H&M DWORZEC WIELKI ODJAZD W CZERWCU

W czerw­cu razem z H&M wje­dzie­my w kli­mat waka­cyj­nych festi­wa­li. Już 9.06 wystar­tu­je w War­sza­wie pro­jekt muzycz­ny – H&M DWORZEC. Przez kolej­ne 3 week­en­dy, piąt­ko­we i sobot­nie wie­czo­ry będzie­my spę­dzać z topo­wy­mi pol­ski­mi arty­sta­mi bawiąc się przy naj­lep­szej muzy­ce. Tym razem miej­scem festi­wa­lu będzie teren daw­ne­go Dwor­ca Głów­ne­go, obok Sta­cji Muzeum i Noc­ne­go Mar­ke­tu.

Każ­dy wie­czór będzie miał inny kli­mat muzycz­ny. Brod­ka, Pezet, Ten Typ Mes, Fisz Ema­de Two­rzy­wo, Taco Hemin­gway, XXANAXX, Flir­ti­ni, Quebo­na­fi­de, Julia Wie­nia­wa, Duit, Eldo, The Dum­plings – to z nimi będzie­my muzycz­nie podró­żo­wać w czerw­co­we wie­czo­ry. Od godzi­ny 19:00 daw­ny Dwo­rzec Głów­ny przy ul Towa­ro­wej 3 będzie się zamie­niał w prze­strzeń kon­cer­to­wą. To szcze­gól­ne miej­sce oraz inspi­ra­cja dla kon­cep­tu tego­rocz­ne­go festi­wa­lu. Sta­cja Muzeum to jed­no z cen­tral­nych, a jed­no­cze­śnie lek­ko zapo­mnia­nych miejsc, któ­re od kil­ku sezo­nów na nowo uko­cha­li sobie War­sza­wia­cy. Sko­ja­rze­nie z podró­żą, waka­cyj­ną wol­no­ścią i muzy­ką nasu­wa się samo. Po kon­cer­tach będzie­my mogli bawić się przy dj setach – muzy­kę ser­wo­wać będą: dj Pan­da, Envee, Niko­dem Roz­bic­ki, U know me radio, Neen i Daniel Drumz. Sma­ku naro­bi wszyst­kim Noc­ny Mar­ket, na któ­rym będzie moż­na doła­do­wać bate­rie.

Szy­ku­je się wiel­ki odjazd – do zoba­cze­nia na H&M DWORZEC! #HMDwo­rzec / Insta­gram: @hm / Twit­ter: @hmpolska / Face­bo­ok: @H&M

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy