ModaNewsroom

HERSEASONS – z miłości do piękna i designu 

HERSEASONS to nowa, polska marka, która powstała z miłością do piękna i designu. W kolekcji na próżno szukać krzykliwych kolorów czy abstrakcyjnych fasonów. Są za to sukienki i spódnice w klasycznych,  ponadczasowych odcieniach, a więc: czerni, granatu czy błękitu, wykonane z najwyższej jakości satyny jedwabnej, z niezwykłą dbałością o każdy szczegół i detale.

HERSEASONS,nowa polska marka, jedwabna sukienka, jedwabna spódnica

HERSEASONS

Zało­ży­ciel­ka mar­ki – Ines Lul­kow­ska jest archi­tek­tem, a jed­no­cze­śnie wła­ści­ciel­ką Lulkowska.Studio. Jej kon­cep­cja HERSEASONS to połą­cze­nie miło­ści do mody, kon­struk­cji i pięk­na. To praw­dzi­wa rewo­lu­cja w dobie kon­sump­cjo­ni­zmu, ponie­waż mar­ka sta­wia przede wszyst­kim na uży­tecz­ność, ponad­cza­so­wość i jest praw­dzi­wym prze­ja­wem mody inte­li­gent­nej. Sta­ła kolek­cja skła­da się głów­nie z sukie­nek wyko­na­nych z naj­wyż­szej jako­ści natu­ral­nych jedwa­bi, któ­re w łatwy i szyb­ki spo­sób pozwa­la­ją na prze­obra­że­nie, dzię­ki cze­mu moż­na inter­pre­to­wać je na wła­sny spo­sób, sto­sow­nie do oko­licz­no­ści. Pod­kre­śla­ją nie tyl­ko indy­wi­du­al­ność, ale tak­że kobie­cą syl­wet­kę, tym samym pozwa­la­jąc na kre­atyw­ność i zaba­wę modą.

W kolek­cji mar­ki znaj­dzie­my regu­lo­wa­ną, czar­ną spód­ni­cę z ramiącz­ka­mi w for­mie prze­dłu­ża­nych trocz­ków, wyko­na­ną z saty­ny jedwab­nej. Dzię­ki nim i bocz­ne­mu marsz­cze­niu moż­na ją swo­bod­nie inter­pre­to­wać, bawiąc się faso­nem czy dłu­go­ścią, dopa­so­wu­jąc do wzro­stu czy syl­wet­ki. Co wię­cej, spód­ni­cę moż­na nosić też jako marsz­czo­ny top, zarów­no do t‑shirtu jak i ele­ganc­kiej koszu­li. Są tak­że pięk­ne sukien­ki: midi, w kolo­rze głę­bo­kie­go gra­na­tu, któ­rą tak­że moż­na nosić solo, bądź zesta­wiać dowol­nie z parą ulu­bio­nych jean­sów; czar­na sukien­ka mini z marsz­cze­niem na biu­ście, midi z ramiącz­ka­mi w for­mie fal­ba­nek i głę­bo­kim roz­cię­ciem na udach oraz mini w zachwy­ca­ją­cym kolo­rze baby blue. 

HERSEASONS to mar­ka na świa­to­wym pozio­mie, a zara­zem w peł­ni świa­do­ma inwe­sty­cja. Spód­ni­ca, a tak­że sukien­ki są abso­lut­nie wyjąt­ko­we, a pro­ces ich powsta­wa­nia wyma­ga od pro­jek­tant­ki ana­liz i prze­my­śleń. Dzię­ki temu powsta­ją ponad­cza­so­we roz­wią­za­nia o nie­ba­nal­nych kon­struk­cjach, któ­re pozwa­la­ją z jed­nej sukien­ki stwo­rzyć kil­ka róż­nych, co z pew­no­ścią jest prze­ja­wem mody inte­li­gent­nej, takiej, któ­rej w dobie kró­lu­ją­cych sie­ció­wek z pew­no­ścią potrze­bu­je­my. To uoso­bie­nie kobie­ty, w któ­rej drze­mią dwie, zupeł­nie róż­ne od sie­bie natu­ry. Każ­da z sukie­nek czy spód­nic zosta­ła zapro­jek­to­wa­na przez kobie­tę i z myślą o kobie­tach zde­ter­mi­no­wa­nych, odważ­nie doko­nu­ją­cych wybo­ry, a jed­no­cze­śnie sub­tel­nych i delikatnych.

HERSEASONS, polska marka, jedwabna sukienka, czarna sukienka

HERSEASONS

HERSEASONS, polska marka, jedwabna sukienka,czarna sukienka

HERSEASONS

HERSEASONS, polska marka, jedwabna sukienka,czarna sukienka

HERSEASONS

 

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdjęcia:materiały prasowe

Komentarze

komentarzy