H&M Studio AW 2014

Tekst: Moni­ka Koryś
Zdję­cia: luellemag.com

hmstudio18

Od ele­ganc­kich płasz­czy i futer, po skó­rza­ne moto­cy­klo­we kurt­ki. Tak zapo­wia­da się nad­cho­dzą­ca kolek­cja H&M Stu­dio. Jej domi­nu­ją­cym ele­men­tem będą cie­płe kolo­ry zie­mi w bar­dzo kobie­cych for­mach.

Wśród nowych pro­jek­tów nie zabrak­nie krót­kich kur­tek, nie­ba­nal­nych swe­trów prze­szy­tych błysz­czą­cą nicią, jak i pro­stych gol­fów w mili­tar­nym sty­lu.

H&M Stu­dio na jesień i zimę pre­zen­tu­je rów­nież ory­gi­nal­ne skó­rza­ne spodnie w kil­ku faso­nach oraz wymow­ne luź­ne kom­bi­ne­zo­ny. Poja­wią się sukien­ki pod­kre­śla­ją­ce figu­rę  oraz body z ory­gi­nal­nym cię­ciem, a tak­że bar­dziej kla­sycz­ne, ze śli­ski­mi wstaw­ka­mi w  ory­gi­nal­ne wzo­ry. Cały czas na topie pozo­sta­ną stre­etwe­aro­we zesta­wy: luź­ne spodnie, t-shir­ty over­si­ze oraz spor­to­we blu­zy.

hmstudio6

hmstudio5

hmstudio3

hmstudio1

hmstudio7
hmstudio8

Vers-24 wyjąt­ko­wo zachwy­cił się bia­ły­mi spodnia­mi i peł­ny­mi kla­sy, dwu­rzę­do­wy­mi mary­nar­ka­mi w kla­sycz­nej czer­ni.  Na uwa­gę zasłu­gu­je tak­że inte­re­su­ją­ca biżu­te­ria i abso­lut­nie zaska­ku­ją­ce mode­le butów.

Jesien­ne pro­po­zy­cje szwedz­kiej sie­ciów­ki pre­zen­to­wa­ne były w Pary­żu na poka­zie w słyn­nym Grand Pala­is, któ­ry uświet­ni­ły swo­ją obec­no­ścią pol­skie model­ki: Mag­da­le­na Frąc­ko­wiak, Ola Rud­nic­ka i Mag­da Jasek.


hmstudio9
hmstudio11
hmstudio17
hmstudio14
hmstudio18

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy