Hotel zindywidualizowany

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: highsnobiety.com

the-flushing-meadows-hotel-bar-05

Poznaj­cie hotel stwo­rzo­ny z myślą o tury­stach z całe­go świa­ta, takich, któ­rzy żyjąc w cią­głej podró­ży chcie­li­by nawet z dale­ka od miej­sca sta­łe­go zamiesz­ka­nia poczuć się jak w domu. To “The Fla­shing Meadows”, znaj­du­ją­cy się w Mona­chium, w pobli­żu brze­gu rze­ki Iza­ry. Na czym pole­ga jego wyjąt­ko­wość? Hotel ten zaj­mu­je powierzch­nię dwóch naj­wyż­szych pię­ter mona­chij­skie­go, indu­strial­ne­go  budyn­ku w oko­li­cy Gloc­ken­bach. Jed­no z jego pię­ter ma bar­dzo róż­no­rod­ne wnę­trze, a wszyst­ko za spra­wą 11 pokoi zapro­jek­to­wa­nych we współ­pra­cy z uta­len­to­wa­ny­mi arty­sta­mi, któ­rzy na co dzień pra­cu­ją w bran­ży muzycz­nej, kine­ma­to­gra­ficz­nej, spor­to­wej lub jako deko­ra­to­rzy wnętrz.

Wśród twórców tych niepowtarzalnych apartamentów znaleźli się więc m.in.: wiedeńska aktorka Birgit Minichmayr, monachijski surfer Quirin Rohleder, amerykański kompozytor Marc Streitenfeld, monachijski szef kuchni Charles Schumann czy założyciel londyńskiej marki “Folk” Cathal McAteer.

Stu­dia zapro­jek­to­wa­ne przez arty­stów moż­na wyna­jąć w cenie od 115 euro za dobę. Mają eks­klu­zyw­ne i nowo­cze­sne wnę­trza w róż­nych tona­cjach kolo­ry­stycz­nych, cha­rak­te­ry­zu­ją się dopra­co­wa­ny­mi deta­la­mi. Goście hote­lo­wi mogą w wol­nym cza­sie odpo­czy­wać na relak­sa­cyj­nych leża­kach lub mate­ra­cach wyko­na­nych z natu­ral­nych two­rzyw.

Dru­gie pię­tro hote­lu skła­da się z pię­ciu apar­ta­men­tów róż­nej wiel­ko­ści oraz hote­lo­we­go baru, któ­ry sły­nie z ser­wo­wa­nia wykwint­nych drin­ków oraz duże­go tara­su, z któ­re­go podzi­wiać moż­na pano­ra­mę Mona­chium. To miej­sce, w któ­rym moż­na wyjąt­ko­wo spę­dzić czas wol­ny oraz poznać ludzi z całe­go świa­ta.

Czy macie jesz­cze wąt­pli­wo­ści, dla­cze­go war­to odwie­dzić to miej­sce w cza­sie podró­ży cho­ciaż na chwi­lę?

the-flushing-meadows-hotel-bar-04

the-flushing-meadows-hotel-bar-02
jewelery
651DanielSchvarcz20140625123
the-flushing-meadows-hotel-bar-01
the-flushing-meadows-hotel-bar-03
the-flushing-meadows-hotel-bar-06
the-flushing-meadows-hotel-bar-07

 

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
www.flushingmeadowshotel.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy