W 1873 roku firma Levi Strauss & Co. z myślą o pracujących mężczyznach stworzyła pierwsze jeansy. Jeszcze wtedy marka nie miała intencji tworzenia odzieży specjalnie dla kobiet. Młode dziewczyny nosiły chłopięce ogrodniczki, a niektóre kobiety pracujące na ranczach na Zachodzie nosiły męskie spodnie Levi’s® na szelkach.

HISTORIA ODZIEŻY DAMSKIEJ W LEVI STRAUSS & CO.

W 1918 roku fir­ma zde­cy­do­wa­ła się posze­rzyć swo­ją dzia­łal­ność o odzież dla kobiet. Powsta­ły tzw. Fre­edom-Alls, czy­li jed­no­czę­ścio­wy strój dla kobiet, któ­ry był prze­zna­czo­ny do pra­cy i roz­ryw­ki. Nazwa sama w sobie jest dość wymow­na. Praw­do­po­dob­nie, sło­wo fre­edom (wol­ność) odno­si­ło się do swo­bo­dy poru­sza­nia się, jaką zapew­niał strój. W tym okre­sie, cia­sne gor­se­to­we suk­nie moc­no krę­po­wa­ły ruchy kobiet. Fir­ma LS&CO. bar­dzo wcze­śnie zauwa­ży­ła ten pro­blem i z tego powo­du stwo­rzy­ła odzież, któ­ra wyzwa­la kobie­ty, a nie je ogra­ni­cza. Dodat­ko­wo, rekla­my mode­lu Fre­edom-Alls poka­zy­wa­ły kobie­ty nie tyl­ko przy typo­wych czyn­no­ściach domo­wych, ale też w trak­cie aktyw­no­ści fizycz­nych.

HISTORIA ODZIEŻY DAMSKIEJ W LEVI STRAUSS & CO.

W 1922 roku fir­ma LS&CO doda­ła do linii pro­duk­tów inny rodzaj ubio­ru skie­ro­wa­ny do kobiet spę­dza­ją­cych dużo cza­su na świe­żym powie­trzu. Były to spodnie do cho­dze­nia po górach o bar­dzo skró­co­nym kro­ju z klam­rą na wyso­ko­ści kola­na (noszo­no je w kom­ple­cie z wyso­ki­mi buta­mi). Odzież była pro­sta i przy­jem­na w użyt­ku, co dawa­ło fizycz­ną i psy­chicz­ną swo­bo­dę upra­wia­nia spor­tu.

W 1934 roku fir­ma LS&CO zda­ła sobie spra­wę, że coraz wię­cej kobiet nosi jean­sy Levi’s® swo­ich mężów, synów i bra­ci. Z tego powo­dy powsta­ły Lady Levi’s®, czy­li tra­dy­cyj­ne nie­bie­skie jean­sy (cho­ciaż wciąż nazy­wa­no je ogrod­nicz­ka­mi) o kro­ju dosto­so­wa­nym do kobie­cej syl­wet­ki. Wyko­na­ne były z lżej­szej wer­sji deni­mu. Spodnie mia­ły też tra­dy­cyj­ny roz­po­rek zapi­na­ny na guzi­ki, zupeł­nie jak w męskim kro­ju. Zja­wi­sko to było tak rewo­lu­cyj­ne, że spodnie poja­wi­ły się w wyda­niu z 15 maja 1935 roku maga­zy­nu Vogue.

W póź­nych latach 30. powsta­ła pierw­sza linia odzie­ży w sty­lu wester­no­wym o nazwie Dude Ranch Duds.
Tytu­ło­we dude ranch to far­ma bydła prze­kształ­co­na na ośro­dek wypo­czyn­ko­wy, dla tych któ­rzy chcie­li poba­wić się w kow­bo­jów. Spodnie do jaz­dy kon­nej nazy­wa­ne Riders mia­ły wzmoc­nio­ne sie­dze­nie, aby zapo­biec zuży­wa­niu w trak­cie dłu­gich godzin spę­dzo­nych w sio­dle. Koszu­le i spodnie były wykro­jo­ne tak, aby paso­wa­ły zarów­no na męż­czyzn, jak i kobie­ty. Ponad­to, w rekla­mach z tego okre­su poka­zy­wa­no kobie­ty ubra­ne w koszu­le i spodnie do jaz­dy kon­nej we wszyst­kich sty­lach i kolo­rach.

HISTORIA ODZIEŻY DAMSKIEJ W LEVI STRAUSS & CO.

W 1950 roku fir­ma LS&CO stwo­rzy­ła kil­ka nowych pro­duk­tów dla całej rodzi­ny. Denim Fami­ly, Casu­als i Ligh­ter Blu­es to nazwy kil­ku nowych linii odzie­ży, z któ­rych wie­le pro­duk­tów skie­ro­wa­nych było do kobiet. Linia Casu­als szcze­gól­nie podo­ba­ła się kobie­tom, a w archi­wum znaj­du­je się kata­log c1955, któ­ry pre­zen­tu­je róż­no­rod­ne pro­duk­ty stwo­rzo­ne dla kobiet i dziew­cząt.

Cie­ka­wym jest, że Lady Levi’s® w tej deka­dzie poja­wi­ły się z roz­por­kiem zapi­na­nym na zamek, a nie na guzi­ki jak zosta­ły pier­wot­nie zapro­jek­to­wa­ne w 1935 roku. Zmia­na ta poja­wia się, ponie­waż fir­ma po raz pierw­szy zaczę­ła sprze­da­wać swo­je pro­duk­ty poza zachod­ni­mi sta­na­mi. Ludzie na wschod­nim wybrze­żu nie byli przy­zwy­cza­je­ni do tego, że kobie­ty noszą funk­cjo­nal­ną odzież robo­czą jak np. jean­sy, zatem roz­po­rek na guzi­ki uwa­ża­ny był za nie­sto­sow­ny dla „damy”.

W latach 60. nasto­lat­ki zaczę­ły sta­no­wić więk­szą część doce­lo­wych kon­su­men­tów niż doro­słe kobie­ty. W latach 70. w kolek­cjach mar­ki LS&CO zaczę­ły poja­wiać się takie czę­ści gar­de­ro­by jak jean­sy ze stre­czem i kwie­ci­ste spodnie z nogaw­ka­mi roz­sze­rza­ją­cy­mi się do dołu. W tym okre­sie nawet stro­je kąpie­lo­we i bluz­ki bez ple­ców wią­za­ne na szyi były robio­ne z deni­mu. Zda­rza­ło się, że dziew­czy­ny roz­pru­wa­ły szwy spodni i prze­kształ­ca­ły je w dłu­gie spód­ni­ce. Wize­ru­nek mło­dzie­ży ubra­nej w wie­lo­ko­lo­ro­we jean­sy i koszu­le zdo­bił pla­ka­ty na całym świe­cie.

HISTORIA ODZIEŻY DAMSKIEJ W LEVI STRAUSS & CO.

Spodnie, koszu­le i mary­nar­ki z polie­stru weszły do linii pro­duk­tów na prze­ło­mie lat 70. i 80. Chcia­no stwo­rzyć bar­dziej pro­fe­sjo­nal­ny styl, a jean­sy z każ­de­go mate­ria­łu i w każ­dym kro­ju wciąż pozo­sta­wa­ły popu­lar­ne. Nie­któ­re dziew­czy­ny nosi­ły jean­sy swo­ich bra­ci, tym samym naśla­du­jąc swo­je bab­ki, któ­re 50 lat wcze­śniej cho­dzi­ły w męskich spodniach. Jed­nak więk­szość nasto­la­tek znaj­do­wa­ła ide­al­ne spodnie wśród wie­lu róż­no­rod­nych kolek­cji stwo­rzo­nych przez LS&CO.

W 1981 roku fir­ma LS&CO. wpro­wa­dzi­ła krój spodni 501® stwo­rzo­ny spe­cjal­nie dla kobiet (w Sta­nach Zjed­no­czo­nych), a jean­sy weszły na rynek wraz z kam­pa­nią tele­wi­zyj­ną, któ­ra nawią­zy­wa­ła do sce­ny z fil­mu „Giant”. Obec­nie jean­sy 501® dla kobiet sprze­da­je się na całym świe­cie.

W 1991 roku hasło Women’s Jeans prze­kształ­ci­ło się w Jeans for Women. Zmia­nie towa­rzy­szy­ła kam­pa­nia rekla­mo­wa pod tytu­łem Women in Motion (Kobie­ty w ruchu).

Na począt­ku XXIw. fir­ma LS&CO. zapo­cząt­ko­wa­ła modę na spodnie z obni­żo­nym sta­nem, któ­rej towa­rzy­szy­ła inno­wa­cyj­na kam­pa­nia rekla­mo­wa.

W 2010 roku wystar­to­wa­ła kam­pa­nia Curve ID, któ­ra zmie­ni­ła spo­sób w jaki kobie­ty kupu­ją i noszą jean­sy. Opie­ra­ła się ona na dobie­ra­niu jean­sów na pod­sta­wie rze­czy­wi­stych kształ­tów kobie­ce­go cia­ła.

W 2015 roku świa­tło dzien­ne ujrza­ła kolek­cja Lot 700, któ­ra powsta­ła z połą­cze­nia wie­dzy zdo­by­wa­nej przez lata i inno­wa­cji w zakre­sie tka­nin. Kolek­cja uła­twia­ła kobie­tom zna­le­zie­nie ide­al­nie dobra­ne­go do ich potrzeb deni­mu.

W tym samym roku powstał tak­że krój Wedgie z lek­ką nut­ką retro, zain­spi­ro­wa­ny mode­la­mi vin­ta­ge Levi’s® czy­li obci­sły­mi i z wyso­kim sta­nem. Taki krój two­rzył na ple­cach wyjąt­ko­wy kształt odwró­co­ne­go do góry noga­mi ser­ca. Ten model wpi­su­je się w wize­ru­nek skrom­nej sek­sow­no­ści, któ­ra nie jest krzy­kli­wa, ale z pew­no­ścią przy­ku­je kil­ka spoj­rzeń.

Rok 2019 – poja­wia się linia Rib­ca­ge: na prze­strze­ni kil­ku minio­nych lat uka­zu­je się wie­le mode­li spodni z coraz wyż­szym sta­nem. Tej wio­sny zoba­czy­my kro­je, któ­re wesp­ną się na sam szczyt tren­du idą­cej w górę linii talii.

Takie mode­le są ide­al­ne, jeśli chce­my uchwy­cić kli­mat wize­run­ku, jaki w minio­nych latach pre­zen­to­wa­ły kobie­ty Levi’s®, a tak­że styl współ­cze­snych kobiet, któ­re mody­fi­ku­ją retro mode­le 501®, aby stwo­rzyć ide­al­ne jean­sy z wyso­kim sta­nem. W ten spo­sób swo­bo­da z poło­wy ubie­głe­go wie­ku, moda ery grun­ge z lat 90. i god­ny Insta­gra­ma styl ulicz­ny łączą się w jed­no.

Tekst/grafika/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Najlepszy, ponadczasowy jeans na jesień

Denim to nie­od­łącz­na część mody już od XIX wie­ku. Kocha­my go za uni­wer­sal­ność i pod­kre­śla­nie naszej syl­wet­ki. Z bie­giem lat, nasze postrze­ga­nie tego, co wyglą­da faj­nie, zmie­ni­ło się. Mimo, że jeans to praw­dzi­wy, ponad­cza­so­wy pro­dukt,…
Więcej
Moda

Levi’s® for kids, czyli Snoopy na sportowo - kolekcja lato 2020

Zna­na na całym świe­cie mar­ka Levi’s® to nie tyl­ko ponad­cza­so­wy jeans, ale tak­że syno­nim praw­dzi­we­go, ame­ry­kań­skie­go sty­lu. Od cza­su wyna­le­zie­nia w 1873 roku jean­su przez Levi Straus­sa to wła­śnie jean­sy Levi’s® sta­ły się naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ny­mi,…
Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja LEVI’S® MADE & CRAFTED® wiosna/lato 2020: From The Casbah To California

Levi Strauss & Co. to od lat jed­na z naj­więk­szych marek odzie­żo­wych, a jed­no­cze­śnie nie­zmien­nie lider odzie­ży dżin­so­wej, któ­rej pro­duk­ty sprze­da­wa­ne są w ponad 110 kra­jach na całym świe­cie. Ponad 140 lat temu Levi Strauss…
Więcej