HIPPIE REVOLUTION – kolekcja SS15 marki Just Paul

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

IMG_9159a

Hip­pi­sow­ski luz, feeria barw i non­sza­lan­cja bohe­my – w tym sezo­nie mar­ka Just Paul pre­zen­tu­je total­ną rewo­lu­cję sty­lu boho. Pro­po­zy­cje na sezon SS15 zapro­jek­to­wa­ne przez mło­dą mar­kę odzie­żo­wą są traf­ną odpo­wie­dzią na naj­now­sze tren­dy. Fuzja prin­tów i tka­nin two­rzy eklek­tycz­ną kolek­cję w sty­lu hip­pie, któ­ra ide­al­nie spraw­dzi się pod­czas upal­nych dni w mie­ście.

Inspiracją do stworzenia kolekcji był niewymuszony, a jednocześnie szykowny styl pionierek nurtu hippie z Sienną Miller, Kate Moss czy siostrami Olsen na czele. Kwiatowe printy, zwiewne tkaniny i przejrzyste koronki nadają kolekcji lekkiego i kobiecego charakteru.

Nato­miast etnicz­ne deta­le i deka­ty­zo­wa­ne mate­ria­ły przy­wo­dzą na myśl sza­lo­ne lata 70. i styl hip­pie. Wszyst­kie ele­men­ty two­rzą spój­ną całość – kolek­cję peł­ną non­sza­lan­cji w sty­lu boho chic.

IMG_8924a

W pro­po­zy­cjach mar­ki znaj­du­ją się lek­kie, dłu­gie okry­cia wyko­na­ne z przej­rzy­stych tka­nin lub dzia­ni­ny, dosko­na­łe na sty­lo­we impre­zy. Inspi­ro­wa­ne hip­pi­sow­skim sty­lem spód­ni­ce maxi czy sek­sow­ne mini spód­nicz­ki z fal­ban­ka­mi rodem z festi­wa­lu Coachel­la, to moc­ne ele­men­ty kolek­cji. Pro­jek­tant­ki posta­wi­ły tak­że na kobie­cość w sty­lu dzie­ci kwia­tów wpro­wa­dza­jąc do linii far­bo­wa­ne sukien­ki z sek­sow­nym dekol­tem w kształ­cie V. Kolej­ne pro­po­zy­cje na upal­ne lato w mie­ście to tak­że krót­kie sukien­ki w kwia­to­we prin­ty i zwiew­ne bia­łe tuni­ki z koron­ki.

Każ­dy z mode­li nosi nazwę jed­ne­go z waka­cyj­nych kuror­tów – Por­to­fi­no, Ibi­za, Myko­nos, St.Tropez czy Capri. Wybór któ­ry z nich naj­le­piej odda­je Twój styl nale­ży do Cie­bie! Pro­du­ko­wa­ne w krót­kich seriach zacho­wu­ją nie­po­wta­rzal­ny i uni­kal­ny cha­rak­ter.

Styl boho to tak­że bogac­two dodat­ków. W let­niej kolek­cji znaj­dziesz paski i toreb­ki z mięk­kiej skó­ry wykoń­czo­ne desi­gner­ski­mi frędz­la­mi. Ide­al­nie uzu­peł­nią sty­li­za­cje zarów­no pod­czas waka­cyj­nych wyjaz­dów, jak i upal­nych dni w mie­ście. W sesji wystą­pi­ła Kami­la Szcza­wiń­ska – zna­na pol­ska model­ka – któ­rej egzo­tycz­na uro­da dopeł­ni­ła etnicz­ny i hip­pi­sow­ski cha­rak­ter zdjęć. Niczym współ­cze­sna hip­pi­ska tak­że na co dzień nosi ubra­nia mar­ki Just Paul. Dołącz do nasze­go teamu i zostań następ­ną boho queen!

 

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
CO MÓWI O TOBIE ULUBIONA KAWA?
HAMAKI I KSIĄŻKI NAD WISŁĄ, W RAMACH PROJEKTU OTWARTA WARSZAWA
SIOSTRZANE MARKI H&M
ROBERTO DE ROSA WYWIAD DLA VERS-24Komentarze

komen­ta­rzy