naj­waż­niej­szych skład­ni­ków sty­lu mini­ma­li­stycz­ne­go. Nigdy nie poczu­jesz się źle ubra­na jeśli będziesz mieć na sobie ład­ną czar­ną mary­nar­kę. W pra­cy doda powa­gi, wie­czo­rem zesta­wia­jąc ją z krót­ki­mi spoden­ka­mi prze­ła­mie luź­ny styl.

05olvq

  • Czar­na lub bia­ła sukien­ka – pamię­taj, że nie może być zbyt krót­ka. Jeśli jej dłu­gość będzie bez­piecz­na a krój ade­kwat­ny do syl­wet­ki, chęt­nie zało­żysz ją na wie­le oka­zji.
  • Jean­sy – wybierz kolor, któ­ry lubisz naj­bar­dziej – nie­bie­ski, sza­ry, gra­na­to­wy, czar­ny oraz fason pod­kre­śla­ją­cy Two­je nogi. Naj­waż­niej­sze, aby spodnie nie krę­po­wa­ły ruchów. Powin­naś się czuć w nich jak w dru­giej skó­rze.

aimee_song_short_hair_leather_jacket_boyfriend_jeans

  • Czar­na, skó­rza­na kurt­ka – możesz ją nosić na wio­snę, w lato, jesie­nią i zimą. Jej wyjąt­ko­wość pole­ga na tym, że pasu­je zarów­no do ele­ganc­kich sukie­nek, jak i luź­nych topów. Skó­ra nigdy nie wycho­dzi z mody, dla­te­go war­to w nią zain­we­sto­wać czy upo­lo­wać pod­czas let­nich wyprze­da­rzy.
  • Luź­ny swe­ter – poczu­jesz się w nim kom­for­to­wo rano i wie­czo­rem.

16066159979_876f56983c_h

Wystar­czy jedy­nie sie­dem rze­czy, aby codzien­nie rano two­rzyć dowol­ne sty­li­za­cje w sty­lu mini­ma­li­stycz­nym. Nigdy nie zapo­mi­naj o dodat­kach – biżu­te­ria, ład­na toreb­ka i buty będą krop­ką nad i w całej sty­li­za­cji. Dia­beł tkwi w szcze­gó­łach, jeśli będziesz chcia­ła wyróż­niać się  na impre­zie, założ duże kol­czy­ki. Jeśli oka­zja wyma­ga sto­no­wa­nych kolo­rów, mała sza­ra toreb­ka z pew­no­ścią wystar­czy.

uOg6kV

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
INTERVIEW / 5 MINUT Z MARGARETKomentarze

komen­ta­rzy