H&M CONSCIOUS EXCLUSIVE 2016 – DAWNA SZTUKA INSPIRUJE MODĘ PRZYSZŁOŚCI

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Conscious Exclusive 2

H&M ma zaszczyt ogło­sić nawią­za­nie współ­pra­cy z Musée des Arts Déco­ra­tifs miesz­czą­cym się w Pala­is du Louvre w Pary­żu. Nowa kolek­cja H&M Con­scio­us Exc­lu­si­ve, inspi­ro­wa­na zaso­ba­mi archi­wów muzeum, poja­wi się 7 kwiet­nia w związ­ku z otwar­ciem wysta­wy Fashion for­ward – Three cen­tu­ries of fashion. Twa­rzą kam­pa­nii będzie pary­ska dyrek­tor arty­stycz­na, kone­ser­ka sty­lu i pro­pa­ga­tor­ka zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju Julia Resto­in Roit­feld.

– Pro­mo­wa­nie tego nie­zwy­kłe­go pro­jek­tu to dla mnie wiel­ki zaszczyt. Uwa­żam, że pomysł stwo­rze­nia kolek­cji inspi­ro­wa­nej histo­rią sztu­ki i mody jest rewe­la­cyj­ny. Zwłasz­cza, że kolek­cja wyko­na­na jest z inno­wa­cyj­nych i zrów­no­wa­żo­nych mate­ria­łów, któ­re są przy­szło­ścią mody – mówi
Julia Resto­in Roit­feld. Zna­na ze swo­je­go wyra­zi­ste­go per­so­nal­ne­go sty­lu Julia jest uoso­bie­niem swo­bo­dy, eko­lo­gii i nowo­cze­sno­ści w modzie.

Conscious Exclusive 3

Pod­czas opra­co­wy­wa­nia kolek­cji Con­scio­us Exc­lu­si­ve zespół pro­jek­tan­tów H&M ści­śle współ­pra­co­wał z muzeum czer­piąc inspi­ra­cję z jego boga­tych zbio­rów obra­zu­ją­cych modę na prze­strze­ni stu­le­ci, a tak­że z prac takich arty­stów jak Gusta­ve More­au. Efek­tem jest linia wytwor­nych, nowo­cze­snych ubrań urze­ka­ją­cych wdzię­kiem i este­ty­ką histo­rycz­ne­go dzie­dzic­twa.

– W tej kolek­cji wyno­si­my ideę zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju na nowy poziom. Zasto­so­wa­li­śmy nowe mate­ria­ły, takie jak kora­li­ki i cyr­ko­nie ze szkła pocho­dzą­ce­go z recy­klin­gu czy Deni­mi­te – mate­riał wyko­na­ny ze zno­szo­ne­go, pod­da­ne­go recy­klin­go­wi deni­mu, i stwo­rzy­li­śmy współ­cze­sne mode­le prze­siąk­nię­te wyra­fi­no­wa­nym cza­rem – mówi Ann-Sofie Johans­son, Cre­ati­ve Advi­sor H&M.

H&M będzie wyłącz­nym spon­so­rem nad­cho­dzą­cej wysta­wy, na któ­rej znaj­dą się wybra­ne mode­le z archi­wów H&M, a wśród nich jed­na syl­wet­ka pocho­dzą­ca z pierw­szej współ­pra­cy desi­gner­skiej H&M z Kar­lem Lager­fel­dem w 2004 roku i jed­na syl­wet­ka z nowej kolek­cji Con­scio­us Exc­lu­si­ve.

Cała kolek­cja obej­mu­ją­ca ubra­nia i akce­so­ria dla kobiet będzie dostęp­na od 7 kwiet­nia w pra­wie 180 skle­pach na świe­cie oraz onli­ne.

Conscious Exclusive 4

Conscious Exclusive 5

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
DZIEŃ Z MAJĄ NASKRĘTSKĄ…
10 INSTAGRAMÓW TYGODNIA
ZA KULISAMI ŚWIATA MODY
KONTUROWANIE TWARZY: 10 TRIKÓW
ROBERTO DE ROSA WYWIAD DLA VERS-24Komentarze

komen­ta­rzy