Hiszpański temperament  i francuska klasa – poznajcie najnowszą ambasadorkę CHANEL

Połu­dnio­wa uro­da, zmy­sło­wość i hisz­pań­ski tem­pe­ra­ment kon­tra deli­kat­ność i fran­cu­ska ele­gan­cja: poznaj­cie aktor­kę, zdo­byw­czy­nię Osca­ra, a obec­nie muzę naj­now­szej kam­pa­nii Kar­la Lager­fel­da do kolek­cji Cru­ise 2018/19.

Histo­ria domu mody Kar­la Lager­fel­da i Penélo­pe Cruz ma swój począ­tek w 199 roku, kie­dy Hisz­pań­ska aktor­ka po raz pierw­szy wzię­ła udział w poka­zie Cha­nel. Od 9 lat nie­zmien­nie poja­wia się na pre­sti­żo­wych roz­da­niach nagród, m.in. Osca­rach czy festi­wa­lach (Can­nes) w pro­jek­tach Hau­te Coutu­re oraz z kolek­cji Ready-to-Wear, a w 2009 roku Penélo­pe Cruz wystą­pi­ła ubra­na w Cha­nel od stóp do głów w fil­mie Almo­dó­va­ra Bro­ken Embra­ces.

Cruz to jed­no­cze­śnie pierw­sza hisz­pań­ska aktor­ka (nomi­no­wa­na trzy­krot­nie), któ­ra zdo­by­ła Osca­ra w 2009 roku za magne­tycz­ną rolę w Vic­ky Cri­sti­na Bar­ce­lo­na. Jej mię­dzy­na­ro­do­wa karie­ra nabra­ła tem­pa w 1992 roku dzię­ki pro­duk­cji Jamón Jamón autor­stwa Bigas Luna i Bel­le Épo­que Fer­nan­do Tru­eby. Współ­pra­co­wa­ła z naj­więk­szy­mi świa­ta fil­mu: z reży­se­ra­mi Ste­phe­nem Fre­ar­sem, Woodym Alle­nem, Ale­jan­dro Ame­nába­rem, czy wresz­cie z Pedro Almo­dó­va­rem, któ­ry szyb­ko uczy­nił z niej swo­ją muzę a zara­zem ulu­bio­ną aktor­kę. Oscar nie jest jed­nak jedy­ną nagro­dą w dłu­giej karie­rze Cruz.: w latach 1997, 2007 i 2009 zdo­by­ła trzy Goje, w 2006 nagro­dę dla naj­lep­szej aktor­ki na festi­wa­lu fil­mo­wym w Can­nes, a w 2018 na roz­da­niu nagród Bafta zosta­ła uho­no­ro­wa­na przez Aca­démie des César za cało­kształt twór­czo­ści. 

Z wiel­ką nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my więc na Penélo­pe Cruz przed obiek­ty­wem Kar­la i ich wspól­ne efek­ty kam­pa­nii Cru­ise 2018/19.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy