Henri Matisse. The Cut-Outs, Tate Modern, Londyn

Tekst: Julia Ger­man
Zdję­cia: www.bbc.co.uk, henri-matisse.net

mm-ve-matisse09-lrg

Blue Nude IV (1952)

Zapra­sza­my na wysta­wę gigan­ta sztu­ki Hen­ri Matisse’a w Tate Modern!

Hen­ri Matis­se (1869–1954) był uczniem Gustave’a More­au, rywa­lem Pabla Picas­sa, a two­rzyć zaczął pod wpły­wem impre­sjo­ni­stów.

Jego styl cha­rak­te­ry­zu­je się kon­tra­sto­wy­mi bar­wa­mi, a z „wyci­na­nek” ema­nu­je afir­ma­cja życia i poetyc­kie spoj­rze­nie na sztu­kę. Matis­se zaczy­ty­wał się w dzie­łach takich twór­ców jak: Char­les d’Orléans, Pier­re de Ron­sard, Stépha­ne Mal­lar­mé czy Louis Ara­gon.

W 1941 roku wykry­to raka u Matisse’a i od tam­tej pory two­rzył „malu­jąc nożycz­ka­mi” na wóz­ku. Swo­je ostat­nie czter­na­ście lat nazy­wał „dru­gim życiem”. Do śmier­ci arty­stę docho­wa­ła Lydia Delec­tor­skaya, któ­ra też wie­le razy jemu pozo­wa­ła.

Kolo­ro­we papie­ry, pinez­ki i nożycz­ki to narzę­dzia dzię­ki któ­rym Matis­se pod koniec lat czter­dzie­stych XX wie­ku zaczął two­rzyć swo­je słyn­ne gwa­sze-wyci­nan­ki. Na wysta­wie może­my podzi­wiać oko­ło 120 dzieł, w tym sze­reg Nie­bie­skich Aktów, zgro­ma­dzo­nych z publicz­nych i pry­wat­nych kolek­cji z całe­go świa­ta.

Na wysta­wie znaj­dzie­my rów­nież sze­reg rysun­ków, ilu­stra­cji, witra­że oraz tek­sty­lia.
W 1947 Matis­se opu­bli­ko­wał książ­kę Jazz. Książ­ka ta zawie­ra kolo­ro­we kola­że, opa­trzo­ne komen­ta­rza­mi arty­sty, któ­re rów­nież może­my podzi­wiać na wysta­wie (książ­ce Jazz jest poświę­co­na cała sala).

650BN-CK245_0418ma_M_20140416143152

Matis­se w swo­im stu­diu w Nicei

Wysta­wa jest czyn­na do 07.09.2014; kto jed­nak nie zdą­ży na wysta­wę w Lon­dy­nie, od 12.10.2014 będzie mógł podzi­wiać wyci­nan­ki Matisse’a w MoMA w Nowym Jor­ku. Vers-24 pole­ca!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy