NewsroomUroda

Hydrolat – potrzebny czy zbędny w codziennej pielęgnacji?

Przez długi czas hydrolat uważany był za produkt uboczny procesu otrzymywania olejków eterycznych. Dopiero nie dawno okazało się, że ma on doskonały wpływ na skórę i może być stosowany podczas jej pielęgnacji. 

 

Hydrolat - potrzebny czy zbędny w codziennej pielęgnacji?

Hydro­lat – potrzeb­ny czy zbęd­ny w codzien­nej pie­lę­gna­cji? Hydro­lat szał­wii lekar­skiej ECOSPA, hydro­lat lawen­do­wy eko­lo­gicz­ny ECOSPA, hydro­lat ocza­ro­wy. ECOSPA, hydro­lat nero­li ECOSPA, hydro­lat z krwaw­ni­ka ECOSPA, hydro­lat mię­ty ECOSPA.

Hydro­lat to kosme­tyk, któ­ry naj­czę­ściej roz­py­la­my na powierzch­ni naszej skó­ry tuż po oczysz­cze­niu jej. Nie jest jed­nak toni­kiem, tym bar­dziej nie dzia­ła tak jak płyn mice­lar­ny ani mgieł­ka do twa­rzy. Czym więc jest oraz jak dzia­ła hydro­lat do twa­rzy? I naj­waż­niej­sze, za co jest odpo­wie­dzial­ny pod­czas codzien­nej pielęgnacji?

Hydro­lat – co to jest?

Hydro­lat to sub­stan­cja, któ­ra powsta­je w pro­ce­sie desty­la­cji. W wyni­ku tego pro­ce­su, w któ­rej udział bie­rze woda i całe rośli­ny, powsta­je ole­jek ete­rycz­ny i woda, do któ­rej prze­ni­kły czą­stecz­ki roślin i olej­ku ete­rycz­ne­go. Ta pozo­sta­ła po reak­cji woda to wła­śnie hydro­lat. 

Hydro­lat – właściwości

Zawar­tość natu­ral­nych sub­stan­cji odżyw­czych z roślin w hydro­la­cie zde­cy­do­wa­nie ma pozy­tyw­ny wpływ na skó­rę. Jest ona jed­nak na tyle mała, że nie podraż­ni ani nie wpły­nie nega­tyw­nie nawet na tę naj­bar­dziej deli­kat­ną. Hydro­lat łago­dzi sta­ny zapal­ne, przy­wra­ca wła­ści­we pH skó­rze i przy­go­to­wu­je ją na kolej­ne eta­py pie­lę­gna­cji. Wspo­ma­ga tak­że wchła­nia­nie się sub­stan­cji aktyw­nych z pro­duk­tów, któ­re nało­ży­my tuż po nim. 

Hydro­la­ty wypro­du­ko­wa­ne z róż­nych roślin róż­nią się tak­że wła­ści­wo­ścia­mi: 

  • Hydro­lat z róży dama­sceń­skiej nawil­ża, rege­ne­ru­je i dzia­ła przeciwzmarszczkowo
  • Hydro­lat z lawen­dy dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie i anty­sep­tycz­nie oraz regu­lu­je dzia­ła­nie sebum
  • Hydro­lat z ocza­ru łago­dzi zaczer­wie­nie­nie i popra­wia ukrwie­nie 
  • Hydro­lat z nasion dzi­kiej mar­chwi zmięk­cza i rege­ne­ru­je naskó­rek 

Hydro­lat – jak stosować

Naj­le­piej jest sto­so­wać hydro­lat z ato­mi­ze­rem. Deli­kat­ną mgieł­kę roz­py­la­my na twa­rzy, a za nim pro­dukt się w peł­ni wchło­nie, nakła­da­my krem bądź ole­jek. To naj­lep­szy spo­sób, aby zwią­zać w skó­rze jak naj­wię­cej war­to­ści odżyw­czych, zarów­no z hyr­do­la­tu jak i z kosme­ty­ku nało­żo­ne­go tuż po nim. W takiej kon­fi­gu­ra­cji uży­wa­my hydro­la­tu zamiast toniku.

To jed­nak nie jedy­ne zasto­so­wa­nie hydro­la­tu w codzien­nej pie­lę­gna­cji. Może­my doda­wać go kil­ka kro­pel do domo­wych mase­czek, zamiast sto­so­wać zwy­kłą wodę. Nie­któ­re hydro­la­ty znaj­dą zasto­so­wa­nie tak­że doda­wa­ne do kre­mu na dzień lub na noc.

Hydro­lat to w stu pro­cen­tach natu­ral­ny kosme­tyk, któ­ry war­to wypró­bo­wać na wła­snej skó­rze. Wod­na baza i cha­rak­te­ry­stycz­ny zapach, za któ­rym idą war­to­ści odżyw­cze może nie tyl­ko uroz­ma­icić codzien­ną pie­lę­gna­cję, ale tak­że wpły­nąć na popra­wę kon­dy­cji skó­ry. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy