HOT TREND – Ubrania w kropki

Ich przygoda z modą zaczęła się już dawno temu. Ubrania w kropki bo o nich właśnie mowa, na tegorocznych Fashion Weekach pojawiły się niemal w każdej kolekcji. Możemy je oglądać u Moschino, Balanciagi, Jacquemus, Maison Martin Margiela czy Dries Van Noten. Podążając za tym mocnym trendem znaleźliśmy dla Ciebie ich odpowiedniki w sieciówkach. W tym sezonie niezależnie od tego czy zdecydujesz się na te duże, te kolorowe czy po prostu czarno- białe gwarantujemy, że będziesz wygadała świetnie!

Krótka historia trendu

Histo­ria ubrań w krop­ki się­ga aż XIX wie­ku. Samo okre­śle­nie „polka dots” naro­dzi­ło się jako okre­śle­nie ludo­we­go tań­ca. To wła­śnie wte­dy kobie­ty, któ­re poru­sza­ły się w rytm skocz­nej muzy­ki zakła­da­ły na sie­bie, cha­rak­te­ry­stycz­ne ubra­nia ozdo­bio­ne kolo­ro­wy­mi krop­ka­mi.  Jed­nak dopie­ro w  latach 80  XX wie­ku pro­jek­tan­ci zaczę­li czer­pać z nie­go gar­ścia­mi i umiesz­czać w swo­ich kolek­cjach. Naj­lep­szym tego przy­kła­dem może być Caro­li­ny Her­re­ra, któ­ra w poka­zy­wa­nych przez sie­bie sukien­kach czę­sto sta­wia­ła wła­śnie na ten motyw.

Gdzie kupić?

Ubra­nia w krop­ki, znaj­dziesz dzi­siaj nie­mal w każ­dym skle­pie. Zależ­nie jed­nak od tego czy chcia­ła­byś kupić cha­rak­te­ry­stycz­ne buty, sukien­ki czy spodnie, powin­naś udać się do odpo­wied­nie­go skle­pu. Sukie­nek jak i koszul w krop­ki pole­ca­my szu­kać w Zarze. Znaj­dziesz tam cie­ka­we i dziew­czę­ce pro­po­zy­cje ide­al­ne na let­nie upa­ły. War­to rów­nież odwie­dzić sklep Adi­da­sa. Mar­ka spe­cjal­nie z myślą o dziew­czy­nach, któ­re chcą być sty­lo­we, nawet w spor­to­wych butach wyszła z bar­dzo cie­ka­wą pro­po­zy­cją. W jej ofer­cie znaj­dziesz bowiem, nie­bie­skie buty, pokry­te bia­ły­mi kro­pecz­ka­mi. Z myślą o roman­tycz­nym sza­li­ku, koniecz­nie udaj się do Man­go. W pro­po­zy­cji mar­ki znaj­dziesz bowiem lek­ką i kla­sycz­ną pro­poz­cy­ję, któ­rą dosko­na­le uroz­ma­icisz casu­alo­wą sty­li­za­cję. Wio­sen­nych cyga­re­tek szu­kaj w Stra­di­va­riu­sie a cie­ka­wą, roklo­szo­wa­ną spód­ni­ce znaj­dziesz w Pull and Bear. Dobrą alter­na­ty­wą będą rów­nież skar­pet­ki w kro­pecz­ki. Znaj­dziesz je min. w Top­sho­pie. Do tren­du możesz podejść rów­nież w żar­to­bli­wy spo­sób. W tym sezo­nie kró­lu­ją prze­cież t-shir­ty! Dla­cze­go więc nie zde­cy­do­wać się na ten z „krop­ko­wa­nym”  napi­sem od fir­my Gego? Naszym fawo­ry­tem pozo­sta­je jed­nak bie­li­zna od Le Pet­tit Trou. Mar­ka spra­wia, że obok kro­pek nie spo­sób przejść obo­jęt­nie!

Jak nosić?

Zależ­nie od tego na jaki efekt chcesz posta­wić możesz zde­cy­do­wać się na parę warian­tów. Kie­dy jesteś fan­ką kla­sy­ki, naj­bez­piecz­niej­szą opcją będzie zde­cy­do­wa­nie się na połą­cze­nie dwóch kolo­rów czy­li czer­ni i bie­li. W takim zesta­wie­niu spraw­dzi się dobrze i kok­taj­lo­wa sukien­ka, koszu­la czy mary­nar­ka. Gdy chcia­ła­byś tro­chę poeks­pe­ry­men­to­wać wte­dy zde­cy­duj na asy­me­trycz­ne, róż­no­ko­lo­ro­we krop­ki. Na pew­no zwró­cisz na sie­bie uwa­gę! Nie jesteś jed­nak prze­ko­na­na do tego tre­du­nu? Zde­cy­duj się na lek­ki doda­tek. Może nim być toreb­ka czy po pro­stu mała chust­ka, któ­rą non­sza­lanc­ko prze­wią­żesz sobie szy­ję.

A ty kupi­łaś już sobie coś w krop­ki? Cze­ka­my na Wasze komen­ta­rze.

Tekst: Julia Downa­ro­wicz

Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy