H&M  x Moschino

Szwedz­ki gigant Hennes&Mauritz ogło­sił kolej­ną współ­pra­cę. Nie moż­na sobie chy­ba wyobra­zić lep­szej i tak spój­nej kola­bo­ra­cji- tym razem H&M połą­czy siły i stwo­rzy kolek­cję wspól­nie z wło­skim domem mody Moschi­no. Pierw­sze infor­ma­cje poja­wi­ły się już w sobo­tę wie­czo­rem pod­czas dorocz­nej impre­zy orga­ni­zo­wa­nej przez Jeremy’ego Scot­ta w trak­cie trwa­nia kali­for­nij­skie­go, zna­ne­go na całym świe­cie (będą­ce­go wyda­rze­niem na ogrom­ną ska­lę rów­nież dla świa­ta mody), muzycz­ne­go festi­wa­lu Coachel­la. 

Ogło­sze­nie współ­pra­cy H&M ze zna­ny­mi pro­jek­tan­ta­mi to jed­ne z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych infor­ma­cji w modo­wym kalen­da­rzu. Wia­do­mość dotar­ła do wszyst­kich za pośred­nic­twem Insta­gra­mo­we­go live’a top model­ki Gigi Hadid, któ­ra zapre­zen­to­wa­ła się na nim razem ze Scot­tem w ubra­niach z kolek­cji  Moschi­no [tv] H&M dając tym samym prób­kę tego, co będzie­my mogli wkrót­ce zoba­czyć- z pew­no­ścią będzie zabaw­nie i kolo­ro­wo. 

Sam Jere­my Scott jest bar­dzo pod­eks­cy­to­wa­ny kola­bo­ra­cją z popu­lar­ną sie­ciów­ką i zapew­nia, że dzię­ki temu jego ubra­nia będą mogły dotrzeć do szer­sze­go gro­na fanów, któ­rzy dotych­czas nie mogli pozwo­lić sobie na ciu­chy z met­ką Moschi­no. Pro­jek­tant ma już zresz­tą za sobą zakoń­czo­ną w 2017 roku (z suk­ce­sem) współ­pra­cę z mar­ką adi­das. 

Ceny kolek­cji Moschi­no [tv] H&M będą wahać się w gra­ni­cach od 25 do 300 fun­tów., a dorad­ca kre­atyw­ny H&M, Ann-Sofie Johans­son zapew­nia, że nad­cho­dzą­ca kola­bo­ra­cja to wszyst­ko, cze­go obec­nie ocze­ku­je­my od mody- mix mody ulicz­nej, kul­tu­ry pop, logo­ma­nii oraz prze­py­chu. Jere­my to pro­jek­tant z praw­dzi­wą cha­ry­zmą, któ­ry dosko­na­le wie, jak bawić się modą. 

Czy naj­now­sza kola­bo­ra­cja H&M ma szan­sę powtó­rzyć suk­ces poprzed­niej współ­pra­cy sie­ciów­ki z Erdem? Z pew­no­ścią prze­ko­na­my się o tym 8 listo­pa­da 2018, kie­dy kolek­cja poja­wi się w skle­pach.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy