H&M Loves Music Warsaw

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

11334278_10206532394499643_6622311263081859278_o

Już 5 czerw­ca w War­sza­wie wystar­tu­je wyjąt­ko­wy pro­jekt H&M Loves Music War­saw. Przez kolej­ne 4 tygo­dnie, na pły­wa­ją­cej sce­nie, któ­ra przy­bi­jać będzie do brze­gów Wisły, zagosz­czą pol­scy i zagra­nicz­ni arty­ści m.in. Nata­lia Przy­bysz, Woj­tek Mazo­lew­ski, KAMP!, The Dum­plings, Vanil­la Ace, Robo­so­nic, Gnuc­ci, Riva Starr, Last Robots, Ex Boy­friends, Bar­tek Win­czew­ski, Miko Czaj­kow­ski, Dudekk, DJ Kuvau i wie­lu innych.

Dzię­ki wyjąt­ko­wej archi­tek­tu­rze i loka­li­za­cji sce­ny, czerw­co­we impre­zy w Sto­li­cy połą­czą atmos­fe­rę klu­bo­we­go sza­leń­stwa z waka­cyj­ny­mi impre­za­mi na pla­ży. Sce­na zlo­ka­li­zo­wa­na będzie na prze­mian w oko­li­cy klu­bów Pomost 511 i Temat Rze­ka.

11312693_10206532396379690_9030614416958949102_o

Spotkajmy się nad Wisłą!

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
10 MODELI OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH NA WIOSNĘ
10 MUST-HAVE NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
MARIOS, JEŚLI SZUKASZ NIEZALEŻNEGO STYLU!
HISTORIA PEWNEGO PŁASZCZAKomentarze

komen­ta­rzy