Hello Adele! Nowa płyta brytyjskiej wokalistki już wkrótce w sprzedaży

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cie: artl.net
Adele

Na nowy album Ade­le jej naj­wier­niej­si fani cze­ka­li aż 4 lata. Ape­tyt zaostrzył się jesz­cze bar­dziej, gdy w 2012 roku bry­tyj­ska woka­list­ka zosta­ła nagro­dzo­na Osca­rem za sin­giel „Sky fall” do fil­mu o Jame­sie Bon­dzie. Dziś zna­my już znacz­nie wię­cej szcze­gó­łów na temat jej zawo­do­wych pla­nów i wie­my, że w listo­pa­dzie uka­że się jej trze­cia pły­ta.

25 (bo tak nazy­wa się nowy krą­żek – przyp. red.) jest o pozna­wa­niu oso­by, któ­rą się sta­łam, nie zda­jąc sobie z tego spra­wy” – tłu­ma­czy na twe­ete­rze w liście otwar­tym do fanów Ade­le, doda­jąc że jej naj­now­sze dzie­ło jest pró­bą „godze­nia się ze sobą”. Tytuł pierw­sze­go utwo­ru pły­ty brzmi „Hel­lo” i w cią­gu kil­ku godzin stał się hitem w sie­ci. Pierw­sze sło­wa utwo­ru brzmią: „Cześć, to ja. Zasta­na­wiam się, czy po tych wszyst­kich latach, chciał­byś się spo­tkać, by przejść przez to wszyst­ko. Mówi­li, że czas ma leczyć rany, ale ja nie­wy­star­cza­ją­co się ule­czy­łam.

Źróło tweeter Adele

25” zawie­ra 11 utwo­rów (m.in. Send My Love (To Your New Lover), I Miss You, When We Were Young, Reme­dy, Water Under the Brid­ge). Nad jej powsta­niem czu­wa­li pro­du­cen­ci: Max Mar­tin, Greg Kur­stin, Paul Epworth, Ryan Ted­der oraz Phar­rell Wil­liams.

Do regu­lar­nej sprze­da­ży naj­now­szy krą­żek tra­fi w listo­pa­dzie, ale wcze­śniej moż­na go zamó­wić na iTu­ne­sie. Już wkrót­ce dowie­my się, czy Ade­le powtó­rzy suk­ces płyt „19” i „21”. Cze­ka­my na wię­cej!

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
CAŁA PRAWDA O ZAWODZIE MODELKI
SEKRETNE ŻYCIE JULII BIJOCH
PRZESTARZAŁE TRENDY, CZYLI Z JAKICH ZAKUPÓW WARTO ZREZYGNOWAĆ W TYM SEZONIE?
POZNAJCIE EMILY RATAJKOWSKI
BIŻUTERIA MINIMALISTKI – ZEGAREK DANIEL WELLINGTON
8 PRODUKTÓW, KTÓRE POWINNAŚ MIEĆ W DOMU, GDY CHCESZ SCHUDNĄĆ
Komentarze

komen­ta­rzy