Hotele jak kamienie szlachetne − odważna wizja NL Architects

Tekst: Kin­ga War­szaw­ska
Zdję­cia: designboom.com

NL-architects-the-amethyst-hotel-ocean-flower-china-designboom-07

Kamie­nie szla­chet­ne mają swo­je szcze­gól­nie miej­sce w chiń­skiej medy­cy­nie natu­ral­nej. Przy­pi­su­je im się uzdra­wia­ją­ce wła­ści­wo­ści, każ­dy z nich odpo­wia­da za inny rodzaj ener­gii, a wia­ra w ich moc spraw­czą nie jest tak do koń­ca pod­wa­ża­na. Nie bez powo­du więc archi­tek­ci z NL Archi­tects wybra­li ame­tyst jako bry­łę dla pro­jek­tu jed­ne­go z chiń­skich hote­li. Idea ma opie­rać się na prze­ko­na­niu o tym, że ame­ty­sty wpły­wa­ją na odno­wę ducha i zacho­wa­nie mło­do­ści − według wła­ści­cie­li, podob­nie jak podró­że − a tak­że pozy­tyw­nie sty­mu­lu­ją umysł.

Przed­sta­wio­ny pro­jekt ma być zre­ali­zo­wa­ny na sztucz­nej wyspie Oce­an Flo­wer w Chi­nach, ale mają dopeł­niać go podob­ne hote­le w róż­nych czę­ściach świa­ta, któ­re rów­nież będą two­rzo­ne na podo­bień­stwo kamie­ni szla­chet­nych. Wyglą­da to bar­dziej jak ogrom­na rzeź­ba niż budy­nek użyt­ko­wy, czym wpi­su­je się w trend nowo­cze­snych hote­li o dosyć spe­cy­ficz­nych kształ­tach.

Amster­dam­scy archi­tek­ci posta­wi­li na dosłow­ność, dla­te­go mamy tu do czy­nie­nia z for­mą, spra­wia­ją­cą wra­że­nie prze­cię­tej wpół. Głów­nym punk­tem przy­cią­ga­ją­cym wzrok, jest cen­tral­nie umiesz­czo­na, wie­lo­płasz­czy­zno­wa ścia­na okien − odwzo­ro­wu­je ona, poza kolo­rem, rze­czy­wi­stą struk­tu­rę tego mine­ra­łu. Szy­by o fio­le­to­wa­wym fil­trze ukła­da­ją się w geo­me­trycz­ne kom­po­zy­cje, któ­re po zmro­ku, za spra­wą roz­świe­tlo­nych pokoi, tym bar­dziej wyróż­nia­ją się z oto­cze­nia. Kon­tur bry­ły rów­nież ma odzna­czać się na tle ciem­ne­go nie­ba.

Co cie­ka­we, dostęp do hote­lo­wych pokoi jest moż­li­wy z zewnątrz, ponie­waż wej­ścia umiesz­czo­ne są na obwo­dzie budyn­ku. Dzię­ki temu śro­dek bry­ły może zacho­wać przej­rzy­stość i lek­kość, a apar­ta­men­ty „otwie­ra­ją się” na morze.

NL-architects-the-amethyst-hotel-ocean-flower-china-designboom-01

NL-architects-the-amethyst-hotel-ocean-flower-china-designboom-05

NL-architects-the-amethyst-hotel-ocean-flower-china-designboom-04

NL-architects-the-amethyst-hotel-ocean-flower-china-designboom-03

NL-architects-the-amethyst-hotel-ocean-flower-china-designboom-08

NL-architects-the-amethyst-hotel-ocean-flower-china-designboom-09

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy