H&M Studio SS16: unikalny styl, glamour i chęć przygody

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

8105_106_sRGB_72

 Cie­ka­wość świa­ta, styl gla­mo­ur i chęć przy­go­dy – kolek­cja H&M Stu­dio na sezon wiosna/lato 2016 łączy wszyst­kie te cechy. Swo­bo­da bohe­my – nadru­ki oraz narzu­co­ne na ramio­na war­stwy – zosta­ła zesta­wio­na z bez­tro­ską nie­koń­czą­ce­go się lata, funk­cjo­nal­no­ścią odzie­ży trek­kin­go­wej oraz spor­to­wym sty­lem dziew­czy­ny z mia­sta. Wybla­kłe w let­nim słoń­cu mate­ria­ły oraz pat­chwor­ko­we tka­ni­ny przy­wo­dzą jej na myśl wspo­mnie­nia let­nich przy­gód. Nie­za­leż­nie od tego, co ma na sobie, musi czuć się swo­bod­nie i być goto­wa na nowe wyzwa­nia – nie waż­ne, czy znaj­du­je się w oko­licz­no­ściach przy­ro­dy czy w mie­ście. 

Kolek­cja będzie dostęp­na w wybra­nych skle­pach na całym świe­cie oraz w sprze­da­ży inter­ne­to­wej na hm.com od 25 lute­go 2016.

W Pol­sce kolek­cja będzie dostęp­na w skle­pie, któ­ry znaj­du­je się przy uli­cy Mar­szał­kow­skiej 104/122 w War­sza­wie oraz w sprze­da­ży onli­ne.

Kolekcja H&M Studio na sezon wiosna/lato 2016 jest stylową przygodą. Nasza bohaterka jest ciekawa świata, niezależnie czy znajduje się na ulicach miasta, czy na wyprawie życia. Łączy funkcjonalność z kobiecością, elementy sportowe z bardziej eleganckimi. Nieważne, co ma na sobie – zawsze wygląda swobodnie i kobieco” powiedziała Pernilla Wohlfahrt, Head of Design w H&M.

 8105_109_sRGB_72

Moty­wy prze­wod­nie:

  • Podróż, jako styl życia – poczy­na­jąc od prze­mie­rza­nia mia­sta po podróż w nie­zna­ne. Funk­cjo­nal­ność jest klu­czem – okry­cia wierzch­nie z kap­tu­ra­mi, uży­tecz­ne kurt­ki z funk­cjo­nal­ny­mi dodat­ka­mi, jak np. trocz­ki; spor­to­we leg­gin­sy i biu­sto­no­sze.
  • Pro­duk­ty są wyra­fi­no­wa­ne, ale nadal łatwe w nosze­niu: gla­mo­ur sukien­ka na cien­kich ramiącz­kach, dłu­gie spód­ni­ce; tuni­ki w etnicz­ne wzo­ry z wią­za­nia­mi z przo­du.
  • Połą­cze­nie odzie­ży spor­to­wej i kobie­cej, jak jedwab­ne t‑shirt’owe sukien­ki w wyra­zi­ste wzo­ry, czy sukien­ki peł­nią­ce funk­cje zarów­no ubrań dzien­nych, jak i wie­czo­ro­wych.
  • Efekt zno­sze­nia spra­wia, że ubra­nia wyglą­da­ją jak frag­men­ty wspo­mnień. Suro­we kra­wę­dzie stó­jek oraz lek­ko wybla­kły kolor pat­chwor­ko­wej sukien­ki spra­wia­ją, że ubra­nia spra­wia­ją wra­że­nie jak­by nada­no im nowe życie.
  • Jest to wyra­fi­no­wa­na, ale łatwa w użyt­ko­wa­niu kolek­cja, gdzie wszyst­kie ele­men­ty mogą być spa­ko­wa­ne do ple­ca­ka: bluz­ki ze sój­ką, biki­ni, szor­ty, leg­gin­sy, zwiew­ne sukien­ki, blu­zy z kap­tu­rem.

Mate­ria­ły:

Jedwab, baweł­na, baweł­na z domiesz­ką lnu, bre­zent, skó­ra, i w peł­ni funk­cjo­nal­ne mate­ria­ły tech­nicz­ne.

W 100% orga­nicz­na baweł­na zosta­ła wyko­rzy­sta­na w wie­lu pro­duk­tach, np. w wią­za­niach blu­zek, swe­trach, luź­nych blu­zach w sty­lu bohe­my oraz szor­tach do trek­kin­gu. Jedwab­ne sza­le zosta­ły wyko­na­ne z ten­ce­lu.

Kolo­ry:

Pod­sta­wo­we kolo­ry, wybla­kłe słoń­cem odcie­nie żół­ci, czer­wie­ni, zie­le­ni, brud­na, her­ba­cia­na biel.

Sukienka 199, 00PLN

Sukien­ka 199 PLN

Klu­czo­we looki:

Ble­zer z bar­wio­nej przę­dzy, żół­ta bluz­ka ze stój­ką, sukien­ka w etnicz­ne prin­ty, sukien­ka z cien­ki­mi ramiącz­ka­mi, koszu­la z wią­za­nia­mi z przo­du i po bokach, żakar­do­wy swe­ter, skó­rza­ne spodnie w kolo­rze brud­nej, funk­cjo­nal­ne spor­to­we leg­gin­sy, tuni­ka z oversize’owym wią­za­niem z przo­du.

Marynarka 299, 00pln

Mary­nar­ka 299 PLN

Klu­czo­we dodat­ki:

Bor­do­wy ple­cak, far­bo­wa­ne czap­ki, jedwab­ne sza­le w etnicz­ne nadru­ki, wią­za­ne san­da­ły, czap­ki z dasz­kiem, tor­ba-worek w kolo­rze zie­lo­nym.

For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy