H&M STUDIO S/S 2018 WYSTAWA PODCZAS PARYSKIEGO TYGODNIA MODY W MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS

Kolekcja H&M Studio S/S 2018 po raz kolejny będzie prezentowana podczas Paris Fashion Week, tym razem w Musée des Arts Décoratifs przy Rue de Rivoli. Marka kontynuuje
format “see now, buy now”: kolekcja pokazana na wybiegu, obejmująca odzież, obuwie i akcesoria, będzie dostępna w sprzedaży online od 28 lutego bezpośrednio po pokazie oraz w wybranych sklepach na całym świecie od 1 marca.

Klu­czo­wą inspi­ra­cją kolek­cji H&M Stu­dio S/S 2018 jest japoń­skie mini­ma­li­stycz­ne wzor­nic­two oraz cichy wdzięk. H&M będzie też spon­so­rem wysta­wy o Japo­nii w Musée des Arts­Déco­ra­tifs.

Wysta­wa będzie czyn­na w dal­szej czę­ści roku i będzie pod­su­mo­wa­niem 150-let­niej wymia­ny kul­tu­ral­nej mię­dzy Fran­cją i Japo­nią oraz wpły­wu Japo­nii na kul­tu­rę zachod­nią. “Musée des Arts Déco­ra­tifs kul­to­wym miej­scem. Cie­szy­my się, że mamy oka­zję pokazaćH&M Stu­dio w miej­scu, któ­re póź­niej będzie gościć waż­ną wysta­wę o sztu­ce Japo­nii, któ­ra mia­ła wiel­ki wpływ na naszą kolek­cję S/S 2018. To dla nas istot­ne, że spon­so­ru­je­my wysta­wę, któ­ra bez wąt­pie­nia zagłę­bi się w pięk­no i sty­lo­wą wraż­li­wość Japo­nii “, mówi Per­nil­la Wohl­fahrt, sze­fo­wa dzia­łu pro­jek­to­wa­nia H&M. Gwiaz­da­mi look­bo­oka kolek­cji Stu­dio S/S 2018 są super­mo­del­ki Saskia de Brauw i Cle­ment Cha­ber­naud oraz Sha­nel­le Nyasia­se.

Tekst/zdjecia: Infor­ma­cje pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy